Го­ло­ва МЗС ФРН за­кли­кав збіль­ши­ти ви­тра­ти ЄС на без­пе­ку

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ви­тра­ти ЄС на зов­ні­шню по­лі­ти­ку і без­пе­ку ста­нов­лять ли­ше 0,3% від за­галь­них ви­трат, це ство­рює до­во­лі вузь­кі рам­ки для ро­бо­ти і не від­по­від­ає су­ча­сним ви­кли­кам, за­явив го­ло­ва МЗС ФРН Франк-Валь­тер Штайн­майер, ви­сту­па­ю­чи в по­не­ді­лок на кон­фе­рен­ції «Май­бу­тнє ба­га­то­рі­чної фі­нан­со­вої стру­кту­ри ЄС» у Бер­лі­ні. «В існу­ю­чій фі­нан­со­вій стру­кту­рі ли­ше 6% ви­трат ЄС пов’яза­ні з зов­ні­шньою тор­гів­лею ЄС. Ли­ше 0,3% ви­трат ЄС на­да­ю­ться для зав­дань зов­ні­шньої по­лі­ти­ки і без­пе­ки. Це до­во­лі вузь­кі рам­ки», — за­явив мі­ністр, до­дав­ши, що «ми по­вин­ні пе­ре­ві­ри­ти, в яких пун­ктах на­ше фі­нан­со­ве за­без­пе­че­н­ня від­по­від­ає су­ча­сним ви­кли­кам, і у зв’яз­ку з цим го­во­ри­ти про об­ся­ги фі­нан­су­ва­н­ня, а та­кож про йо­го гну­чкість». «У ми­ну­ло­му ми по­стій­но сти­ка­ли­ся з ви­кли­ка­ми, на які мо­гли ре­а­гу­ва­ти за до­по­мо­гою на­шої спіль­ної зов­ні­шньої по­лі­ти­ки ли­ше спо­віль­не­но або вза­га­лі ні­як. Із сер­йо­зни­ми фі­нан­со­ви­ми про­бле­ма­ми ми сти­ка­є­мо­ся та­кож під час про­ве­де­н­ня та­ких за­хо­дів, як спо­сте­ре­же­н­ня за ви­бо­ра­ми або мі­сій у рам­ках За­галь­ної по­лі­ти­ки без­пе­ки й обо­ро­ни», — за­явив мі­ністр, до­дав­ши, що за­пи­ти гро­ма­дян ЄС що­до ді­яль­но­сті Єв­ро­со­ю­зу, зокре­ма в пи­та­н­нях по­лі­ти­ки без­пе­ки і зов­ні­шньої по­лі­ти­ки, зро­ста­ють.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.