ЄС го­тує онов­ле­ну енер­ге­ти­чну ма­пу... без Укра­ї­ни

Екс­пер­ти: Без змі­ни між­на­ро­дної ди­пло­ма­тії мо­же­мо втра­ти­ти ста­тус стра­те­гі­чно­го пар­тне­ра

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Уряд го­ту­є­ться до чер­го­во­го ра­ун­ду три­сто­рон­ніх пер­мо­вин з ЄС та Ро­сію в пи­та­н­нях га­зу. По­пе­ре­дньо ві­до­мо, що зу­стріч від­бу­де­ться до кін­ця мі­ся­ця. Втім, оста­то­чних тер­мі­нів і пла­ну пе­ре­мо­вин не на­зи­ва­ють. Ра­ні­ше в ін­терв’ю «Дню» єв­ро­ко­мі­сар з енер­ге­ти­ки Ма­рош Шев­чо­віч по­ві­дом­ляв, що за осно­ву бра­ти­муть «зи­мо­вий па­кет 2014».

Тож до­ки сто­ро­ни го­ту­ю­ться і узго­джу­ють спіль­ні по­зи­ції, по­за ува­гою опи­ни­ло­ся ще одне ар­хі­ва­жли­ве пи­та­н­ня — чи за­ли­ши­ться Укра­ї­на стра­те­гі­чним пар­тне­ром ЄС в енер­ге­ти­ці. Як ві­до­мо, Єв­ро­со­юз на­ра­зі роз­ро­бляє онов­ле­ну стра­те­гію в рам­ках ство­ре­н­ня Енер­ге­ти­чно­го со­ю­зу. За сло­ва­ми пер­шо­го за­сту­пни­ка го­ло­ви пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань ПЕК, ядер­ної по­лі­ти­ки ядер­ної без­пе­ки Олександра Дом­бров­сько­го, на­ра­зі голос укра­їн­сько­го уря­ду в Єв­ро­пі з цьо­го при­во­ду ледь чу­ти. До­сі не­має жо­дної офі­цій­ної по­зи­ції що­до цьо­го. Єди­не, Укра­ї­на дня­ми за­про­по­ну­ва­ла ЄС оно­ви­ти кон­це­пцію спів­пра­ці (йде­ться про ме­мо­ран­дум, під­пи­са­ний 10 ро­ків то­му) в енер­ге­ти­чній сфе­рі. Від­по­від­но­го ли­ста-про­по­зи­цію від мі­ні­стра енер­ге­ти­ки і ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті Укра­ї­ни Во­ло­ди­ми­ра Дем­чи­ши­на пе­ре­да­ли по­слу ЄС Яну Том­бін­сько­му. Втім, за сло­ва­ми опи­та­них «Днем» екс­пер­тів, цьо­го не до­сить, що­би збе­рег­ти свої по­зи­ції в онов­ле­но­му енер­го­со­ю­зі. Ба біль­ше, якщо та­ка тен­ден­цій­ність у ді­ях Ка­бмі­ну збе­ре­же­ться, ка­жуть екс­пер­ти, то Укра­ї­на втра­тить роль одно­го з основ­них тран­зи­те­рів і енер­го­пар­тне­рів Єв­ро­пи.

Тож як не про­ґа­ви­ти своє мі­сце в онов­ле­ній енер­ге­ти­чній Єв­ро­пі? По­рад «День» за­пи­ту­вав у екс­пер­тів.

