При­кор­дон­ни­ки отри­ма­ли від ЄС осна­ще­н­ня і те­хза­со­би

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Дер­жав­на при­кор­дон­на слу­жба Укра­ї­ни отри­ма­ла від ЄС осна­ще­н­ня і те­хні­чні за­со­би для за­хи­сту кор­до­ну на су­му по­над EUR 7 міль­йо­нів. У це­ре­мо­нії пе­ре­да­чі, яка від­бу­ла­ся в Ки­є­ві на те­ри­то­рії Окре­мої ко­мен­да­ту­ри охо­ро­ни і за­без­пе­че­н­ня Держ­при­кор­дон­слу­жби, бра­ли участь прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Ар­се­ній Яце­нюк, гла­ва пред­став­ни­цтва ЄС в Укра­ї­ні Ян Том­бін­ський і пер­ший за­сту­пник гла­ви Держ­при­кор­дон­слу­жби Ва­силь Сер­ва­тюк. Се­ред пе­ре­да­но­го осна­ще­н­ня, зокре­ма, 142 ав­то­мо­бі­лі під­ви­ще­ної про­хі­дно­сті Volkswagen Amarok, 51 па­са­жир­ський мі­кро­ав­то­бус, 142 те­пло­ві­зо­ра, 36 за­хи­ще­них но­ут­бу­ків. Всьо­го впро­довж 10 остан­ніх ро­ків за фі­нан­со­вої під­трим­ки ЄС успі­шно ре­а­лі­зо­ва­но по­над 20 спіль­них про­е­ктів між­на­ро­дної те­хні­чної до­по­мо­ги на за­галь­ну су­му близь­ко EUR80 млн. Про­е­кти бу­ли спря­мо­ва­ні на по­си­ле­н­ня при­кор­дон­но­го ме­не­джмен­ту.

ФОТО НАДАНО ПРЕС-СЛУЖБОЮ КАБМІНА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.