«Нам тре­ба по­си­ли­ти ін­фор­ма­цій­ну при­су­тність Укра­ї­ни»

Ган­на ГОПКО — про ав­стрій­ську по­лі­ти­ку і ви­снов­ки для Ки­є­ва з кон­фе­рен­ції Europe-Wachau Forum

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Ци­ми ви­хі­дни­ми в Ав­стрії від­бу­лась кон­фе­рен­ція EuropeWachau Forum під на­звою: «Чи до­ся­гла сво­єї ме­жі Єв­ро­па? Ро­зду­ми про май­бу­тню роль Єв­ро­пи на гло­баль­ній сце­ні». Її уча­сни­ки обго­во­рю­ва­ли та­кі те­ми: ЄС як про­вай­дер без­пе­ки, но­вий ре­жим ре­гіо­наль­ної спів­пра­ці ЄС, а та­кож ЄС і су­сі­ди. Го­ло­ва ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди із за­кор­дон­них справ Ган­на ГОПКО, яка бра­ла участь у цій кон­фе­рен­ції, по­ді­ли­лась з «Днем» сво­ї­ми вра­же­н­ня­ми про цей єв­ро­пей­ський фо­рум, а та­кож роз­по­ві­ла, ко­ли ав­стрій­ський пар­ла­мент ра­ти­фі­кує Уго­ду про асо­ці­а­цію Укра­ї­ни з Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом.

«ВІДЕНЬ — ЦЕ, ЯК МОДНО КА­ЗА­ТИ, ЄВ­РО­ПЕЙ­СЬКИЙ «ХАБ». УКРА­Ї­НА ТУТ МАЄ ЗВУЧАТИ»

— Ав­стрія ру­ха­є­ться у фар­ва­те­рі Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу, зокре­ма що­до сан­кцій. Без ен­ту­зі­а­зму, але ди­сци­плі­но­ва­но. Во­дно­час те­ма еко­но­мі­чних зби­тків для Ав­стрії че­рез сан­кції є ду­же акту­аль­ною. То­му у Ві­дні ма­буть, як ні­де в ЄС, че­ка­ють яко­мо­га швид­шо­го мир­но­го вре­гу­лю­ва­н­ня. Це пи­та­н­ня жва­во обго­во­рю­є­ться на всіх рів­нях.

Зокре­ма, Укра­ї­на бу­ла те­мою 20-ї кон­фе­рен­ції Europe-Wachau Forum, яка три­ває під егі­дою прем’єра зем­лі Ни­жня Ав­стрія Ер­ві­на Прьо­л­ля і фе­де­раль­но­го мі­ні­стра за­кор­дон­них та єв­ро­пей­ських справ Се­ба­сті­а­на Кур­ца. На зу­стрі­чі ча­сто зву­ча­ло, що ми­ру та успі­ху в Єв­ро­пи не бу­де без спів­пра­ці з Ро­сі­єю. На що вда­ло від­ре­а­гу­ва­ла і ви­кли­ка­ла бур­хли­ві опле­ски в за­лі мі­ністр обо­ро­ни Гру­зії Ті­на­ніт Хі­да­ше­лі, ска­зав­ши, що тре­ба обов’яз­ко­во до­да­ва­ти — без де­мо­кра­ти­чної Ро­сії.

То­му нам тре­ба по­си­ли­ти ін­фор­ма­цій­ну при­су­тність Укра­ї­ни, ін­те­гру­ва­ти­ся в рі­зні по­лі­ти­чні про­це­си че­рез участь у за­хо­дах, зокре­ма, як і Фо­рум Ва­хау, здій­сню­ва­ти біль­ше куль­тур­ни­цьких за­хо­дів, роз­по­від­а­ю­чи про мо­дер­ні­зо­ва­ну та но­ві­тню укра­їн­ську на­цію, а та­кож ін­фор­му­ва­ти про хід ре­форм в Укра­ї­ні. Тре­ба по­ка­зу­ва­ти зру­ше­н­ня, руй­ну­ва­ти ро­сій­ські опо­віда­н­ня про Укра­ї­ну як failed state.

Ва­жли­вим є за­раз на­ше вклю­че­н­ня в роз­ро­бле­н­ня ме­дій­ної стра­те­гії ЄС що­до про­ти­дії ро­сій­ській про­па­ган­ді. Па­ні Мо­ге­рі­ні має в черв­ні пред­ста­ви­ти від­по­від­ний план дій. За­раз у Ві­дні роз­по­ча­ла ро­бо­ту жур­на­ліст­ська кон­фе­рен­ція в ОБСЄ. Па­ра­лель­но від­бу­ва­є­ться обго­во­ре­н­ня шля­хів ви­хо­ду із вій­ни у фор­ма­ті Мюн­хен­ської без­пе­ко­вої кон­фе­рен­ції. Одним сло­вом, Відень — це, як модно ка­за­ти, єв­ро­пей­ський «хаб». Укра­ї­на тут має звучати.

«В АВ­СТРІЇ НЕ ТРЕ­БА ПЕРЕКОНУВАТИ, ЩО РО­СІЙ­СЬКІ ВІЙСЬКА НА ТЕ­РИ­ТО­РІЇ УКРА­Ї­НИ ВБИВАЮТЬ СОЛДАТ ТА МИРНИХ ГРО­МА­ДЯН...»