«Укра­ї­на сьо­го­дні ще не го­то­ва до ін­те­гра­ції в онов­ле­не Єв­ро­пей­ське енер­ге­ти­чне спів­то­ва­ри­ство, хо­ча й має для цьо­го сер­йо­зний по­тен­ці­ал (як-от мо­жли­во­сті тран­зи­тної дер­жа­ви та га­зо­ві схо­ви­ща)», — роз­по­від­ає «Дню» го­ло­ва Ко­мі­те­ту енер­ге­ти­чної не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни Іван На­де­їн. За йо­го сло­ва­ми, кон­се­рва­тив­на Єв­ро­па нас не ба­чить у чи­слі уча­сни­ків онов­ле­но­го Енер­ге­ти­чно­го со­ю­зу, бо на укра­їн­сько­му го­ри­зон­ті чи­ма­ло про­блем. Зокре­ма, Ро­сія за­яв­ляє про при­зу­пин­ку екс­пор­ту га­зу че­рез на­шу те­ри­то­рію з 2019 ро­ку. Три­ває вій­на. А обі­ця­ної енер­ге­ти­чної ре­во­лю­ції не від­бу­ло­ся: за­ле­жність від «Газ­про­му» збе­рі­га­є­ться. Крім то­го, на йо­го дум­ку, Укра­ї­ну не хо­чуть впи­су­ва­ти в онов­ле­ний енер­го­про­стір ЄС і то­му, що в нас не­має су­ча­сно­го за­ко­но­дав­ства, не лі­бе­ра­лі­зо­ва­ний ри­нок га­зу, не ре­фор­мо­ва­ний НАК. Тоб­то, по­яснює го­ло­ва Ко­мі­те­ту енер­ге­ти­чної не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни, збе­рі­га­є­ться енер­ге­ти­чна си­сте­ма зраз­ка Ра­дян­ської Укра­ї­ни. За остан­ній рік, за сло­ва­ми екс­пер­та, кра­ї­на зро­би­ла кіль­ка кро­ків упе­ред (ухва­ли­ла За­кон «Про ри­нок га­зу», низ­ку ука­зів Пре­зи­ден­та про ма­кси­маль­ну лі­бе­ра­лі­за­цію рин­ку), але цьо­го не до­ста­тньо. «До­ки не ім­пле­мен­ту­є­мо всі енер­ге­ти­чні єв­ро­пей­ські па­ке­ти, не змо­же­мо ін­те­гру­ва­ти­ся. А для цьо­го на­сам­пе­ред по­трі­бна по­лі­ти­чна во­ля, що­би ро­зі­рва­ти всі ці ко­ру­пцій­ні зв’яз­ки і схе­ми. Сьо­го­дні ве­ли­ка кіль­кість цих схем роз­би­та. Але збе­рі­га­н­ня дер­жав­ної час­тки в енер­ге­ти­ці (роз­по­діль­чі ме­ре­жі, ви­до­бу­ва­н­ня га­зу) вка­зує на на­яв­ність ко­ру­пцій­них ри­зи­ків», — вва­жає На­де­їн. «Єв­ро­пей­ці не хо­чуть бра­ти від­по­від­аль­ність за нас, бо ма­ють пев­ний ске­пти­цизм що­до обі­ця­них ре­форм. Якщо так три­ва­ти­ме, то втра­ти­мо всі пе­ре­ва­ги їхньо­го енер­ге­ти­чно­го пар­тне­ра», — го­во­рить він.

На­то­мість пре­зи­дент ки­їв­сько­го Цен­тру гло­ба­лі­сти­ки «Стра­те­гія ХХІ» Ми­хай­ло Гон­чар про­по­нує по­ди­ви­ти­ся на пи­та­н­ня енер­ге­ти­чно­го збли­же­н­ня з ЄС під ін­шим ку­том. «За весь цей час, до­ки ЄС де­ба­тує пи­та­н­ня ство­ре­н­ня Енер­го­со­ю­зу від офі­цій­но­го Ки­є­ва про­лу­на­ло ли­ше дві ма­ло­зна­чу­щі ре­плі­ки (по одній від Пре­зи­ден­та і прем’єра). А з мо­мен­ту по­яви пер­ших кон­це­пту­аль­них до­ку­мен­тів (25 лю­то­го 2015) уза­га­лі жо­дної офі­цій­ної по­зи­ції з бо­ку Укра­ї­ни! Оскіль­ки ми не де­мон­стру­є­мо жо­дної актив­но­сті, то про­цес іде без нас. Але так не має бу­ти. Адже в Уго­ді про асо­ці­а­цію є ста­т­тя 274 про те, що сто­ро­ни при роз­роб­ці но­вих стра­те­гій та по­лі­тик ма­ють вра­хо­ву­ва­ти по­тен­ці­ал одна одної. При цьо­му ця ста­т­тя бу­ла вне­се­на са­ме за на­по­ля­га­н­ня укра­їн­ської сто­ро­ни», — по­яснює він.

