«ГРА ПЛIВОК»

У Поль­щі — без­пре­це­ден­тний скан­дал. Пі­шли у від­став­ку від­ра­зу три мі­ні­стри і спі­кер пар­ла­мен­ту

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День» ФОТО РЕЙТЕР

По­за­вчо­ра вве­че­рі у Поль­щі по­да­ли у від­став­ку троє мі­ні­стрів, їхні за­сту­пни­ки та спі­кер пар­ла­мен­ту Ра­до­слав Сі­кор­ський. Як по­ві­до­ми­ла на прес-кон­фе­рен­ції прем’єр-мі­ністр Ре­спу­блі­ки Поль­ща Ева Ко­пач, ці від­став­ки ви­яви­ли­ся ре­зуль­та­том «спра­ви про про­слу­хо­ву­ва­н­ня».

На­га­да­є­мо, йде­ться про «ка­се­тний скан­дал», який ви­ник 16 червня ми­ну­ло­го ро­ку пі­сля опри­лю­дне­н­ня у ЗМІ те­ле­фон­них роз­мов ви­со­ко­по­став­ле­них по­лі­ти­ків. У хо­ді цих роз­мов чи­нов­ни­ки, вжи­ва­ю­чи не­нор­ма­тив­ну ле­кси­ку, обго­во­рю­ва­ли ви­рі­ше­н­ня не ціл­ком за­кон­ни­ми спосо­ба­ми як дер­жав­них, так і осо­би­стих пи­тань.

До ре­чі, то­ді­шній го­ло­ва Ра­ди мі­ні­стрів Поль­щі До­нальд Туск на­віть при­пу­стив ого­ло­ше­н­ня до­стро­ко­вих пар­ла­мент­ських виборів, якщо кон­флікт не бу­де ви­чер­па­но. Цьо­го не бу­ло зро­бле­но, а сам Туск тим ча­сом обійняв по­са­ду пре­зи­ден­та Єв­ро­пей­ської Ра­ди і пе­ре­дав кер­мо вла­ди Еві Ко­пач.

«Єди­ним ре­зуль­та­том рі­чно­го роз­слі­ду­ва­н­ня ці­єї спра­ви став гі­гант­ський ви­тік ін­фор­ма­ції. Це під­ри­ває до­ві­ру до про­ку­ра­ту­ри. То­му я не при­йму звіт ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра. Я вва­жаю, що єди­ною уста­но­вою, яка в змо­зі за­вер­ши­ти спра­ву, це про­ку­ра­ту­ра з но­вим ге­не­раль­ним про­ку­ро­ром», — за­зна­чи­ла прем’єр-мі­ністр. Во­на та­кож по­ві­до­ми­ла, що жер­тви те­ле­фон­них про­слу­хо­ву­вань, які пі­сля роз­мов з нею на­пи­са­ли за­яви про звіль­не­н­ня, «про­де­мон­стру­ва­ли від­по­від­аль­ність за дер­жа­ву, а не при­хиль­ність до крі­сла».

Пе­ре­фра­зо­ву­ю­чи на­зву ві­до­мо­го се­рі­а­лу «Гра тро­нів», па­ні Ко­пач на­го­ло­си­ла: «за­раз роз­по­чи­на­є­ться ви­бор­ча кам­па­нія і я як прем’єр не до­зво­лю, щоб во­на ста­ла «Грою плі­вок».

До ре­чі, за­пи­си не­за­кон­но здій­сню­ва­ла гру­па офі­ці­ан­тів у ре­сто­ра­ні «Со­ва та дру­зі», який ко­ри­сту­є­ться ве­ли­кою по­пу­ляр­ні­стю се­ред вар­шав­ської елі­ти. Спо­ча­тку за­пи­си роз­мов ви­со­ко­по­са­дов­ців, зокре­ма мі­ні­стра вну­трі­шніх справ Бар­тло­мея Сен­ке­ви­ча і го­ло­ви Нац­бан­ку Ма­ре­ка Бель­ки отри­мав ти­жне­вик Wprost. Згі­дно із за­пи­са­ми, ці чи­нов­ни­ки обго­во­рю­ва­ли пла­ни змі­ни мо­не­тар­ної по­лі­ти­ки, якщо по­чне па­да­ти рей­тинг «Пла­тфор­ма оби­ва­тель­ської».

