Ві­днов­ле­н­ня зов­ні­шньої по­лі­ти­ки Аме­ри­ки

Про зав­да­н­ня для на­сту­пно­го пре­зи­ден­та — ре­фор­му­ва­н­ня і змі­цне­н­ня НАТО, по­бу­до­ва но­вих ін­сти­ту­тів по бо­роть­бі з транс­на­ціо­наль­ною ко­ру­пці­єю та кі­бер­за­гро­за­ми

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - Енн ЕППЛБАУМ

Остан­нім ча­сом кіль­ка ра­зів — а цьо­го ча­сто до­сить для то­го, щоб­поб ачи­ти чі­тку кар­ти­ну, — я бра­ла участь у га­ря­чо­му обго­во­рен­ні десь у Єв­ро­пі. Це міг бу­ти обід або кон­фе­рен­ція, а одні­єю з мо­жли­вих тем Ро­сія, Лі­вія або еко­но­мі­чна кри­за в Греції. І в якийсь мо­мент хтось не­спо­ді­ва­но ви­слов­лює зди­ву­ва­н­ня. «Хі­ба це не див­но: ми жо­дно­го ра­зу не зга­да­ли про Спо­лу­че­ні Шта­ти!» Так, всі по­го­джу­ю­ться, це див­но! А по­тім те­ма роз­мо­ви зно­ву змі­ню­є­ться.

Ма­ло хто сум­ні­ва­є­ться, що аме­ри­кан­ський вплив у Єв­ро­пі змен­шу­є­ться, ра­зом з аме­ри­кан­ським за­лу­че­н­ням у сві­ті, хо­ча по­ясне­н­ня цьо­му від­рі­зня­ю­ться. Де­хто до­сить то­чно від­но­сить це па­ді­н­ня на вій­ну в Іра­ку 2003 ро­ку і на адмі­ні­стра­цію Бу­ша, яка роз­по­ча­ла її. Це був мо­мент, ко­ли Єв­ро­па роз­ді­ли­ла­ся що­до то­го, чи під­три­му­ва­ти Спо­лу­че­ні Шта­ти; біль­ше то­го, ті, що при­єд­на­ли­ся, пі­зні­ше за­пла­ти­ли за це ви­со­ку ці­ну. Оче­ви­дно, що То­ні Блер ні­ко­ли не огов­тав­ся від сво­го рі­ше­н­ня при­єд­на­ти­ся до втор­гне­н­ня, і но­ва не­актив­на зов­ні­шня по­лі­ти­ка Ве­ли­ко­бри­та­нії та­кож час­тко­во є про­ду­ктом ці­єї вій­ни.

Ін­ші зви­ну­ва­чу­ють ни­ні­шню адмі­ні­стра­цію, теж ви­хо­дя­чи зі спра­ве­дли­вих за­ува­жень. Не­спро­мо­жність пре­зи­ден­та Оба­ми за­хи­сти­ти свою «чер­во­ну лі­нію» в Си­рії та йо­го ви­зна­н­ня від­су­тно­сті стра­те­гії що­до «Іслам­ської дер­жа­ви» по­ста­ви­ли під сум­нів уза­га­лі йо­го за­ці­кав­ле­ність у Близь­ко­му Схо­ді. По­ді­бна про­бле­ма існує що­до Ро­сії. З цьо­го пи­та­н­ня є див­ний роз­кол між вій­сько­ви­ми ке­рів­ни­ка­ми НАТО, які пу­блі­чно ду­же від­кри­ті в сво­їх оцін­ках ро­сій­ських ма­нев­рів на Бал­тій­сько­му мо­рі і Скан­ди­на­вії, а та­кож в Укра­ї­ні, і ди­во­ви­жно спо­кій­ним Бі­лим до­мом. У той час як Вер­хов­ний го­лов­но­ко­ман­ду­вач зброй­них сил НАТО в Єв­ро­пі ге­не­рал Філіп Брі­длав по­пе­ре­джає про «ре­ван­шист­ську Ро­сію», Оба­ма лег­ко ігно­рує Ро­сію як слаб­ку «ре­гіо­наль­ну дер­жа­ву», що не ста­но­вить ве­ли­кої за­гро­зи.

При­ро­да не тер­пить по­ро­жне­чі — і для біль­ше де­ся­тка лю­дей, що пра­гнуть ста­ти на­сту­пним пре­зи­ден­том США, аме­ри­кан­ський дрейф і не­рі­шу­чість є лег­ки­ми мі­ше­ня­ми. Оче­ви­дно, що ре­спу­блі­кан­ці вва­жа­ють зов­ні­шню по­лі­ти­ку ви­гра­шним пи­та­н­ням. Пе­ре­бу­ва­ю­чи ми­ну­ло­го ти­жня у Ні­меч­чи­ні, Дже­бБуш на­звав пре­зи­ден­та Ро­сії Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на «без­жаль­ним пра­гма­ти­ком, який бу­де ти­сну­ти, до­по­ки хтось не від­сту­пи­ться», і за­кли­кав до ві­днов­ле­н­ня за­хі­дно­го альян­су. Мар­ко Ру­біо та­кож ви­ма­гає ві­днов­ле­н­ня «аме­ри­кан­ської си­ли» і біль­шо­го гло­баль­но­го лі­дер­ства. Це, ймо­вір­но, ли­ше пи­та­н­ня ча­су, перш ніж Гіл­ла­рі Клін­тон зна­йде спо­сіб де­лі­ка­тно від­окре­ми­ти пер­ший тер­мін Оба­ми від дру­гою, щоб їй та­кож бу­ло кра­ще ата­ку­ва­ти йо­го.

