«На­фто­га­зу» до­да­ли пов­но­ва­жень

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни до­зво­лив прав­лін­ню НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» са­мо­стій­но, без узго­дже­н­ня з Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля та уря­дом, від­би­ра­ти ке­рів­ни­ків «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня», «Укр­транс­га­зу», «Укр­транс­на­фти» і «Укр­спе­цтранс­га­зу», по­ві­дом­ляє де­пу­тат, член пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з ТЕК Ві­кто­рія Вой­ци­цька. За її да­ни­ми, Ка­бмін вніс від­по­від­ні змі­ни до сво­єї по­ста­но­ви №777 від 3 ве­ре­сня 2008 ро­ку. Як по­ві­дом­ля­ло­ся, про­ект змін до по­ста­но­ви №777 та­кож пе­ред­ба­чав уто­чне­н­ня, що цей до­ку­мент не по­ши­рю­є­ться на від­бір ке­рів­ни­ка «Укр­на­фти» та ін­ших ком­па­ній з дер­жав­ним кон­троль­ним па­ке­том.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.