«I спо­відь, і мо­ли­тва, і пі­сня...»

Den (Ukrainian) - - Українці — Читайте! -

на про свій ді­а­гноз. В остан­ній рік во­на вже не пра­цює у шко­лі, бо­ре­ться з важ­кою хво­ро­бою. Але на­зви мі­ня­ти на чи­слен­ні про­ха­н­ня дру­зів не ста­ла, Бо «хтось во­див мо­єю ру­кою під час на­пи­са­н­ня тих по­е­зій...»

Ни­ні мріє за­вер­ши­ти ро­бо­ту над но­вою кни­гою, ро­бо­ча на­зва якої «Зці­ле­н­ня лю­бов’ю». Мріє по­ба­чи­ти Іта­лію та Па­риж, але са­ма за на­го­ро­дою у Не­а­поль по­їха­ти не має змо­ги ні че­рез хво­ро­бу, ні че­рез ба­наль­ні фі­нан­со­ві пи­та­н­ня. Мріє, аби світ став сві­тлі­шим і ми­ло­сер­дні­шим, адже « лю­бов, ли­ше лю­бов вря­тує світ».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.