Юве­лір­на гра слів

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» -

вой­ну Рос­сии», — так і на­пи­са­но на скан­даль­ній кар­ти­ні ху­до­жни­ка Юрія Лей­дер­ма­на. Ку­ме­дна се­рія ро­біт «Исто­рия го­су­дар­ства рос­сий­ско­го» гру­пи «Мар­тин­чи­ки» обі­грає істо­ри­чні клі­ше. Іл­ля Му­ро­мець ря­тує ту­зем­ців, Про­ме­тей да­рує пів­ня бо­я­рам, а Пе­рун до­ко­ряє кня­зю Во­ло­ди­ми­ру за те, що той хре­стив Русь. «За­раз на цю те­му не ви­слов­лю­є­ться тіль­ки лі­ни­вий, але це — кі­нець 1980-х-по­ча­ток 1990-х ро­ків», — за­ува­жує Се­мен Кан­тор.

На ви­став­ці « ENFANT TERRIBLE» є ба­га­то до­ку­мен­та­цій пер­фор­ман­сів, які вла­што­ву­ва­ли оде­ські ми­тці. То Юрій Лей­дер­ман та Ігор Ча­цкін до­слі­джу­ва­ли за­со­би вбив­ства пра­по­ром, то ху­до­жни­ки ма­со­во зі­зна­ва­ли­ся у зло­чи­нах, які не ско­ю­ва­ли — на про­ха­н­ня Олександра Ройт­бур­да і то­го ж Ігоря Ча­цкі­на. Се­ред ро­біт, ство­ре­них у 1990-і ро­ки, пред­став­ле­на ку­па ві­део, на­сам­пе­ред, Ми­ро­сла­ва Куль­чи­цько­го. Ва­жли­ва де­таль: цей ху­до­жник спо­ча­тку ку­ру­вав ви­став­ку оде­ських кон­це­пту­а­лі­стів у НХМУ, але ра­пто­во пі­шов з жи­т­тя у лю­то­му цьо­го ро­ку. То­му ко­ле­ктив Му­зею су­ча­сно­го ми­сте­цтва Оде­си при­свя­тив про­ект Ми­ро­сла­ву Куль­чи­цько­му.

«Одна стра­на — одна пе­сня» — цю ро­бо­ту ху­до­жник Ігор Гу­сєв ство­рив де­кіль­ка ро­ків то­му. Ма­па Укра­ї­ни роз­ді­ле­на нав­піл ма­ляр­ним ско­тчем. У ко­жній ча­сти­ні зо­бра­же­н­ня є екран, на яко­му транс­лю­є­ться ке­нар, що спів­ає у клі­тці. В одній по­ло­ви­ні Укра­ї­ни ще­бе­че «птах», в ін­шій — «пти­ца». Ке­на­ри спів­а­ють одна­ко­во, що на­га­дує про шту­чність ба­га­тьох кор­до­нів, зокре­ма, мов­них. Втім, у ро­бо­ті Ігоря Гу­сє­ва кор­дон зі ско­тчу лег­ко зні­ма­є­ться, а у жит­ті лю­ди чі­пля­ю­ться за умов­но­сті, які все за­плу­ту­ють. І тут знов зга­ду­є­мо, що про ва­жли­ве вар­то го­во­ри­ти про­сто. Це ми­сте­цтво до­бре опа­ну­ва­ли оде­ські кон­це­пту­а­лі­сти. Пов­чи­ти­ся у них мо­жна на ви­став­ці «ENFANT TERRIBLE», що три­ває у На­ціо­наль­но­му ху­до­жньо­му му­зеї Укра­ї­ни до 20 ве­ре­сня.

На­ціо­наль­ний ху­до­жній му­зей Укра­ї­ни

пред­став­ляє ви­став­ку «ENFANT TERRIBLE. Оде­ський кон­це­пту­а­лізм»

«ОДНА СТРА­НА — ОДНА ПЕ­СНЯ», — ПЕРЕКОНУЄ ХУ­ДО­ЖНИК ІГОР ГУ­СЄВ У СВО­ЇЙ РО­БО­ТІ З ТА­КОЮ НА­ЗВОЮ

БРА­ТИ ЧИ НЕ БРА­ТИ? НА ФОТО — РО­БО­ТИ ЛЕ­О­НІ­ДА ВОЙЦЕХОВА «ДА­ТИ — НЕ ДА­ТИ» І «ВЗЯ­ТИ — НЕ ВЗЯ­ТИ»

ГРАВ­ЦІ ФУТБОЛЬНОГО КЛУ­БУ «ША­ХТАР», ПОЛИТІ НАФТОЮ, ТЯГНУТЬ ВЕ­ЛИ­ЧЕ­ЗНИЙ САРКОФАГ. ЦЕ — ІН­СТА­ЛЯ­ЦІЯ «САРКОФАГ» РО­МА­НА ГРОМОВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.