Дер­жбанк до­мо­вив­ся з кредиторами

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Оща­дбанк (Київ) до­мо­вив­ся зі спе­ці­аль­ним ко­мі­те­том кре­ди­то­рів, що пред­став­ляє три­ма­чів 54,3% ін­стру­мен­тів на за­галь­ну су­му $1,3 мі­льяр­да, про від­тер­мі­ну­ва­н­ня тер­мі­ну по­га­ше­н­ня бор­гу на сім ро­ків. Як ска­за­но в по­ві­дом­лен­ні бан­ку, єв­ро­облі­га­ції з по­га­ше­н­ням 10 бе­ре­зня 2016 ро­ку на $700 міль­йо­нів з ку­по­ном 8,25% рі­чних під­ля­га­ти­муть обмі­ну на облі­га­ції з по­га­ше­н­ням 10 бе­ре­зня 2023 ро­ку і ку­по­ни в 9,375% рі­чних. 60% основ­ної су­ми бор­гу бу­де ви­пла­че­но 10 бе­ре­зня 2019 ро­ку, а су­ма, що за­ли­ши­ла­ся, — 8 рів­ни­ми пів­рі­чни­ми ча­сти­на­ми. Єв­ро­облі­га­ції 20 бе­ре­зня 2018 ро­ку на $500 міль­йо­нів з ку­по­ном 8,875% рі­чних обмі­ня­ють на облі­га­ції з по­га­ше­н­ням 20 бе­ре­зня 2025 ро­ку і ку­по­ном 9,625% рі­чних. Їх три­ма­чі отри­ма­ють 50% основ­ної су­ми бор­гу 20 бе­ре­зня 2020 ро­ку, а ре­шту су­ми — 10 рів­ни­ми пів­рі­чни­ми тран­ша­ми. Кре­дит на $100 міль­йо­нів обмі­ня­ють на єв­ро­облі­га­ції з по­га­ше­н­ням 19 сі­чня 2024 ро­ку ку­по­ном 6-мі­ся­чний Libor+6,875%. По­ло­ви­на основ­ної су­ми за ним бу­де ви­пла­че­на 19 сі­чня 2020 ро­ку, су­ма, що за­ли­ши­ла­ся, — 8 рів­ни­ми пів­рі­чни­ми пла­те­жа­ми. Крім то­го, банк на­дав три­ма­чам всіх єв­ро­облі­га­цій опціо­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.