Ер­до­ган і Пу­тін до­мо­ви­ли­ся по­тро­ї­ти то­ва­ро­обіг до $ 100 млрд.

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ми­ну­ли­ми ви­хі­дни­ми пре­зи­ден­ти Ро­сії і Ту­реч­чи­ни Во­ло­ди­мир Пу­тін і Ре­джеп Тайіп Ер­до­ган в Ба­ку про­ве­ли пе­ре­го­во­ри, їх роз­мо­ва про­хо­ди­ла в за­кри­то­му ре­жи­мі. З бо­ку РФ у зу­стрі­чі взя­ли участь по­мі­чник пре­зи­ден­та Юрій Уша­ков, гла­ва МЗС Сер­гій Лав­ров, мі­ністр енер­ге­ти­ки Оле­ксандр Но­вак, гла­ва Ро­са­то­ма Сер­гій Ки­рі­єн­ко, ке­рів­ник «Газ­про­му» Оле­ксій Міл­лер. Під час фо­то­се­сії пре­зи­ден­ти обмі­ня­ли­ся вра­же­н­ня­ми про це­ре­мо­нію від­кри­т­тя Пер­ших Єв­ро­пей­ських ігор, яка від­бу­ла­ся напередодні і на якій оби­два во­ни бу­ли при­су­тні. Ін­фор­ма­ція про цю зу­стріч та пе­ре­го­во­ри бу­ла ду­же ску­пою. Пі­зні­ше прес-се­кре­тар ро­сій­сько­го пре­зи­ден­та Дми­тро Пє­сков по­ві­до­мив, що на зу­стрі­чі в Ба­ку обго­во­ри­ли ве­ли­кі енер­го­про­е­кти і си­ту­а­цію в Укра­ї­ні. Гла­ви дер­жав під­твер­ди­ли стра­те­гі­чну ме­ту до­ве­сти то­ва­ро­обіг між дво­ма кра­ї­на­ми до 100 мі­льяр­дів до­ла­рів, за­зна­чив Пє­сков.

Ров­шан ІБРАГІМОВ, ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту з пи­тань зов­ні­шньої по­лі­ти­ки, Центр стра­те­гі­чних до­слі­джень, Азер­бай­джан:

— На цій зу­стрі­чі лі­де­ри обох дер­жа­ви обго­во­рю­ва­ли Ту­ре­цький по­тік, пев­ні роз­бі­жно­сті що­до цьо­го про­е­кту. Зниж­ки ці­ни на ро­сій­ський газ для Ту­реч­чи­ни. Крім то­го ре­а­лі­за­цію про­е­кту бу­дів­ни­цтва Ро­сі­єю в Ту­реч­чи­ні Си­но­пі атом­ної еле­ктро­стан­ції. Ма­ють на­мір сер­йо­зно збіль­ши­ти то­ва­ро­обіг, аж до 100 мі­льяр­дів до­ла­рів че­рез кіль­ка ро­ків (за­раз 30 млрд. До­ла­рів). Ду­маю вель­ми плі­дно і з цих пи­тань не­вдов­зі по­чу­є­мо кон­кре­тні кро­ки. Не­зва­жа­ю­чи на те, що в гру­дні 2014 ро­ку в Ту­реч­чи­ні пре­зи­дент РФ Во­ло­ди­мир Пу­тін за­явив про по­ча­ток ре­а­лі­за­ції но­во­го транс­порт­но­го ко­ри­до­ру, який зго­дом отри­мав на­зву «Ту­ре­цький по­тік», до­сі сто­ро­ни не змо­гли узго­ди­ти низ­ку пи­тань, що від­но­ся­ться до да­но­го про­е­кту. До то­го ж між дво­ма кра­ї­на­ми ви­ни­кли роз­бі­жно­сті в кві­тні мі­ся­ці, пі­сля то­го, як Во­ло­ди­мир Пу­тін від­ві­дав Вір­ме­нію для уча­сті в за­хо­дах, при­свя­че­них 100-річ­чю по­дій 1915 ро­ку в Осман­ській Ім­пе­рії, так зва­но­го» ге­но­ци­ду. Адже то­ді пре­зи­дент Ту­реч­чи­ни ду­же різ­ко від­ре­а­гу­вав на дії сво­го ро­сій­сько­го ко­ле­ги. Ще одним фа­кто­ром, що впли­ває на не­об­хі­дність да­ної зу­стрі­чі, є що за­вер­ши­ли­ся у не­ді­лю пар­ла­мент­ські ви­бо­ри в Ту­реч­чи­ні. Ре­зуль­та­ти цих виборів та­кож ва­жли­ві для подаль­шо­го роз­ви­тку від­но­син між дво­ма кра­ї­на­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.