Те­ле­ві­зій­на ре­пу­та­ція по-ка­над­ськи

За що у «кра­ї­ні кле­но­во­го лис­тка» звіль­ня­ють ве­ду­чи­хпо­лі­ти­чни­хток-шоу

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Під­го­ту­ва­ла Ан­на СВЕНТАХ, «День»

ліст­сько­го роз­слі­ду­ва­н­ня, при­свя­че­но­го ми­сте­цько- по­лі­ти­чній афе­рі, ме­дій­ни­ка звіль­ни­ли з СВС. Сам жур­на­ліст ствер­джує, що він не роз­гля­дав арт-бі­знес і свою ро­бо­ту по­лі­ти­чно­го жур­на­лі­ста як та­кі, що мо­жуть ви­кли­ка­ти кон­флікт і ні­ко­ли спе­ці­аль­но не ви­ко­ри­сто­ву­вав свою ре­пу­та­цію і зв’яз­ки, на­бу­ті на ка­на­лі, для про­су­ва­н­ня бі­зне­су.

Еван Со­ло­мон по­чав пра­цю­ва­ти з СВС ще 1994 ро­ку. За час ро­бо­ти на ка­на­лі він став ві­до­мим жур­на­лі­стом із без­ліч­чю на­го­род, зав­дя­ки йо­го ці­ка­вій і еру­до­ва­ній мо­де­ра­ції го­сті із ра­ді­стю при­хо­ди­ли у сту­дію ка­на­лу на­віть на ні­чні ви­пу­ски но­вин. Уже то­ді йо­му про­ро­чи­ли зір­ко­ве те­ле­ві­зій­не май­бу­тнє, яко­го зре­штою він успі­шно до­бив­ся. Але ми­сте­цький скан­дал під- ко­сив йо­го те­ле­ві­зій­ну кар’єру. Схо­же, у Ка­на­ді ін­сти­тут ре­пу­та­ції в жур­на­лі­сти­ці ві­ді­грає на­два­жли­ву роль, то­ді ко­ли в Укра­ї­ні на та­ко­го за­пов­зя­тли­во­го жур­на­лі­ста на­віть не звер­ну­ли б ува­ги. Та й ко­му по­трі­бні кар­ти­ни, ко­ли мо­жна по­бо­ро­ти­ся за мі­сце в по­лі­ти­чно-олі­гар­хі­чній си­сте­мі?...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.