Жи­то­ми­ря­ни хо­чуть, щоб у мі­сті бу­ла ву­ли­ця Ге­ро­їв 95-ї бри­га­ди

Від­бу­ли­ся гро­мад­ські слу­ха­н­ня з пе­ре­йме­ну­ва­н­ня

Den (Ukrainian) - - День Укра­ї­ни - Окса­на КЛИМ­ЧУК, Жи­то­мир­ська область

УЖи­то­ми­рі про­тя­гом кіль­кох днів від­бу­ва­ли­ся гро­мад­ські слу­ха­н­ня що­до пе­ре­йме­ну­ва­н­ня ву­лиць мі­ста. Адже, від­по­від­но до за­ко­ну про де­ко­му­ні­за­цію, ухва­ле­но­го Вер­хов­ною Ра­дою 9 кві­тня 2015 ро­ку, має ста­ти­ся пе­ре­йме­ну­ва­н­ня ву­лиць, пов’яза­них із ко­му­ні­сти­чною іде­о­ло­гі­єю. Як по­ві­дом­ляє сайт Жи­то­мир­ської мі­ської ра­ди, 12 черв­ня на обго­во­ре­н­ня ви­но­си­ло­ся пе­ре­йме­ну­ва­н­ня чо­ти­рьох то­по­ні­мі­чних об’єктів: вул. Жу­ко­ва на ву­ли­цю Ге­ро­їв 95-ї бри­га­ди; вул. Са­бу­ро­ва на вул. Ро­ма­на Шу­хе­ви­ча; вул. Ча­па­є­ва на вул. Сте­па­на Бан­де­ри.

На за­галь­но­мі­ські слу­ха­н­ня при­йшли пред­став­ни­ки мо­ло­до­го й стар­шо­го по­ко­лі­н­ня, а та­кож ме­шкан­ці ву­лиць, що під­ля­га­ють пе­ре­йме­ну­ван­ню. Ні­хто із при­су­тніх в за­лі не за­пе­ре­чу­вав про­ти за­про­по­но­ва­ної на­зви ву­ли­ці «Ге­ро­їв 95-ї бри­га­ди» на честь Ге­ро­їв но­ві­тньої до­би, що за­хи­ща­ють Укра­ї­ну. Під час обго­во­рень ме­шкан­ці вул. Ча­па­є­ва ви­сту­пи­ли з ко­ле­ктив­ним звер­не­н­ням про­ти пе­ре­йме­ну­ва­н­ня ву­ли­ці, ар­гу­мен­ту­ю­чи це до­да­тко- ви­ми ви­тра­та­ми жи­то­ми­рян та не­про­стою си­ту­а­ці­єю в кра­ї­ні. Та­кож бу­ло вне­се­но ко­ле­ктив­ну про­по­зи­цію пе­ре­йме­ну­ва­ти ву­ли­цю Ча­па­є­ва на Зод­чу.

Пред­став­ни­ки Спіл­ки ра­дян­ських офі­це­рів ка­те­го­ри­чно не по­го­джу­ю­ться зі змі­ною назв ву­лиць на С.Бан­де­ри та Р.Шу­хе­ви­ча, за­хи­ща­ю­чи свої по­гля­ди та «ра­дян­ських ге­ро­їв». Пі­сля су­пе­ре­чки мо­ло­ді з «Пра­во­го се­кто­ру» та пар­тії «Сво­бо­да» із пред­став­ни­ка­ми стар­шо­го по­ко­лі­н­ня остан­ні де­мон­стра­тив­но за­ли­ши­ли мі­сце про­ве­де­н­ня гро­мад­ських слу­хань. Кра­є­зна­вець Ге­ор­гій МО­КРИ­ЦЬКИЙ го­во­рить, що це ре­зуль­тат ко­му­ні­сти­чної іде­о­ло­гії та ро­сій­ської про­па­ган­ди. На­став час для Укра­ї­ни по­вер­ну­ти вла­сну істо­рію. «На до­ро­гах та в су­спіль­стві бу­дуть до­ти ями, до­ки во­ни бу­дуть в на­ших го­ло­вах. Ми по­вин­ні раз і на­зав­жди зав’яза­ти із ра­дян­ською іде­о­ло­гі­єю та си­сте­мою», — на­го­ло­сив істо­рик, за­кли­ка­ю­чи жи­то­ми­рян бу­ти укра­їн­ця­ми по ду­ху.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.