— Що в Ав­стрії ду­ма­ють з при­во­ду то­го, як зму­си­ти Ро­сію по­вер­ну­ти­ся до між­на­ро­дних норм, від­сту­пи­ти в Укра­ї­ні та по­вер­ну­ти Крим?

— Важ ли во, що вже ні ко го в Ав­стрії не тре­ба переконувати, що ро сійсь кі війсь ка на те ри то рії Укра ї ни вби ва ють сол дат та мир - них гро ма дян, і що Ро сія не ви ко - нує Мінсь ких до мов ле нос тей. Проб ле ма в ін шо му: ро сійсь кою про па ган дою ак тив но нав’ язу єть - ся те за, що в цій вій ні всі не пра ві, що Укра ї на не від бу ла ся як дер - жа ва, що Ро сію « бу ло спро во ко ва­но » і так да лі. Це та ка так ти ка від во лі кан ня, яка, на жаль, іно ді спра цьо вує.

Що­до Кри­му — ні­хто не ста­вить під пи­та­н­ня не­за­кон­ність ане­ксії. Під пи­та­н­ням — імо­вір­ність по­вер­не­н­ня пів­остро­ва в юрис­ди­кцію Укра­ї­ни. І ось тут, як ка­жуть, ве­ли­кий шмат ро­бо­ти.

Ве­ли­ке пи­та­н­ня: як мир­но ви­рі­ши­ти си­ту­а­цію, та чи є план Б?

Про­по­зи­ції на­слі­ду­ва­ти ав­стрій­ський шлях ней­тра­лі­те­ту вже май­же не зву­чать. Во­ни зро­зумі­ли, що це в Укра­ї­ні не спри­йма­є­ться. Во­дно­час Ав­стрія ду­же роз­ра­хо­вує ві­ді­гра­ти роль по­се­ре­дни­ка. Імо­вір­на по­ява ав­стрій­сько­го топ-ди­пло­ма­та Мар­ті­на Сай­ді­ка як чле­на Кон­та­ктної гру­пи — це вті­ле­н­ня цьо­го пра­гне­н­ня.

«АВСТРІЙСЬКА СТО­РО­НА ЧЕ­КАЄ ДО­КА­ЗІВ ВІД ГЕН­ПРО­КУ­РА­ТУ­РИ НА ТА­КИХ ОСІБ, ЯК КЛЮЄВ, АЗАРОВ»

— Чо­му ав­стрій­ський пар­ла­мент за­три­мує ра­ти­фі­ка­цію Уго­ди про асо­ці­а­цію, і яко­го роз­ви­тку на­бу­ла ситуація із по­вер­не­н­ням вкра­де­них акти­вів?

— Моє вра­же­н­ня, що це швид­ше про­це­дур­ний мо­мент. Ав­стрій­цям са­мим ні­яко­во від то­го, що во­ни «за­ми­ка­ю­чі» в та­ко­му ва­жли­во­му пи­тан­ні. Во­дно­час, усі за­пев­ня- ють, що ра ти фі ка ція від бу­деть ся, за­пе­ре­чень вла­сне не­ма. 30 червня бу­де за­сі­да­ти про­філь­ний ко­мі­тет, 6—7 ли­пня має бу­ти го­ло­су­ва­н­ня у ни­жній па­ла­ті.

На­сту­пне го­ло­су­ва­н­ня у верх­ній па­ла­ті та під­пис пре­зи­ден­та — це пи­та­н­ня швид­ше фор­маль­ні.

Уза­га­лі, цей ві­зит дав ме­ні змо­гу скла­сти більш чі­тке уяв­ле­н­ня про те, що від­бу­ва­є­ться на ав­стрій­сько­му на­пря­мі, зокре­ма у пар­ла­мен­ті. Пар­ла­мен­та­рії зде­біль­шо­го спів­чу­ва­ють Укра­ї­ні, є гру­па дру­зів на чо­лі із То­ма­сом Шел­лен­ба­хе­ром, з яким я зу­стрі­ча­ла­ся, і який спра­вив на ме­не вра­же­н­ня щи­рої, актив­ної лю­ди­ни.

Із ним та ін­ши­ми го­во­ри­ли про ба­га­то ре­чей — ра­ти­фі­ка­цію, про­дов­же­н­ня сан­кцій, ви­ко­на­н­ня Мін­ських до­мов­ле­но­стей, по­вер­не­н­ня акти­вів ко­ман­ди Яну­ко­ви­ча...

Як і очі­ку­ва­ло­ся, австрійська сто­ро­на че­кає до­ка­зів від Ген­про­ку­ра­ту­ри на та­ких осіб, як Клюєв, Азаров.

По­сол Оле­ксандр Щер­ба не від­сид жу єть ся, пра цює ін тен сив но, зок ре ма і з пи тан ня по вер нен ня вкра де них ак ти вів. Він три має кон такт із фе де раль ним мі ніс тер­ством вну­трі­шніх справ, фе­де­раль­ним кри мі наль ним ві дом ст вом. Усі в одно­стай­но ка­жуть: ми че­ка­є­мо від укра­їн­ської ген­про­ку­ра­ту­ри об­грун­ту­ва­н­ня не­за­кон­них дій цих осіб. Зок ре ма, що до не за кон - но го при влас нен ня дер жав них ко­штів та не­ле­галь­но­го їхньо­го пе­ре ка зу за кор дон. Без до ка зо вої кон­кре­ти­ки з бо­ку слід­чих ор­га­нів Укра ї ни ні я ка дип ло ма тія си ту а - цію не вря­тує.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.