На дум­ку Гон­ча­ра, при­чи­на оче­ви­дно­го енер­ге­ти­чно про­гра­шу Укра­ї­ни — у від­су­тно­сті ді­є­вої між­на­ро­дної ди­пло­ма­тії. «На рів­ні вла­ди не ство­ре­на си­сте­ма енер­ге­ти­чної ди­пло­ма­тії. Якщо Єв­ро­пей­ська Ра­да ство­ри­ла окре­му по­са­ду ві­це-пре­зи­ден­та з пи­тань Енер­ге­ти­чно­го со­ю­зу, то у нас, по­при те що енер­ге­ти­ка тра­ди­цій­на ахіл­ле­со­ва п’ята, до сих пір не­має офі­цій­ної упов­но­ва­же­ної осо­би для ви­рі­ше­н­ня між­на­ро­дних енер­го­пи­тань. Зви­чай­но, є га­лу­зе­вий мі­ністр, але це не йо­го па­ра­фія. Ві­дно­си­на­ми з ЄС мав би ку­ру­ва­ти спе­ці­аль­но при­зна­че­ний ві­це-прем’єр з осо­бли­ви­ми пов­но­ва­же­н­ня­ми. Без змі­ни прин­ци­пів між­на­ро­дної ди­пло- ма­тії, Укра­ї­на ри­зи­кує втра­ти­ти роль одно­го з го­лов­них енер­ге­ти­чних пар­тне­рів ЄС», — вва­жає він.

Во­дно­час Гон­чар пе­ре­ко­на­ний, що по­трі­бно не тіль­ки змі­ни­ти прин­цип між­на­ро­дно­го діа­ло­гу, а й під­клю­чи­ти до ньо­го силь­ні­ших пар­тне­рів, на­при­клад, аме­ри­кан­ців. На йо­го дум­ку, по­зи­ція єв­ро­пей­ців, які бо­я­ться не ре­фор­мо­ва­но­го енер­го­се­кто­ру Укра­ї­ни, — не біль­ше, «як бю­ро­кра­ти­чна за­чі­пка». Адже в ЄС осво­ю­ва­ли тре­тій енер­го­па­кет, по­чи­на­ю­чи з 2008 ро­ку, а від нас ви­ма­га­ють ди­ва про­сто за­раз. Так не бу­ває. На­то­мість, го­во­рить пре­зи­дент ки­їв­сько­го Цен­тру гло­ба­лі­сти­ки «Стра­те­гія ХХІ», Єв­ро­пей­ська ко­мі­сія впи­са­ла в кон­це­пцію онов­ле­но­го Енер­ге­ти­чно­го со­ю­зу один пункт, яким на­ма­га­є­ться за­кри­ти укра­їн­ське пи­та­н­ня. Зокре­ма, по­яснив він, про­по­ну­є­ться оно­ви­ти стра­те­гі­чний до­ку­мент про спів­пра­цю з Укра­ї­ною, тоб­то — зга­да­ний ви­ще ме­мо­ран­дум. «Але за 10 ро­ків він уже ви­ко­на­ний, і він нам не під­хо­дить. Ми вже ста­ли чле­ном Енер­ге­ти­чно­го спів­то­ва­ри­ства, ма­є­мо уго­ду про спів­пра­цю, то­му на­сту­пний ло­гі­чний крок з бо­ку ЄС — за­про­си­ти нас до онов­ле­но­го Енер­го­со­ю­зу. Але ЄС не хо­че бра­ти до­да­тко­вої від­по­від­аль­но­сті. То­му ми ма­є­мо на­по­ля­га­ти на цьо­му усі­ма мо­жли­ви­ми спосо­ба­ми», — під­су­мо­вує він.

