Чор­ний день для Гру­зії

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - Ігор САМОКИШ, «День»

У Тбі­лі­сі про­дов­жу­ю­ться по­шу­ко­ві ро­бо­ти зни­клих вна­слі­док руй­нів­ної по­ве­ні

Учо­ра в Гру­зії про­йшов день тра­у­ру за за­ги­бли­ми від сти­хій­но­го ли­ха, яке тра­пи­ло­ся в ніч на 14 червня. Від ни­щів­ної по­ве­ні, яка ви­ни­кла вна­слі­док ба­га­то­го­дин­ної зли­ви, в Тбі­лі­сі за­ги­ну­ло 12 лю­дей та ще 24 вва­жа­ю­ться зни­кли­ми без­ві­сти. Во­дно­час, до лі­ка­рень до­став­ле­но 37 осіб, одна з яких — у вкрай тяж­ко­му ста­ні. Де­ся­тки тбі­лі­сців ли­ши­ли­ся без да­ху, ча­сти­ну лю­дей мі­ська вла­да вже всти­гла роз­се­ли­ти в го­те­лях. Зли­ва за­то­пи­ла по­двір’я, пер­ші по­вер­хи біль­ше ніж со­тні бу­дин­ків, низ­ку пе­ре­хо­дів та площ, ча­сти­ни де­кіль­кох ав­то­до­ріг, лі­нії еле­ктро­пе­ре­дач та об’єкти ін­фра­стру­кту­ри.

«Для нас бу­ла ду­же важ­кою втра­та цих 12 лю­дей. По­шу­ко­ві ро­бо­ти по­ки що про­дов­жу­ю­ться — ми про­дов­жу­є­мо шу­ка­ти тих, хто зник, і са­ме то­му ми ви­рі­ши­ли ого­ло­си­ти день тра­у­ру», — за­явив прем’єр-мі­ністр Гру­зії Іра­клій Га- рі­ба­шві­лі, до­дав­ши, що це — «ду­же ве­ли­ка тра­ге­дія».

Гру­зин­ський прем’єр та­кож від­зна­чив, що йо­го кра­ї­на мо­же са­мо­стій­но впо­ра­ти­ся з на­слід­ка­ми ли­ха. Як по­ві­дом­ляє «Гру­зія-он­лайн», Га­рі­ба­шві­лі під­кре­слив, що не див­ля­чись на на­яв­ність те­хні­ки та ре­сур­сів для лі­кві­да­ції ре­зуль­та­тів сти­хії, Гру­зії мо­же «зна­до­би­ти­ся пев­на фі­нан­со­ва до­по­мо­га за­ру­бі­жних до­но­рів».

Епі­цен­тром ли­ха ста­ла те­ри­то­рія, при­ле­гла до рі­ки Ве­ре. Як по­ві­до­ми­ла Бі-Бі-Сі, в цен­трі Тбі­лі­сі по­шко­дже­но до­ро­ги та ін­шу ін­фра струк ту ру, за топ ле но сто лич - ний зоо парк — він втра тив по ло - ви ну сво­єї ко лек ції тва рин, в основ но му, хи жа ків. Ря ту ю чись від по­ве­ні де­я­кі тва­ри­ни вте­кли із зоо­пар­ку та роз­бре­ли­ся ву­ли­ця­ми гру зинсь кої сто ли ці. Де яких зві - рів — пін­гві­нів та бе­ге­мо­та, — вда­ло­ся швид­ко по­вер­ну­ти до во­льє­рів, а де яких, у то му чис лі й де - кіль­кох ти­грів — до­ве­ло­ся вби­ти. До ре чі, ад мі ніс т ра ція зоо пар ку Ми­ко­ла­є­ва вже за­яви­ла, що го­то­ва по­ді­ли­ти­ся сво­ї­ми тва­ри­на­ми з тбі­лі­ськи­ми ко­ле­га­ми.

Го ло ва Мін фі ну Гру зії Но дар Ха ду рі на за сі дан ні шта бу з над - зви чай них си ту а цій за явив, що зби­тки від тра­ге­дії скла­ли 40 млн ла­рі. (при­бли­зно 17 млн до­ла­рів). Ха­ду­рі та­кож до­дав, що на пер­шо­му ета­пі ме­рії Тбі­лі­сі бу­де ви­ді­ле­но 10 млн ла­рі (близь­ко 4 млн до - ла­рів).

Між тим, за сло­ва­ми гла­ви Ра­ди без­пе­ки та управ­лі­н­ня кри­зи­сни­ми си­ту­а­ці­я­ми Мін­дії Джа­не­лі­дзе, «в да­ний час ситуація ста­біль­на і під­ля­гає кон­тро­лю». Ба­га­то во­лон­те­рів до­лу­чи­ли­ся до ря­ту­валь-

них ро­біт і до­по­ма­га­ли шу­ка­ти тих, хто про­пав без­ві­сти, роз­но­си­ли їжу та во­ду, а та­кож роз­чи­ща­ли те­ри­то­рію. Актив­ну участь у ря­ту­валь­них ро­бо­тах взяв мі­ністр енер­ге­ти­ки та при­ро­дних ре­сур­сів Гру­зії Ка­ха Ка­лад­хе — екс-гра­вець ки­їв­сько­го «Ди­на­мо».

За сло­ва­ми єв­ро­ко­мі­са­ра з гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги та кри­зи­сно­го управ­лі­н­ня Хри­сто­са Сті­лі­а­ні­ді­са, ЄС го­то­вий до­по­мог­ти Гру­зії по­до­ла­ти на­слід­ки руй­нів­ної по­ве­ні. «Ми ре­тель­но слід­ку­є­мо за си­ту­а­ці­єю пі­сля ка­та­стро­фі­чної зли­ви в Гру­зії. Мої дум­ки за­раз із сім’ями жертв. Єв­ро­со­юз го­то­вий до­по­мог­ти», — під­кре­слив Сті­лі­а­ні­діс.

Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко ви­сло­вив спів­чу­т­тя пре­зи­ден­ту Гру­зії Ге­ор­гію Мар­гве­ла­шві­лі у зв’яз­ку з тра­гі­чни­ми на­слід­ка­ми по­ве­ні у Тбі­лі­сі. А прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Ар­се­ній Яце­нюк, ви­сло­вив­ши спів­чу­т­тя у зв’яз­ку з тра­ге­ді­єю, за­зна­чив у Facebook: «До­мо­ви­ли­ся, що від­по­від­ні слу­жби на­ших кра­їн три­ма­ти­муть кон­такт що­до ор­га­ні­за­ції в ра­зі не­об­хі­дно­сті до­став­ки гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги у по­стра­жда­лі ра­йо­ни».

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.