Без­ко­штов­ну ви­щу осві­ту

змо­жуть отри­ма­ти в Ми­ко­ла­є­ві сту­ден­ти із зо­ни АТО та де­мо­бі­лі­зо­ва­ні бій­ці

Den (Ukrainian) - - День України - Ві­кто­рія ВЕСЕЛОВСЬКА, кор­пункт «Дня» в Ми­ко­ла­є­ві

На збо­рах за­снов­ни­ків Ко­ле­джу пре­си і те­ле­ба­че­н­ня бу­ло прийня­то ухва­лу про на­да­н­ня мо­жли­во­сті здо­бу­т­тя без­ко­штов­ної осві­ти в Ко­ле­джі пре­си і те­ле­ба­че­н­ня сту­ден­та­ми із зо­ни АТО на пе­рі­од про­ве­де­н­ня ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції, а та­кож де­мо­бі­лі­зо­ва­ни­ми уча­сни­ка­ми бо­йо­вих дій у зо­ні АТО.

«Сьо­го­дні зав­да­н­ня ко­жно­го гро­ма­дя­ни­на — ро­би­ти все, що мо­жли­во, для на­бли­же­н­ня Пе­ре­мо­ги. Зав­да­н­ня Ко­ле­джу пре­си і те­ле­ба­че­н­ня — ро­би­ти свій вне­сок до ін­фор­ма­цій­но­го за­хи­сту на­шої дер­жа­ви, — го­во­рить йо­го ди­ре­ктор Глі­бГо­лов­чен­ко. — А це не­мо­жли­во без ква­лі­фі­ко­ва­них фа­хів­ців... Ро­сій­ській про­па­ган­ді вда­ло­ся нав’яза­ти ме­шкан­цям ча­сти­ни Схі­дної Укра­ї­ни мі­фи про «бан­де­рів­ців», «ки­їв­ську хун­ту», «ро­зі­пну­тих ді­тей»... Що­бїх здо­ла­ти, бу­де по­трі­бно ба­га­то ро­ків. Ду­же ва­жли­во, щоб­ці мі­фи роз­ві­ю­ва­ли ви­хід­ці з тих те­ри­то­рій, адже во­ни кра­ще ро­зу­мі­ють мен­та­лі­тет ме­шкан­ців Дон­ба­су. Са­ме то­му ми ви­рі­ши­ли зро­би­ти без­ко­штов­ним на­вча­н­ня для хло­пців та дів­чат, які ме­шка­ють на те­ри­то­рії про­ве­де­н­ня АТО. Окрім то­го, це й со­ці­аль­на акція. Мі­ста і се­ла в зо­ні АТО зруй­но­ва­ні, ме­шкан­ці ча­сто не ма­ють мо­жли­во­сті пра­цю­ва­ти й отри­му­ва­ти за­ро­бі­тну пла­тню, отри­му­ва­ти пен­сії, але це не по­вин­но за­ва­жа­ти мо­ло­ді здо­бу­ва­ти ви­щу осві­ту. Та­кож ми ви­рі­ши­ли під­три­ма­ти на­ших Ге­ро­їв, які за­хи­ща­ли ці­лі­сність і єд­ність Укра­ї­ни. Хтось із цих хло­пців не має ви­щої осві­ти, але хо­тів би її отри­ма­ти са­ме в га­лу­зі жур­на­лі­сти­ки, хтось че­рез пев­ні по­ра­не­н­ня не змо­же пра­цю­ва­ти фі­зи­чно, але мо­же бу­ти чу­до­вим жур­на­лі­стом — ми го­то­ві на­вча­ти де­мо­бі­лі­зо­ва­них уча­сни­ків АТО не­за­ле­жно від їхньо­го ві­ку».

«Мо­жли­во, та­ким чи­ном, ми змо­же­мо отри­ма­ти два ду­же не­об­хі­дних ре­зуль­та­ти для на­шої кра­ї­ни — ко­ман­ду но­вих про­фе­сій­них жур­на­лі­стів і ко­ман­ду прес-офі­це­рів, які зна­ти­муть вій­сько­ву те­ма­ти­ку, і до­по­ма­га­ти­муть жур­на­лі­стам вза­є­мо­ді­я­ти з вій­сько­ви­ми», — пе­ред­ба­чає Гліб Го­лов­чен­ко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.