Фо­то­граф, який пер­шим зняв Чор­но­биль

На 79-му ро­ці жи­т­тя під Ки­є­вом за­ги­нув Ігор Ко­стін

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор САМОКИШ, «День»

на­бли­зив­шись до ньо­го впри­тул. По­над 250 йо­го сві­тлин уві­йшло до офі­цій­но­го зві­ту дер­жав­ної ко­мі­сії СРСР та МАГАТЕ.

Ігор Фе­до­ро­вич при­свя­тив 14 ро­ків роз­слі­ду­ван­ню при­чин ава­рії на ЧАЕС і її на­слід­ків для Укра­ї­ни, Ро­сії і Бі­ло­ру­сі та ре­шти кра­їн. Це не ли­ше зро­би­ло йо­го все­сві­тньо­ві­до­мим, але й за­ли­ши­ло від­би­ток на здо­ров’ї. Де­кіль­ка ра­зів на рік він про­хо­див лі­ку­ва­н­ня в спе­ці­аль­них клі­ні­ках Ки­є­ва, Мо­скви та Хі­ро­сі­ми. Пе­ре­о­про­мі­не­н­ня, яке він отри­мав за час ро­бо­ти в Чор­но­биль­ській зо­ні, пе­ре­ви­щу­ва­ло п’ять гра­ни­чно­д­опу­сти­мих норм.

До то­го, як при­йти в жур­на­лі­сти­ку, Ігор Ко­стін пра­цю­вав го­лов­ним кон­стру­кто­ром. Але 1972-го ро­ку він ви­рі­шив кру­то змі­ни­ти жи­т­тя і про­фе­сій­но зайняв­ся фо­то­гра­фу­ва­н­ням.

Як роз­по­від­ав Ігор Фе­до­ро­вич, в Укра­ї­ні йо­му не да­ли жо­дної пре­мії і на­го­ро­ди. Утім, він і не по­тре­бу­вав їх. Єди­не, чо­го йо­му хо­ті­ло­ся - щоб кра­ї­на, в якій він жив і пра­цю­вав, до­по­мо­гла йо­му з ви­да­н­ням кни­ги-до­ку­мен­та «Чор­но­биль: спо­відь ре­пор­те­ра». Во­на ста­ла куль­мі­на­ці­єю ро­бо­ти Ігоря Ко­сті­на в Чор­но­би­лі.

Світ від­дав йо­му на­ле­жне — без­ліч ви­ста­вок, на­го­род і пе­ре­мог на пре­сти­жних фо­то­кон­кур­сах. Йо­го ро­бо­ти де­мон­стру­ва­ли­ся в най­кра­щих га­ле­ре­ях ба­га­тьох кра­їн сві­ту, в Штаб-квар­ти­рі ООН у Нью-Йор­ку. Сві­тли­ни Ігоря Ко­сті­на вві­йшли до ан­то­ло­гії сві­то­вої пу­блі­ци­сти­ки: «Сто ре­пор­те­рів ХХ сто­річ­чя». А най­го­лов­ні­ше — за кор­до­ном зна­йшли­ся спон­со­ри для йо­го книж­ки. Але укра­їн­ською та ро­сій­ською во­на до сих пір не ви­йшла...

У Ігоря Ко­сті­на за­ли­ши­ла­ся дру­жи­на і до­чка. «День» ви­слов­лює спів­чу­т­тя йо­го рі­дним і по­ді­ляє їхнє го­ре.

ОДИН ІЗ ІСТО­РИ­ЧНИХ ЗНІМКІВ ІГОРЯ КО­СТІ­НА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.