Слаб­ка тя­га

Най­ближ­чи­ми ро­ка­ми «Укр­за­лі­зни­ця» має за­мі­ни­ти по­над 2200 еле­ктро­во­зів і те­пло­во­зів

Den (Ukrainian) - - Економіка -

ме­ха­ні­зми для то­го, щоб пе­ре­да­ти ло­ко­мо­ти­ви, по­ві­до­ми­ла прес-слу­жба Мі­нін­фра­стру­кту­ри. Се­ред ін­шо­го у Ли­тов­ських за­лі­зниць за­раз є 25 то­вар­них ло­ко­мо­ти­вів, що не ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться з 2012 ро­ку, і ча­сти­ну їх пе­ред­ба­ча­ло­ся про­да­ти з ау­кціо­ну.

Але ре­а­лі­сти­чні­шим ви­гля­дає тре­тій ва­рі­ант розв’яза­н­ня ло­ко­мо­тив­ної про­бле­ми. УЗ на­ма­га­є­ться про­дов­жи­ти ре­сурс ло­ко­мо­ти­вів і ча­сті­ше ре­мон­ту­ва­ти їх. Хо­ча і в цьо­му ви­пад­ку ко­шти по­трі­бні чи­ма­лі. Осо­бли­во якщо при ка­пі­таль­но­му ре­мон­ті від ло­ко­мо­ти­ву за­ли­ша­є­ться ли­ше ра­ма, ві­зок і ко­ле­са, а ре­шту агре­га­тів і уста­тку­ва­н­ня за­мі­ню­ють, зокре­ма став­лять су­ча­сний і еко­но­мі­чні­ший ди­зель. У та­ко­му ра­зі ви­гра­ти на­ма­га­ю­ться за ра­ху­нок еко­но­мії фі­нан­со­вих ко­штів. На­при­клад, по­сту­по­во УЗ пе­ре­хо­дить на «за­вод­ський» ре­монт еле­ктро­во­зів і те­пло­во­зів в умо­вах де­по. Як по­яснив на­чаль­ник де­пар­та­мен­ту ло­ко­мо­тив­но­го го­спо­дар­ства «Укр­за­лі­зни­ці» Во­ло­ди­мир Зай­цев, це мо­же об­хо­ди­ти­ся на­віть на­по­ло­ви­ну де­шев­ше, ніж на ло­ко­мо­ти­во­ре­мон­тних за­во­дах, де

Еко­ном­лять та­кож гро­ші й за ра­ху­нок змі­ни пун­ктів ре­мон­ту в рам­ках са­мої УЗ. На Оде­ській за­лі­зни­ці з кві­тня по­чав пра­цю­ва­ти пункт те­хо­гля­ду й екі­пі­ров­ки те­пло­во­зів се­рії ЧМЕ3 по стан­ції «Бе­ре­го­ва». Ра­ні­ше сім ма­нев­ро­вих те­пло­во­зів, що пра­цю­ють по цій стан­ції, від­прав­ля­ли на об­слу­го­ву­ва­н­ня до де­по «Оде­са-Сор­ту­валь­на». А те­пер на пе­ре­дис­ло­ка­цію ко­шти не ви­тра­ча­ю­ться. При­чо­му йде­ться про те­хо­гляд, який про­во­ди­ться що­ти­жня. Уже до кін­ця ро­ку пра­ців­ни­ки обі­ця­ють зав­дя­ки ор­га­ні­за­ції ро­бо­ти пун­кту за­оща­ди­ти при­бли­зно 1,4 міль­йо­на гри­вень.

У свою чер­гу на ло­ко­мо­тив­но­му де­по «Оде­са-Сор­ту­валь­на» взя­ли­ся ор­га­ні­зу­ва­ти на ба­зі на­яв­них по­ту­жно­стей де­по ре­о­ста­тні ви­про­бу­ва­н­ня те­пло­во­зів се­рії 2ТЭ116. Ра­ні­ше та­кі ви­про­бу­ва­н­ня про­во­ди­ли­ся в де­по на стан­ції «Та­ра­са Шевченка», що та­кож ви­ма­га­ло до­да­тко­вих ви­трат на пе­ре­дис­ло­ка­цію ло­ко­мо­ти­вів. Йде­ться про пе­ре­вір­ку пра­виль­но­сті ре­гу­лю­ва­н­ня, ре­тель­но­сті скла­да­н­ня дви­гу­на пі­сля ре­мон­ту то­що.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.