IТ-ри­нок: у на­дії на роз­ви­ток

Екс­пер­ти: Че­рез кри­зу по­пит на мо­лод­ших спе­ці­а­лі­стів сут­тє­во ско­ро­тив­ся на ко­ристь фа­хів­ців се­ре­дньої лан­ки

Den (Ukrainian) - - Економіка - Дми­тро ЧАЛИЙ, КНУ іме­ні Та­ра­са Шевченка Ан­дрій МУРАВСЬКИЙ

«Ситуація ускла­дню­є­ться тим, що ба­га­то кра­їн прийня­ли або при­йма­ють сти­му­лю­ю­чі про­гра­ми для роз­ви­тку ІТ. Із на­ших су­сі­дів — це Бі­ло­русь і РФ, Ру­му­нія і Сло­вач­чи­на, ско­ро по­ді­бні про­гра­ми бу­дуть прийня­ті і в Мол­до­ві» — до­дає ди­ре­ктор асо­ці­а­ції «ІТ Укра­ї­ни» Ві­ктор Ва­лє­єв.

ЗАВИСОКІ ПОДАТКИ

За­хі­дні ком­па­нії зви­кли на­да­ва­ти за­мов­ле­н­ня укра­їн­ським ІТ-спе­ці­а­лі­стам че­рез по­рів­ня­но низь­ку вар­тість по­слуг. На сьо­го­дні є ри­зик втра­ти­ти і цю пе­ре­ва­гу — за­сте­рі­га­ють екс­пер­ти. В той час як у роз­ви­не­них кра­ї­нах ІТ-спе­ці­а­лі­стів ком­па­нії офі­цій­но на­йма­ють у штат, біль­шість укра­їн­ських про­гра­мі­стів пра­цю­ють як суб’єкти під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті за до­го­во­ром. Ро­бо­та із СПД — це, по су­ті, схе­ма опти­мі­за­ції по­да­тко­во­го на­ван­та­же­н­ня — по­ясню­ють фа­хів­ці — ска­су­ва­ти яку чи­нов­ни­цтво во­ліє вже пів­то­ра ро­ку.

« Якщо ска су ють та ку мож ли - вість для ІТ- ком па ній, щоб лю ди мог ли пра цю ва ти як при ват ні під - при­єм­ці, то до­ве­де­ться на­йма­ти лю­дей у штат. Як ре зуль тат, під ви - щить ся іс тот но по дат ко ве на ван та - же­н­ня із 15% до 69%, що, зви­чай - но, впли не на рен та бель ність біз не - су і до ве деть ся від та ких до ро гих ло ка цій ( як Укра ї на) від мов ля ти - ся», — роз по­ві дає Ка­те­ри на Гу ба­рє - ва. HR-ди­ре­ктор на­го­ло­шує, що по­да­тко­ве на­ван­та­же­н­ня в ін­ших кра­ї­нах — у тій же Поль­щі — на­ба­га­то ниж­че, а то­му для бі­зне­сме­нів бу­де ви гід ні ше пра цю ва ти там.

КІЛЬ­КІСТЬ ВАКАНСІЙ ЗРО­СЛА НА 35%

Утім, не­зва­жа­ю­чи на час­тко­вий від­тік ка­дрів, ри­нок ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій за­ли­ша­є­ться най­більш ста­біль­ним і пер­спе­ктив­ним в Укра­ї­ні. Так са­мо і по­пит на ква­лі­фі­ко­ва­них пра­ців­ни­ків про­дов­жує по­сту­по­во зро­ста­ти. За сло­ва­ми ди­ре­кто­ра з мар­ке­тин­гу та PR-пор­та­лу Rabota.ua Ма­кси­ма Не­ме­ша, кіль­кість вакансій у сфе­рі ІТ за ми­ну­лий рік збіль­ши­ла­ся на 35%. «Є на­віть тен­ден­ція до де­фі­ци­ту спе­ці­а­лі­стів пев­них ка­те­го­рій, які мо­же ра­ні­ше не так бу­ли акту­аль­ні. На­при­клад, у та­ких ка­те­го­рі­ях як мо­біль­на роз­роб­ка кіль­кість вакансій су­мар­но ста­но­вить 5%, то­ді як кіль­кість ре­зю­ме — ли­ше 1%», — кон­ста­тує Ма­ксим Не­меш.

За ре­зуль­та­та­ми остан­ніх до­слі­джень, до 2030 ро­ку За­хі­дній Єв­ро­пі, для то­го щоб за­без­пе­чи­ти зро­ста­н­ня еко­но­мі­ки та зу­стрі­ти ви­кли­ки роз­ви­тку IT-ін­фра­стру­кту­ри, бу­дуть по- трі­бні до­да­тко­ві 12 міль­йо­нів IT-пра­ців­ни­ків. На та­кий по­пит «під­ро­стає» і від­по­від­на про­по­зи­ція. В Укра­ї­ні за остан­ні ро­ки сут­тє­во по­біль­ша­ло фа­куль­та­ти­вів і кур­сів при ви­шах і на­віть шко­лах — від­зна­ча­ють по­зи­тив­ну тен­ден­цію екс­пер­ти. «Та­кі кур­си тра­ди­цій­но ор­га­ні­зо­ву­ють бі­зне­ском­па­нії під свої по­тре­би, то­ді як кла­си­чна осві­та ви­дає фа­хів­ців, яким за­зви­чай бра­кує пра­кти­чних на­ви­чок», — роз­по­від­ає Ка­те­ри­на Гу­ба­рє­ва. На та­кі кур­си по­ряд із мо­лод­дю так са­мо при­хо­дять і лю­ди, яким за 30 і на­віть за 40 ро­ків. «Во­ни по­ка­зу­ють до­сить не­по­га­ні ре­зуль­та­ти на всту­пних те­стах. У та­ких ви­пад­ках по­зна­ча­є­ться все-та­ки ще ра­дян­ська ін­же­нер­на осві­та або, на­при­клад, ма­те­ма­ти­чна», — до­дає HR-ди­ре­ктор.

