«Все у сві­ті зв’яза­но»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на ГАВРИЛЮК

По­чи­на­ю­чи із 2005 ро­ку, ко­жну дру­гу су­бо­ту червня від­зна­ча­ють за­ти­шне свя­то — День в’яза­н­ня на пу­блі­ці. Най­пер­шим мі­стом, у яко­му від­зна­чи­ли цей день, був Па­риж. Ви­га­да­ла це свя­то-роз­ва­гу, яке пе­ре­ро­сло у тра­ди­цію, Да­ні­ель Лен­дес. Із її по­да­чі свя­то при­жи­ло­ся і по­ши­ри­ло­ся сві­том. І пу­блі­чним в’яза­н­ням за­хо­пи­ли­ся не ли­ше фран­цу­жен­ки, а й ру­ко­діль­ни­ці в США, Ве­ли­ко­бри­та­нії, Шве­ції, Нор­ве­гії, Есто­нії то­що... На сьо­го­дні на­ра­хо­ву­є­ться по­над 350 міст сві­ту, які бе­руть участь у свя­тку­ван­ні. А цьо­го ро­ку до ньо­го до­лу­чи­ться і Київ. Зго­дом у свя­та з’яви­ли­ся не ли­ше вір­ні фа­ни, а й влас- на ем­бле­ма — в’язаль­ні спи­ці на тлі ма­пи Єв­ро­пи.

Свя­тку­ва­н­ня Дня в’яза­н­ня на пу­блі­ці від­бу­ва­є­ться, як і зро­зумі­ло із на­зви, у пу­блі­чни­хмі­сцях— пар­ках, скве­ра­хта пло­ща­хміст. Май­стри­ні пле­ті­н­ня на спи­ця­хроз­сі­да­ю­ться на ла­ва­хта га­зо­на­хі за не­ква­пною бе­сі­дою ство­рю­ють свої ви­ро­би. До ре­чі, День в’яза­н­ня — не про­сто зу­стріч за­ра­ди роз­ва­ги та спіл­ку­ва­н­ня — це й бла­го­чин­на акція, адже ре­зуль­та­ти та­ки­хпо­си­де­ньок по­тім роз­да­ю­ться у фон­ди для не­за­мо­жни­ха­бо про­да­ють, а отри­ма­ні ко­шти на­прав­ля­ють на до­по­мо­гу усім хто її по­тре­бує.

Ось так вла­сни­ми ру­ка­ми мо­жна ро­би­ти до­брі спра­ви. Не да­рем­но де­ві­зом Все­сві­тньо­го дня в’яза­н­ня є: «Все у сві­ті зв’яза­но».

МАЛЮНОК АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.