«Гі­бри­дний мир»

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії -

До­ся­гне­н­ням крем­ля слід вва­жа­ти бана­лі­за­цію про­ти­сто­я­н­ня, пе­ре­тво­ре­н­ня кон­флі­кту на пов­сяк­ден­не яви­ще

Єв­ро­па зго­дна, Аме­ри­ка су­пе­ре­чли­ва, але теж не лі­зе. Укра­їн­ська по­лі­ти­ка ва­жли­ва не са­ма по со­бі, а як пре­дмет тор­гу між пре­зи­ден­том і Кон­гре­сом.

Вій­на ж ні на хви­ли­ну не при­пи­ня­ла­ся і при­пи­ня­ти­ся не зби­ра­є­ться. Це всі ба­чать, але... не ба­чать. Як не ба­чать ро­сій­ської ар­мії в Укра­ї­ні. У нас тор­гів­ля го­рить, а ви тут із яки­мись по­ло­не­ни­ми ГРУшни­ка­ми. Мо­сква ж по­ясни­ла: від­став­ни­ки, а нам з Мо­сквою жи­ти і тор­гу­ва­ти. Від Укра­ї­ни ж, як і від Греції, — одні зби­тки і три­во­ги.

Ко­ли­шньо­го між­на­ро­дно­го пра­ва біль­ше не­має — це до­ся­гне­н­ня Пу­ті­на, який за­твер­див пра­во силь­но­го. Ло­гі­ка че­кіст­сько­го го­пни­ка ви­яви­ла­ся ціл­ком за­сто­сов­ною до всьо­го сві­ту. Але що да­лі че­кає на Укра­ї­ну — ве­ли­ке пи­та­н­ня. Для Крем­ля і ЄС та­ко­го суб’єкта не­має. Зві­сно, ні­хто до­ки не го­во­рить, що Укра­ї­на — гео­гра­фі­чне по­ня­т­тя, але для то­го, щоб Укра­ї­ну бра­ли до ува­ги, тре­ба ду­же по­ста­ра­ти­ся. І пи­та­н­ня в то­му, чи слід че­ка­ти та­ких ста­рань. У кон­фі­гу­ра­ції, що скла­ла­ся, мо­жуть бу­ти за­ці­кав­ле­ні впли­во­ві гру­пи се­ред по­лі­ти­чної і ді­ло­вої елі­ти, а та­кож зна­чна ча­сти­на на­се­ле­н­ня. При­йма­ти як на­строї всьо­го на­се­ле­н­ня по­зи­цію на­ціо­наль­но-актив­ної і на­ціо­наль­но-від­по­від­аль­ної ча­сти­ни су­спіль­ства не мо­жна.

А хі­ба не так бу­ло у зга­да­ній Поль­щі під час її роз­ді­лів? Про­ти са­мо­дер­жав­ства пов­ста­ва­ла ча­сти­на елі­ти, то­ді як ін­ша її ча­сти­на ін­те­гру­ва­ла­ся в ім­пер­ську іє­рар­хію. І сто­су­ва­ло­ся це не ли­ше елі­ти — ін­те­гра­ція йшла в се­ре­дніх мі­ських про­шар­ках. Але в ці­ло­му на­ція залишалася бай­ду­жою до то­го, що від­бу­вав­ся.

Те, що ви­кли­кає най­біль­шу гор­дість укра­їн­ців, най­три­во­жні­ше. Йде­ться про во­лон­тер­ський рух, який ком­пен­сує ін­сти­ту­цій­ну не­міч. І в Укра­ї­ні, і в Ро­сії ба­га­то хто жи­ве ілю­зі­я­ми про гро­ма­дян­ське су­спіль­ство, яке скла­да­є­ться з ма­лих справ, не­за­ле­жно від дер­жа­ви, про те, що са­ме так фор­му­ю­ться на­ції. Зов­сім не­дав­но пи­сав про роль до­бро­дій­них та ін­ших гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій в на­цист­ській Ні­меч­чи­ні і су­ча­сній Ро­сії. Історія всіх єв­ро­пей­ських на­цій показує, що гро­ма­дян­ське су­спіль­ство фор­му­є­ться тіль­ки па­ра­лель­но з бу­дів­ни­цтвом ді­є­зда­тної на­ціо­наль­ної дер­жа­ви. Якщо зав­го­дно, звер­ху, а не зни­зу. А екс­пе­ри­мен­ти з са­мо­ор­га­ні­за­ці­єю обер­та­ю­ться са­мо­кон­во­ю­ва­н­ням, по­шу­ки пря­мої де­мо­кра­тії при­зво­дять до то­та­лі­та­ри­зму.

Та й не мо­жуть жо­дні во­лон­те­ри ство­ри­ти і озбро­ї­ти ар­мію, зда­тну про­ти­сто­я­ти най­силь­ні­шій, на сьо­го­дні­шній день, ар­мії Єв­ро­пи. Для цьо­го по­трі­бен на­ціо­наль­ний по­рив, який в Укра­ї­ні не по­мі­тний, якщо не зво­ди­ти всі спо­сте­ре­же­н­ня до во­лон­те­рів і тих, хто їм до­по­ма­гає.

Втім, вій­сько­ва еска­ла­ція мо­же зна­до­би­ти­ся крем­лю з при­чин су­то вну­трі­шніх — щоб­ще біль­ше згур­ту­ва­ти і кон­со­лі­ду­ва­ти на­се­ле­н­ня. По­лі­ти­чний ре­жим у Ро­сії все ви­ра­зні­ше стає то­та­лі­тар­ним. Во­че­видь, за­ті­я­на ро­та­ція де­пу­тат­сько­го кор­пу­су — ви­бо­ри в Ду­му від­бу­ду­ться, швид­ше за все, 20 ве­ре­сня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.