Бу­ти енер­го­о­ща­дни­ми!

У Він­ни­ці — ти­ждень «зе­ле­них» іні­ці­а­тив

Den (Ukrainian) - - День України - Окса­на СОБКО, Він­ни­ця

Упро­довж ти­жня ра­зом із він­ни­цьки­ми чи­нов­ни­ка­ми та пред­став­ни­ка­ми гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій про­від­ні фа­хів­ці з енер­ге­ти­ки, транс­пор­ту і нав­ко­ли­шньо­го се­ре- до­ви­ща пред­став­ни­цтва Єв­ро­со­ю­зу в Укра­ї­ні на­вча­ти­муть він­ни­чан та го­стей мі­ста пра­ви­лам енер­го­о­ща­дно­сті. Для цьо­го про­ве­дуть низ­ку кве­стів, май­стер-кла­сів, пред­став- лять екс­по­зи­ції із енер­го­ефе­ктив­ним обла­дна­н­ням та ма­те­рі­а­ла­ми. А ще від­ві­да­ють ко­му­наль­ні під­при­єм­ства мі­ста та під­ка­жуть, як мо­жна еко­но­ми­ти бю­дже­тні гро­ші.

У по­не­ді­лок у рам­ках Єв­ро­пей­сько­го ти­жня ста­лої енер­ге­ти­ки на май­да­ні Не­за­ле­жно­сті від­кри­ло­ся « Ве­ло­мі­сте­чко » . Там мо­жна отри­ма­ти по­ра­ду, як ви­бра­ти ве­ло­си­пед, який мар­шрут обра­ти для пер­шої по­до­ро­жі, та ді­зна­ти­ся про го­лов­ні се­кре­ти до­гля­ду за дво­ко­лі­сним дру­гом. Для ша­ну­валь­ни­ків ве­ло­спор­ту вла­шту­ва­ли ви­став­ку най­су­ча­сні­ших мо­де­лей ве­ло­си­пе­дів, на які мо­жна бу­ло не ли­ше по­ди­ви­ти­ся, а й прой­ти тест- драйв. Тим ча­сом на Єв­ро­пей­ській пло­щі роз­гор­ну­ло­ся «Еко­мі­сте­чко». Там що­дня вла­што­ву­ва­ти­муть роз­ва­жаль­но-пі­зна­валь­ні ігри для юних він­ни­чан. Для до­ро­слих обла­шту­ва­ли спе­ці­а­лі­зо­ва­ну ви­став­ку енер­го­о­ща­дних ма­те­рі­а­лів, те­хно­ло­гій та обла­дна­н­ня. Але най­біль­шу за­ці­кав­ле­ність гля­да­чів зу­мо­вив су­ча­сний еле­ктро­мо­біль, який, підза­ря­див­шись енер­гі­єю на 20 гри­вень, мо­же по­до­ла­ти по­над 100 кі­ло­ме­трів.

Сьо­го­дні у рам­ках Єв­ро­пей­сько­го ти­жня ста­лої енер­ге­ти­ки від­бу­де­ться го­лов­на подія ти­жня — IX що­рі­чна Мі­жна­ро­дна кон­фе­рен­ція «З уго­дою ме­рів до енер­го­не­за­ле­жно­сті: ви­клик прийня­то», яку про­во­дить асо­ці­а­ція «Енер­го­ефе­ктив­ні мі­ста Укра­ї­ни». Очі­ку­є­ться, що Він­ни­ця отри­має від­зна­ку, якої по­ки що не має жо­дне мі­сто в Укра­ї­ні.

ФОТО ІГОРЯ КАРЛИЦЬКОГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.