Тим ча­сом в ін­шо­му за­пи­сі за­фі­ксо­ва­но як під час обі­ду ко­ли­шній мі­ністр фі­нан­сів ре­спу­блі­ки Ян Ро­стов­ський та Сі­кор­ський «кля­нуть» бри­тан­сько­го прем’єра Де­ві­да Ке­ме­ро­на, з яким Сі­кор­ський впер­ше зу­стрів­ся в Оксфор­ді, де во­ни на­вча­лись у ко­ле­джі.

Але най­біль­ше не­вдо­во­ле­н­ня у гро­мад­сько­сті ви­кли­кав один з остан­ніх за­пи­сів, у якій за­сту­пни­ця прем’єр-мі­ні­стра з пи­тань ін­фра­стру­кту­ри Ель­жбе­та Бєнь­ков­ська під час обі­ду з гла­вою ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро за ра­ху­нок пла­тни­ків по­да­тків ска­за­ла: тіль­ки ідіот мо­же пра­цю­ва­ти мен­ше ніж за 6 тис. зло­тих (1460 єв­ро) на мі­сяць, що біль­ше ніж у дві­чі пе­ре­ви­щує се­ре­дню зар­пла­ту у Поль­щі.

Ці за­пи­си бу­ло опри­лю­дне­но під час пре­зи­дент­ської кам­па­нії і зце­мен­ту­ва­ли ре­пу­та­цію прав­ля­чої пар­тії, яка ві­дір­ва­на від зви­чай­них по­ля­ків.

То­му ма­буть не має див­но­го у то­му, що згі­дно з остан­ні­ми опи­ту­ва­н­ня гро­мад­ської дум­ки TNS Polska, «Пра­во і спра­ве­дли­вість» під­три­мує 32% опи­та­них, а «Гро­ма­дян­ську пла­тфор­му» і рух ко­ли­шньої рок-зір­ки Па­ве­ла Ку­кі­за від­по­від­но 24 і 20 від­со­тків.

«День» звер­нув­ся до поль­ських екс­пер­тів про­ко­мен­ту­ва­ти «ка­се­тних скан­дал» і те, яки­ми на­слід­ка­ми це мо­же обер­ну­ти­ся для Поль­щі під час пар­ла­мент­ських виборів у жов­тні.

«ЦІ ВІД­СТАВ­КИ ДЕМОНСТРУЮТЬ СИ­ЛУ ГРО­МАД­СЬКОЇ ДУМ­КИ»

Ма­рек СIВЕЦЬ,

екс-ві­це-пре­зи­дент Єв­ро­пей­сько­го пар­ла­мен­ту, екс-ке­рів­ник Бю­ро на­ціо­наль­ної без­пе­ки Поль­щі, Вар­ша­ва:

— Я на­звав цей скан­дал «Ебо­ла», бо він схо­жий на будь-яку епі­де­мію. Якщо ви по­чи­на­є­те бо­ро­ти­ся з про­бле­мою над­то пі­зно, то нав­ряд чи мо­жна спо­ді­ва­тись на до­ся­гне­н­ня успі­ху. Ви че­ка­є­те, а епі­де­мія роз­ви­ва­є­ться і то­му у вас ви­ни­ка­ють сер­йо­зні про­бле­ми, щоб її зу­пи­ни­ти. Про про­бле­му з «ка­се­тним скан­да­лом» у Поль­щі бу­ло ві­до­мо рік то­му. Але уряд за­яв­ляв, що ні­чо­го не тра­пи­лось і що це — business as usual. І но­вим у цьо­му ста­ло те, що не­спо­ді­ва­но зміст цих за­пи­сів був опу­блі­ко­ва­ний. Ін­ши­ми сло­ва­ми, гро­мад­ськість отри­ма­ла до них до­ступ. І уряд зля­кав­ся, при­чо­му не че­рез те, що ці фі­гу­ран­ти го­во­ри­ла на за­пи­сах, що бу­ло са­мо по со­бі скан­да­лом, але че­рез те, що всі лю­ди по­ча­ли ро­зу­мі­ти, про що там йде­ться. І то­му роз­по­ча­лась ма­со­ва епі­де­мія. А уряд вва­жав, що це був ма­ло­зна­чи­мий скан­дал, який, на­справ­ді, ви­яви­лось ве­ли­че­зним скан­да­лом. І ось чо­му в уря­ді ста­ли до­пу­ска­ти­ся по­ми­лок.

— Чи мо­жна ска­за­ти, що тут ва­жли­ву роль­зі­гра­ла гро­мад­ська дум­ка і уряд, по­лі­ти­ки по­ча­ли ра­ху­ва­ти­сьз нею?

