Пла­ти­ти за еле­ктро­енер­гію в АТО не бу­дуть

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Укра­ї­на не опла­чу­ва­ти­ме по­ста­ча­н­ня ро­сій­ської еле­ктро­енер­гії на не­під­кон­троль­ні цен­траль­ній вла­ді кра­ї­ни те­ри­то­рії Дон­ба­су, по­ві­до­мив в.о. ди­ре­кто­ра НЕК «Укр­енер­го» Юрій Ка­сич. За йо­го сло­ва­ми, ро­сій­ська сто­ро­на бу­ла за­вча­сно по­ві­дом­ле­на про не­го­тов­ність Укра­ї­ни спла­чу­ва­ти саль­до пе­ре­то­ків між енер­го­си­сте­ма­ми Укра­ї­ни і РФ по п’яти ЛЕП, роз­та­шо­ва­них на не­під­кон­троль­них Ки­є­ву те­ри­то­рі­ях Дон­ба­су. «Пе­ре­то­ки з Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції на не­кон­тро­льо­ва­ні те­ри­то­рії є. Ми їх ба­чи­мо і ми про них зна­є­мо, але в роз­ра­хун­ках во­ни не вра­хо­ву­ю­ться. Ро­сій­ська сто­ро­на по­пе­ре­дже­на про те, що ці п’ять лі­ній ми не вра­хо­ву­є­мо і пла­ти­ти за цю еле­ктро­енер­гію Укра­ї­на не бу­де», — ска­зав він. Ка­сич та­кож по­ві­до­мив, що Лу­ган­ська ТЕС ще з ми­ну­ло­го ро­ку пра­цює ізо­льо­ва­но від основ­ної ча­сти­ни ОЕС Укра­ї­ни, а пе­ре­то­ки між Ста­ро­бе­шев­ською і Зу­єв­ською ТЕС з ОЕС Укра­ї­ни мі­ні­маль­ні. Як по­ві­дом­ля­ло­ся, на­при­кін­ці гру­дня 2014 ро­ку ВАТ «Ін­тер РАО» і держ­під­при­єм­ство «Укрін­те­р­енер­го» укла­ли до­го­вір на екс­порт еле­ктро­енер­гії з ЄЕС Ро­сії в об’єд­на­ну енер­ге­ти­чну си­сте­му (ОЕС) Укра­ї­ни. Рі­чний кон­тракт пе­ред­ба­чає рів­но­мір­ний гра­фік по­ста­чань об’ємом до 1,5 ГВт.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.