«Нер­во­вий зрив» у До­не­цьку

Мир­ні жи­те­лі ви­ма­га­ли у лі­де­рів «ДНР» від­ве­сти зброй­ну те­хні­ку з жи­тло­вих квар­та­лів

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Учо­ра, 15 червня, в До­не­цьку, оку­по­ва­но­му бо­йо­ви­ка­ми, про­те­сту­ва­ли жи­те­лі се­ли­ща Жов­тне­во­го, яке ча­сто по­тра­пляє під об­стрі­ли. Близь­ко 500 лю­дей зі­бра­ли­ся бі­ля бу­дів­лі, де ра­ні­ше пра­цю­ва­ла До­не­цька обла­сна дер­жав­на адмі­ні­стра­ція. Го­лов­на ви­мо­га про­те­сту­валь­ни­ків — від­від зброй­ної те­хні­ки « ДНР » із Жов­тне­во­го. Се­ли­ще роз­та­шо­ва­не на око­ли­цях До­не­цька, по­бли­зу ае­ро­пор­ту. У жи­тло­вих квар­та­лах бо­йо­ви­ки « ДНР » роз­та­шо­ву­ють вій­сько­ву те­хні­ку і ве­дуть об­стрі­ли. Ар­ти­ле­рій­ські сна­ря­ди при­лі­та­ють у від­по­відь, мі­сце­ві ре­гу­ляр­но за­зна­ють по­ра­нень та ги­нуть.

Лю­ди, як ви­дно з ві­део­за­пи­су ко­ре­спон­ден­та « Но­вой га­зе­ты » Пав­ла Ка­ни­гі­на, про­си­ли жи­тло в цен­трі До­не­цька — за­мість зруй­но­ва­них до­мі­вок у Жов­тне­во­му. Та­кож де­яка ча­сти­на про­те­сту­валь­ни­ків ви­ма­га­ла, щоб « ДНР » актив­ні­ше на­сту­па­ла на укра­їн­ських вій­сько­вих.

Мі­тин­гу­валь­ни­ки пе­ре­кри­ли цен­траль­ну ву­ли­цю До­не­цька — Ар­те­ма. До обу­ре­ної гро­ма­ди ви­йшов «го­ло­ва» «ДНР» Оле­ксандр За­хар­чен­ко, який про­по­ну­вав лю­дям, що­бво­ни до­по­мо­гли «зро­би­ти мир». Ко­ли Оле­ксандр За­хар­чен­ко по­їхав, про­тест спав, лю­ди по­сту­по­во ро­зі­йшли­ся. Як пи­ше ко­рес- пон­дент «Но­вой га­зе­ты» Пав­ло Ка­ни­гін, пред­став­ни­ки «по­лі­ції» «ДНР» пе­ре­ві­ря­ли до­ку­мен­ти у де­яких мі­тин­гу­валь­ни­ків. Утім, не­ві­до­мо, щоб­ко­гось за­три­му­ва­ли. Де­нис КАЗАНСЬКИЙ, жур­на­ліст ро­дом із До­не­цької обла­сті про­ко­мен­ту­вав си­ту­а­цію:

— Га­даю, лю­дей про­сто «ді­ста­ло». Ві­до­мо­сті про мі­тинг у До­не­цьку в ме­не урив­ча­сті — не був там при­су­тній. Су­дя­чи з цьо­го, схо­же, у лю­дей зда­ли нер­ви, во­ни при­йшли ви­ма­га­ти яки­хось дій, при­пи­не­н­ня об­стрі­лів. Не див­но, адже лю­ди си­дять без гро­шей, під об­стрі­ла­ми, і ні­хто не ро­зу­міє, за що це. За ве­ли­ким ра­хун­ком, усі ро­зу­мі­ють, що з се­бе яв­ляє «ДНР» — ма­ро­дер­ство та гра­бе­жі не при­хо­ва­ти. Лю­ди по­ти­хень­ку усві­дом­лю­ють, що по­ряд­ки ста­рі, тіль­ки їх під­три­му­ють но­ві облич­чя, за яки­ми сто­ять ті ж са­мі по­ста­ті. То­му в тих, хто що­дня си­дить під об­стрі­ла­ми, при­ту­пив­ся ін­стинкт са­мо­збе­ре­же­н­ня. Ма­буть, лю­ди ви­рі­ши­ли: роз­стрі­ля­ють — так роз­стрі­ля­ють, але сил тер­пі­ти не­має.

Нав­ряд чи бу­де якийсь ре­зуль­тат від та­ко­го мі­тин­гу. Ма­буть, пред­став­ни­ки « ДНР » спро­бу­ють цю си­ту­а­цію якось обі­гра­ти, вко­тре зва­ли­ти все на « вар­ва­рів з Укра­ї­ни», зам’яти кон­флікт і ні­як не від­ре­а­гу­ва­ти. За­хар­чен­ко — не­за­кон­но обра­ний пре­зи­дент, який має ко­гось слу­ха­ти­ся. Він по­став­ле­ний ке­ру­ва­ти «ДНР», що­бве­сти вій­ну та вла­што­ву­ва­ти про­во­ка­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.