І все це ду­же до­бре, за ви­ня­тком то­го, що жо­дна «рі­шу­ча за­ява», якою бжорс­ткою во­на не бу­ла, не ви­рі­шить про­бле­ми. До­сить лег­ко ви­гля­да­ти грі­зним, але ре­аль­не зав­да­н­ня на­сту­пно­го пре­зи­ден­та — це не ли­ше ри­то­ри­ка. Якщо він чи во­на дій­сно хо­че, що­бСпо­лу­че­ні Шта­ти зно­ву по­ве­ли за со­бою За­хід, то будь-який май­бу­тній пре­зи­дент — чи на­віть чин­ний, яко­му за­ли­ши­ло­ся пе­ре­бу­ва­ти на по­са­ді біль­ше ро­ку, — має стар­ту­ва­ти ра­ди­каль­ну ре­фор­му са­мо­го альян­су, а та­кож ін­сти­ту­цій альян­су для ви­рі­ше­н­ня спад­щи­ни і Бу­ша, і Оба­ми. Це не 1979 рік, то­му ві­дро­дже­н­ня рей­га­ні­зму не спра­цює: со­ю­зни­ки Аме­ри­ки по­бо­ю­ю­ться як аме­ри­кан­ської во­йов­ни­чо­сті, так і аме­ри­кан­ської не­рі­шу­чо­сті.

НАТО — оче­ви­дне мі­сце, щоб по­ча­ти но­вий старт. Альянс по­ви­нен опти­мі­зу­ва­ти про­цес прийня­т­тя рі­шень, а та­кож силь­ні­ше про­де­мон­стру­ва­ти від­да­ність дер­жа­вам на Схо­ді, які від­чу­ва­ють за­гро­зу. Але про­бле­ми, що сто­ять пе­ред За­хо­дом, не тіль­ки вій­сько­ві. Ми та­кож по­тре­бу­є­мо но­вих ін­сти­ту­тів для бо­роть­би з но­ви­ми ви­да­ми за­гроз. Про­тя­гом на­сту­пно­го де­ся­ти­лі­т­тя Спо­лу­че­ні Шта­ти по­вин­ні ве­сти більш ши­ро­ку роз­мо­ву про ве­ли­че­зні та зро­ста­ю­чі про­бле­ми іно­зем­но­го комп’ютер­но­го шпи­гун­ства, яке ви­хо­дить на но­ві рів­ні до­ско­на­ло­сті, а та­кож що­до роз­но­щи­ків де­з­ін­фор­ма­ції з Ро­сії, Ки­таю та ін­ших кра­їн, які ста­ли на­ба­га­то вправ­ні­ше впли­ва­ти на на­ші вну­трі­шні по­лі­ти­чні де­ба­ти та сі­ють ха­ос. Так са­мо Аме­ри­ці по­трі­бні со­ю­зни­ки в бо­роть­бі За­хо­ду з між­на­ро­дною ко­ру­пці­єю, яка під­ри­ває по­лі­ти­чну не­за­ле­жність ба­га­тьох слаб­ких за­хі­дних дер­жав. Арешт Де­пар­та­мен­том юсти­ції США ба­га­тьох чле­нів ФІФА є ці­ка­вим при­кла­дом для до­слі­дже­н­ня: чо­му бне за­сто­су­ва­ти та­ку са­му енер­гію і ре­тель­ність що­до опе­ра­цій з від­ми­ва­н­ня гро­шей, які зба­га­ти­ли так ба­га­то олі­гар­хів у всьо­му сві­ті, а та­кож їхніх за­хі­дних пар­тне­рів?

Від­так я ба­чу та­кою го­лов­ну про­бле­му для ва­шо­го пе­ре­сі­чно­го кан­ди­да­та: ре­фор­му­ва­н­ня і змі­цне­н­ня НАТО, по­бу­до­ва но­вих ін­сти­ту­тів по бо­роть­бі з транс­на­ціо­наль­ною ко­ру­пці­єю та кі­бер­за­гро­за­ми. Жо­дне з цих пи­тань не зву­чить так до­бре під час ви­бор­чої кам­па­нії, як «Да­вай­те зро­би­мо Аме­ри­ку зно­ву ве­ли­кою». Але якщо на­сту­пний пре­зи­дент сер­йо­зно ста­ви­ться до то­го, щоб зно­ву зро­би­ти Спо­лу­че­ні Шта­ти до­стой­ним лі­де­ром, то Аме­ри­ка по­вин­на роз­по­ча­ти но­ві про­е­кти зі сво­ї­ми ста­ри­ми дру­зя­ми і на­справ­ді акти­ві­зу­ва­ти за­хі­дний альянс для но­вої ери. Одні­єю ри­то­ри­кою цьо­го не до­сяг­ти.

ФОТО РЕЙТЕР

НОРВЕЗЬКІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ НА НАВЧАННЯХ НАТО «УДАР ШАБЛЕЮ» В ЛАТВІЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.