Оде­сі шу­ка­ють «го­лов­но­го» ми­тни­ка

Ек­сперт: «Ка­дро­вий кон­курс ста­не те­стом на сер­йо­зність вла­ди про­во­ди­ти ре­фор­му кор­до­ну»

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Оде­ській ми­тни­ці по­шу­ка­ють на від­кри­то­му кон­кур­сі но­во­го кер­ма­ни­ча, бо по­пе­ре­дній звіль­ня­є­ться « за вла­сним ба­жа­н­ням». Про це вчо­ра по­ві­до­мив за­сту­пник очіль­ни­ка Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби Укра­ї­ни ( ДФСУ) Ко­стян­тин Лі­кар­чук. Крі­сло го­лов­но­го фі­ска­ла цьо­го ре­гіо­ну ста­ло ва­кан­тним пі­сля то­го, як но­во­спе­че­ний ке­рів­ник Оде­ської ОДА Ми­хай­ло Са­а­ка­шві­лі пу­блі­чно за­явив, що на цій ми­тни­ці що­ро­ку кра­дуть $ 1 мі­льярд. Фі­ска­ли не за­ба­ри­ли­ся з від­по­від­дю: умо­ви кон­кур­су офі­цій­но опу­блі­ко­ва­ні, а за йо­го під­сум­ка­ми ДФС ви­рі­шить чи за­сто­со­ву­ва­ти цей до­свід на ін­ших ми­тни­цях. Ра­зом з тим Лі­кар­чук не зміг від­по­ві­сти чи від­кри­ті кри­мі­наль­ні про­ва­дже­н­ня, або слу­жбо­ві роз­слі­ду­ва­н­ня з при­во­ду зро­бле­них Са­а­ка­шві­лі за­яв. За йо­го сло­ва­ми, на­ра­зі ва­кан­тною є ли­ше по­са­да очіль­ни­ка, а ре­шта ке­рів­ни­цтва Оде­ської ми­тни­ці не від­сто­ро­не­но від ви­ко­на­н­ня слу­жбо­вих обов’яз­ків.

Ко­мен­ту­ва­ти озву­че­ні Оде­ським гу­бер­на­то­ром ци­фри роз­кра­да­н­ня за­сту­пник го­ло­ви ДФСУ не став. Він по­ві­до­мив, що в кра­ї­ні зна­чно зро­стає вве­зе­н­ня че­рез за­хі­дний кор­дон кон­тра­бан­ди. За сло­ва­ми Лі­кар­чу­ка, при­чи­на цьо­го — вве­де­н­ня в лю­то­му ім­порт­но­го збо­ру (10% і 5%). «Ро­зми­тне­н­ня то­ва­рів суб’ єкта­ми під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті ста­ло не ви­гі­дно», — ка­же він.

Чи до­по­мо­же змі­ни­ти прин­ци­пи ро­бо­ти на ми­тни­ці ка­дро­вий ка­стинг в Оде­сі? Про це « День » за­пи­тав пер­шо­го ві­це-пре­зи­ден­та УСПП Сер­гі­я­ПРОХОРОВА :

— Що сто­су­є­ться об­ся­гу зви­ну­ва­чень і гли­би­ни про­бле­ми роз­кра­дань на ми­тни­ці, то аде­ква­тну оцін­ку мо­же да­ти тіль­ки об’ єктив­не і про­зоре роз­слі­ду­ва­н­ня Ген­про­ку­ра­ту­ри та СБУ. Бі­знес че­кає, що­броз­слі­ду­ва­н­ня про­во­ди­ло­ся про­фе­сій­но, а гро­мад­ськість опе­ра­тив­но ді­зна­ва­ла­ся про йо­го ре­зуль­та­ти. Ні­я­ких ті­ней і на­пів­ті­ней. То­ді це бу­де дій­сно при­клад прин­ци­по­вих змін у бо­роть­бі з ко­ру­пці­єю та ті­ньо­вою еко­но­мі­кою на кор­до­ні. Кон­курс з від­бо­ру ке­рів­ни­ка Оде­ської ми­тни­ці ста­не те­стом на сер­йо­зність вла­ди про­во­ди­ти ре­фор­му кор­до­ну. По­ру­ше­н­ня ви­ни­ка­ють, якщо є умо­ви. Але якщо ке­рів­ник бу­де лю­ди­на че­сна і прин­ци­по­ва, то си­сте­му мо­жна по­сту­по­во зла­ма­ти. По­ди­ви­мо­ся, що з цьо­го ви­йде. Що сто­су­є­ться при­чин по­си­ле­н­ня кон­тра­бан­ди, то їх вар­то шу­ка­ти не у вве­ден­ні ім­порт­но­го збо­ру, а в люд­сько­му фа­кто­рі та збе­ре­жен­ні ті­ньо­вих тра­ди­цій на укра­їн­ській ми­тни­ці. Бі­знес го­то­вий мі­ня­ти­ся, але якщо ви­хі­дні да­ні ли­ша­ю­ться не­змін­ни­ми... По­трі­бно при­йма­ти за­ко­но­дав­чі акти, аби до них не при­йма­ли­ся підза­кон­ні тлу­ма­че­н­ня і не бу­ло втру­ча­н­ня на мі­сцях.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.