— Ці від­став­ки демонструють си­лу гро­мад­ської дум­ки. У цьо­му скан­да­лі існує два па­ра­лель­ні фе­но­ме­ни. Пер­ший я б на­звав по­стви­бор­чим фе­но­ме­ном. Ви­бор­ці, які ви­сту­па­ють про­ти «Пла­тфор­ми оби­ва­тель­ської», до­мо­гли­ся успі­ху — на­ре­шті во­ни пе­ре­мо­гли на президентських ви­бо­рах. І цим во­ни мо­жуть пи­ша­ти­ся. І дру­гим фе­но­ме­ном є те, що лю­ди по­ча­ли ду­ма­ти, що змі­ни мо­жли­ві. І для де­мо­кра­тії це ду­же до­бре, хо­че не ду­же до­бре для Поль­щі.

— Ми зна­є­мо, що ре­да­ктор най­впли­во­ві­шої в Поль­щі «Га­зе­ти ви- бор­чої» Адам Мі­хнік за­сте­рі­гав, що з пе­ре­мо­гою Ан­джея Ду­ди на­сту­па­ю­тьтем­ні сто­рін­ки для Поль­щі?

— Це прав­да. Але Мі­хнік був на­їв­ним, вва­жа­ю­чи, що лю­ди ду­же бо­я­ться пар­тії « Пра­во і спра­ве­дли­вість». Так во­ни не лю­блять цю пра­ву пар­тію, але во­ни хо­чуть щось змі­ни­ти. І са­ме то­му во­ни під­три­ма­ли Ду­ду.

Що сто­су­є­ться опи­ту­вань гро­мад­ської дум­ки, то во­ни мі­ня­ю­ться до­сить ча­сто. Зві­сно « Пла­тфор­ма оби­ва­тель­ська» має про­бле­ми, але у неї ще є вла­да і во­на має ба­га­то мо­жли­во­стей, щоб ді­я­ти і ви­пра­ви­ти си­ту­а­цію. То­му на мою дум­ку, те, що ста­лось вчо­ра, ве­ли­че­зні змі­ни в уря­ді, є ча­сти­ною дій «Пла­тфор­ми оби­ва­тель­ської».

Не ду­маю, що до цьо­го скан­да­лу при­че­тна ро­сій­ська ру­ка. На жаль, ми са­мі йо­го спри­чи­ни­ли, без до­по­мо­ги Ро­сії.

Що сто­су­є­ться про­гно­зу на жов­тне­ві пар­ла­мент­ські ви­бо­ри, за­раз ра­но да­ва­ти якісь оцін­ки. Ситуація за­раз пов­ні­стю не­ре­гу­льо­ва­на і нам тре­ба при­найм­ні де­кіль­ка ти­жнів, щоб по­ба­чи­ти, яки­ми бу­дуть ви­снов­ки з цьо­го скан­да­лу.

«ТРЕ­БА ПРИ­ВЕ­СТИ НО­ВІ ОБЛИЧ­ЧЯ, ЯКІ ЗМО­ЖУТЬ КРА­ЩЕ КОМУНІКУВАТИ З ГРО­МАД­СЬКІ­СТЮ»

Яцек КУХАРЧИК, пре­зи­дент Iн­сти­ту­ту гро­мад­ських справ, Вар­ша­ва:

— Ева Ко­пач ви­рі­ши­ла, що їй тре­ба звіль­ни­ти всіх, хто мав від­но­ше­н­ня до цьо­го скан­да­лу. І це сто­су­є­ться тих лю­дей, які за­фі­ксо­ва­ні на за­пи­сах, роз­мо­ви яких ви­кли­ка­ли не­вдо­во­ле­н­ня пу­блі­ки, але та­кож лю­дей, які від­по­від­а­ли за роз­слі­ду­ва­н­ня ці­єї спра­ви і які за рік не змо­гли при­йти до ви­снов­ків що­до то­го, що на­справ­ді там ста­ло­ся. Бо до­сі не зро­зумі­ло, хто був за ци­ми за­пи­са­ми. Во­на бу­ла ду­же не­вдо­во­ле­на тим, що про­ку­ра­ту­ра до­зво­ли­ла ви- тік до­ку­мен­тів під час роз­слі­ду­ва­н­ня, вклю­ча­ю­чи осо­би­сті да­ні, які юри­ди­чно ма­ють бу­ти за­хи­ще­ни­ми. У ре­зуль­та­ті за­раз ми спо­сте­рі­га­є­мо пе­ре­ста­нов­ки в уря­ді.