За сло­ва­ми го­ло­ви асо­ці­а­ції «ІТ Укра ї ни » Вік то ра Ва лє є ва, че рез кри­зу по­пит на мо­лод­ших спе­ці­а­лі­стів сут тє во ско ро тив ся на ко ристь фа­хів­ців се­ре­дньої лан­ки. З дру­го­го бо­ку, пер­спе­кти­ва на бо­ці пра­ців­ни­ків рів ня junior. Сьо год ні час т ка остан­ніх на рин­ку ау­тсор­син­гу са­но­вить 15 — 20% се­ред за­галь­ної кіль­ко­сті. Якщо по­рів­ню­ва­ти з Ін­ді­єю — гло­баль­ним ау­тсор­се­ром но­мер один у сві­ті — це 75%. До ці­єї по­зна­чки мо­же ро­сти й Укра­ї­на.

Зро­зумі­ло, що по­ді­бні за­хо­ди — ли­ше час­тко­ве розв’яза­н­ня про­бле­ми зно­су ло­ко­мо­ти­вів. Але, як уже на­го­ло­шу­ва­ло­ся, від­но­ви­ти парк швид­ко ні­як не ви­йде — пи­та­н­ня пра­кти­чно не ви­рі­шу­ва­ло­ся ро­ка­ми. За да­ни­ми Мі нін фрас трук ту­ри, най ближ­чи ми ро­ка­ми УЗ має за­мі­ни­ти по­над 1200 еле­ктро­во­зів і по­над 1000 те­пло­во­зів. Як під­ра­ху­вав «Центр транс­порт­них стра­те­гій», для онов­ле­н­ня та мо­дер­ні­за­ції за­лі­зни­ці тре­ба до 2020 ро­ку вкла­сти близь­ко 13 мі­льяр­дів до­ла­рів, по­ло­ви­ну яких — у мо­дер­ні­за­цію й онов­ле­н­ня ло­ко­мо­тив­но­го пар­ку.

У Мі­ні­стер­стві ін­фра­стру­кту­ри ро­блять став­ку на те, що з ча­сом ви­рі­шен­ню пи­та­н­ня зна­чною мі­рою змо­же до­по­мог­ти при­ва­тний бі­знес. Ре­фор­ма за­лі­зни­чно­го транс­пор­ту пе­ред­ба­чає до­пуск при­ва­тних пе­ре­ві­зни­ків до тя­ги. Але в мі­ні­стер­стві ви­зна­ють, що це пи­та­н­ня дис­ку­сій­не, й го­то­ві до жорс­ткої кри­ти­ки. Зде­біль­шо­го че­рез те, що кри­ти­ки в цьо­му вба­ча­ють втра­ту УЗ при­бу­тко­вих на­прям­ків ді­яль­но­сті. Ра­дник мі­ні­стра ін­фра­стру­кту­ри Оле­ксандр Ка­ва вже ви­слов­лю­вав сум­ні­ви що­до то­го, чи ку­пу­ва­ти­муть при­ва­тні ком­па­нії но­ві ло­ко­мо­ти­ви, а не зби­ра­ти­муть ста­рі те­пло­во­зи й еле­ктро­во­зи, які ви­во­дять з екс­плу­а­та­ції в Ка­зах­ста­ні, Узбе­ки­ста­ні, Ро­сії й Азер­бай­джа­ні.

У будь-яко­му ра­зі, тут усе-та­ки до­во­ди­ти­ся роз­ра­хо­ву­ва­ти на ефект ли­ше в дов­го­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві. Для по­рів­ня­н­ня: у Ро­сії зі зно­сом ло­ко­мо­ти­вів існує та са­ма про­бле­ма, і вже з 2013 ро­ку не­за­ле­жних вла­сни­ків ру­хо­мо­го скла­ду на­чеб­то зби­ра­ли­ся допу­сти­ти на ло­каль­ні мар­шру­ти. Ве­ли­кі ком­па­нії вже на­віть обза­ве­ли­ся вла­сним ло­ко­мо­тив­ним пар­ком. Але пра­ва транс­пор­ту­ва­н­ня ва­го­нів сво­ї­ми ж те­пло­во­за­ми й еле­ктро­во­за­ми за­лі­зни­чні опе­ра­то­ри так і не отри­ма­ли, уряд зно­ву бе­ре­ться за ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня, але про­дов­жує чи­ни­ти опір Ро­сій­ська за­лі­зни­ця.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

ЗА ДА­НИ­МИ ДИ­РЕ­КТО­РА З МАР­КЕ­ТИН­ГУ ТА PR ПОР­ТА­ЛУ RABOTA.UA МА­КСИ­МА НЕ­МЕ­ША, КІЛЬ­КІСТЬ ВАКАНСІЙ У СФЕ­РІ ІТ ЗА МИ­НУ­ЛИЙ РІК ЗБІЛЬ­ШИ­ЛА­СЯ НА 35%

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.