«Ро­сій­ські» сан­кції про­дов­жать до 22 червня

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Єв­ро­со­юз ви­вчає мо­жли­вість ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня про про­дов­же­н­ня сан­кцій про­ти Ро­сії на зу­стрі­чі мі­ні­стрів за­кор­дон­них справ у Лю­ксем­бур­зі 22 червня, по­ві­дом­ляє The Wall Street Journal. Усе­ре­ди­ні Єв­ро­со­ю­зу фор­му­є­ться єди­на по­зи­ція про не­об­хі­дність про­дов­жи­ти сан­кції, тер­мін дії яких за­кін­чу­є­ться в кін­ці ли­пня, ще на пів­ро­ку, до кін­ця сі­чня. Спо­ча­тку пе­ред­ба­ча­ло­ся роз­гля­ну­ти пи­та­н­ня про сан­кції на са­мі­ті ЄС 25-26 червня. Однак те­пер є ві­ро­гі­дність рі­ше­н­ня цьо­го пи­та­н­ня на зу­стрі­чі глав МЗС, при­чо­му без жо­дно­го обго­во­ре­н­ня, як чи­сто те­хні­чне пи­та­н­ня. За­зда­ле­гідь те­ма сан­кцій обго­во­рю­ва­ти­ме­ться на цьо­му ти­жні на рів­ні по­слів кра­їн-чле­нів ЄС, і якщо не бу­де за­пе­ре­чень, то пи­та­н­ня мо­же бу­ти вне­се­не до ча­сти­ни по­ряд­ку ден­но­го мі­ні­стер­ської зу­стрі­чі, що не пе­ред­ба­чає яки­хось обго­во­рень. Як пи­ше га­зе­та, в та­ко­му ра­зі вда­сться ско­ро­ти­ти і без то­го пе­ре­об­тя­же­ний по­ря­док ден­ний са­мі­ту ЄС, а та­кож не ви­но­си­ти зно­ву пи­та­н­ня на рі­вень по­лі­ти­чних дис­ку­сій. Єв­ро­пей­ська ра­да ще в бе­ре­зні ухва­ли­ла по­лі­ти­чне рі­ше­н­ня пов’яза­ти ре­жим сан­кцій від­но­сно Ро­сії з пов­ною ре­а­лі­за­ці­єю Мін­ських угод. Рі­ше­н­ня про про­дов­же­н­ня сан­кцій ЄС від­но­сно Ро­сії мо­же бу­ти прийня­те до кін­ця червня, ка­зав ра­ні­ше гла­ва Єв­ро­пей­ської ра­ди До­нальд Туск.

ФОТО РЕЙТЕР

АФІНИ. 15 ЧЕРВНЯ 2015 р. БІ­ЛЯ ОДНО­ГО ІЗ ГРЕЦЬКИХ БАНКІВ. НА­РА­ЗІ ПЕ­РЕ­ГО­ВО­РИ УРЯ­ДУ ГРЕЦІЇ З МІЖНАРОДНИМИ КРЕДИТОРАМИ, ЯКІ ВІ­ДБУ­ЛИ­СЯ В НЕ­ДІ­ЛЮ, ЗНО­ВУ ЗА­ВЕР­ШИ­ЛИ­СЯ БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО, ПО­ВІ­ДО­МИ­ЛА ПРЕС-СЛУ­ЖБА ЄВ­РО­ПЕЙ­СЬКОЇ КО­МІ­СІЇ. ВЧО­РА ВІЦЕКАНЦЛЕР І МІ­НІСТР ЕКО­НО­МІ­КИ ФРН ЗІГМАР ГАБРІЕЛЬ ЗА­ЯВИВ, ЩО НЕ РЯТУВАТИМУТЬ КРА­Ї­НУ ВІД БАНКРУТСТВА ЛЮБОЮ ЦІНОЮ. «МИ ХО­ЧЕ­МО ДО­ПО­МОГ­ТИ ГРЕЦІЇ І ЗБЕ­РЕГ­ТИ ЇЇ В ЄВРОЗОНІ. АЛЕ ВЖЕ МАЙ­ЖЕ НЕ ЗА­ЛИ­ШИ­ЛО­СЯ НІ ЧА­СУ, НІ — В УСІЙ ЄВ­РО­ПІ — ТЕР­ПІ­Н­НЯ», — НА­ГО­ЛО­СИВ ВІН. НА­ТО­МІСТЬ МІ­НІСТР ФІ­НАН­СІВ ГРЕЦІЇ ЯНІС ВАРУФАКІС ВВА­ЖАЄ, ЩО ДОМОВЛЕНОСТІ З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ КРЕДИТОРАМИ МО­ЖУТЬ БУ­ТИ ДОСЯГНУТІ НА­ВІТЬ БЕЗ ЗГОДИ МВФ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.