Че­рез не­пе­ре­дба­чу­ва­ну си­ту­а­цію за­раз важ­ко ро­би­ти про­гно­зи що­до ре­зуль­та­тів ці­єї пар­тії на жов­тне­вих ви­бо­рах. На мою дум­ку, те, що зро­би­ла Ко­пач, є одні­єю з умов по­вер­не­н­ня до­ві­ри до пар­тії, але цьо­го не­до­ста­тньо. Во­на зму­ше­на бу­ла зро­би­ти, іна­кше це бу­ло б тя­га­рем під час ви­бор­чої кам­па­нії. Але за­раз во­на має на­да­ти пар­тії по­зи­тив­ні ме­се­джі. Не­до­ста­тньо звіль­ни­ти не­по­пу­ляр­них мі­ні­стрів, Ко­пач тре­ба при­ве­сти но­ві облич­чя, які змо­жуть кра­ще комунікувати з гро­мад­ські­стю. Це дру­га ча­сти­на її ро­бо­ти. І ми по­ба­чи­мо, як во­на спра­ви­ться з нею. Звіль­не­н­ня мі­ні­стрів не ви­рі­шить про­бле­ми. Це ли­ше по­ло­ви­на рі­ше­н­ня.

— А яких змін пра­гну­тьпо­ля­ки? Бо са­ме про змі­ни по­стій­но на­го­ло­шу­ю­тьЗМІ, ко­мен­ту­ю­чи ре­зуль­та­ти президентських виборів та й но­во­обра­ний пре­зи­дент обіцяє змі­ни, але вже пі­сля пар­ла­мент­ських виборів?

— Так всі го­во­рять про змі­ни. Але ко­жен має на ува­зі рі­зні змі­ни. То­му ду­же скла­дно сфор­му­лю­ва­ти по­лі­ти­ку, яка б ре­а­гу­ва­ла на ви­мо­ги що­до змін. Для одних, це — змі­на уря­ду, для дру­гих — змі­на прав­ля­чої елі­ти, для тре­тіх — еко­но­мі­чні ре­фор­ми. Для де­ко­го — змі­ни озна­ча­ють біль­ше віль­но­го рин­ку, для ін­ших — мен­ше віль­но­го рин­ку. То­му ду­же важ­ко ви­зна­чи­ти ці ви­мо­ги що­до змін у кон­текс­ті, як ре­а­гу­ва­ти на них. То­му всі го­во­рять — нам тре­ба змін, але ні­хто не знає у яко­му на­прям­ку.

Що сто­су­є­ться за­ува­же­н­ня Ада­ма Мі­хні­ка про те, що Поль­щу че­ка­ють важ­кі ча­си у ра­зі пе­ре­мо­ги Ду­ди, це спра­ве­дли­ва за­ява. Якщо ви­бо­ри ви­грає ще й пар­тія Ка­чин­сько­го, то це бу­де не ду­же до­бре для Поль­щі, як для вну­трі­шньої, так і зов­ні­шньої по­лі­ти­ки кра­ї­ни. То­му що це мо­же бу­ти пе­рі­од ду­же ре­а­кцій­ної по­лі­ти­ки. Мо­жли­во та­кої, яку угор­ський прем’єр Ві­ктор Ор­бан за­про­ва­див у сво­їй кра­ї­ні: до­во­лі ав­то­кра­ти­чної, ан­ти­єв­ро­пей­ської. І це мав на ува­зі Мі­хнік, го­во­ря­чи про тем­ні дні для Поль­щі. Але, справ­ді, не ви­клю­че­но, що «Пра­во і спра­ве­дли­вість» мо­же пе­ре­мог­ти на жов­тне­вих ви­бо­рах.

КО­ЛИ­ШНІЙ МІ­НІСТР ЗА­КОР­ДОН­НИХ СПРАВ ПОЛЬ­ЩІ, А НИ­НІ — СПІ­КЕР ПАР­ЛА­МЕН­ТУ РА­ДО­СЛАВ СІ­КОР­СЬКИЙ ТЕЖ ПО­ТРА­ПИВ У «ГРУ ПЛІ­ВОК» І СЛІ­ДОМ ЗА ТРЬО­МА МІ­НІ­СТРА­МИ ЙДЕ З ПО­СА­ДИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.