Для цьо­го, на дум­ку опи­та­них «Днем» екс­пер­тів, по­трі­бно якнай­швид­ше ви­ро­би­ти про­по­зи­ції для ЄС і по­да­ти їх від­по­від­но­му ві­це-пре­зи­ден­ту, який опі­ку­є­ться Енер­го­со­ю­зом. «Ми мо­же­мо ста­ти Цен­траль­но­єв­ро­пей­ським енер­ге­ти­чним ха­бом, де збе­рі­га­ти­ме­ться газ для біль­шої ча­сти­ни Єв­ро­пи. Це по­си­лить енер­ге­ти­чну не­за­ле­жність Єв­ро­зо­ни. Без Укра­ї­ни до­ся­гну­ти цьо­го бу­де скла­дно», — пе­ре­ко­на­ний го­ло­ва Ко­мі­те­ту енер­ге­ти­чної не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни Іван На­де­їн

От­же, го­во­рить «Дню» спів­за­снов­ник «Фон­ду енер­ге­ти­чних стра­те­гій» Дми­тро Ма­ру­нич, най­пер­ше уря­ду по­трі­бно іні­ці­ю­ва­ти пе­ред єв­ро­пей­ця­ми пи­та­н­ня пе­ре­не­се­н­ня то­чки про­да­жу ро­сій­сько­го га­зу з кор­до­нів Схі­дної Єв­ро­пи до кор­до­нів Укра­ї­ни. «Це до­зво­лить ство­ри­ти на ба­зі схо­вищ на за­хо­ді Укра­ї­ни Схі­дно­єв­ро­пей­ський га­зо­вий хаб», — ка­же він.

«Ви­ко­ри­ста­н­ня укра­їн­ських га­зо­схо­вищ да­ло бзмо­гу збе­рі­га­ти ЄС що­ро­ку 40 — 50 мі­льяр­дів ку­бі­чних ме­трів га­зу і та­ким чи­ном стра­ху­ва­ти се­бе від ко­ли­ва­н­ня ці­ни», — до­пов­нює На­де­їн. Але по­ки що на за­ва­ді цьо­му сто­їть кон­тракт з «Газ­про­мом» від 2009 ро­ку. «Тре­ба або роз­ри­ва­ти, і то­ді єв­ро­пей­ці ку­пу­ва­ти­муть ро­сій­ських газ на кор­до­ні з Укра­ї­ною, або пі­ді­йма­ти це пи­та­н­ня в рам­ках три­сто­рон­ніх га­зо­вих пе­ре­мо­вин з Ро­сі­єю», — до­дає він

По-дру­ге, — пу­сти­ти єв­ро­пей­ські та аме­ри­кан­ські ком­па­нії в управ­лі­н­ня укра­їн­ськи­ми га­зо­ви­ми схо­ви­ща­ми, але за умо­ви збе­ре­же­н­ня кон­троль­ної фун­кції за дер­жа­вою.

По-тре­тє, про­дов­жує Гон­чар, по­си­лю­ва­ти спів­пра­цює з ЄС в атом­ній енер­ге­ти­ці. «Ми ма­є­мо на­дли­шко­ві по­ту­жно­сті атом­ної ге­не­ра­ції. Якщо син­хро­ні­зу­ва­ти еле­ктро­ме­ре­жі, то мо­же­мо бу­ти по­ста­чаль­ни­ком еле­ктро­енер­гії в ЄС», — по­яснив він.

МИ­ХАЙ­ЛО ГОН­ЧАР

ДМИ­ТРО МА­РУ­НИЧ

ІВАН НА­ДЕ­ЇН

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.