Мен­ше стре­су

21 червня впер­ше від­зна­чать Мі­жна­ро­дний день йо­ги

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

ча­сно­му сві­ті». Та­кож Бан Кі-мун від­зна­чив: «Йо­га — це спорт, який мо­же зро­би­ти вне­сок у роз­ви­ток і при­ми­ре­н­ня. Йо­га на­віть зда­тна до­по­мог­ти лю­дям по­до­ла­ти стрес в екс­тре­маль­них си­ту­а­ці­ях». Згі­дно з ухва­ле­ним рі­ше­н­ням, всім дер­жа­вам ООН про­по­ну­є­ться, від­по­від­но до на­ціо­наль­них тра­ди­цій, від­зна­ча­ти но­вий пам’ятний день, щоб­по­кра­щи­ти зна­н­ня сво­їх жи­те­лів про ко­ристь йо­ги. На ба­тьків-

щи­ні ці­єї ду­хов­но-оздо­ров­чої пра­кти­ки вже три­ва­ють при­го­ту­ва­н­ня до свя­та, у рі­зних мі­стах від­бу­ва­ю­ться ма­со­ві за­ня­т­тя йо­гою. На фото — ін­дій­ські жін­ки та чо­ло­ві­ки ви­ко­ну­ють «Сур’я На­ма­скар» (При­ві­та­н­ня Сон­ця) під час ран­ко­вої се­сії йо­ги в Нью-Де­лі. В Укра­ї­ні ця оздо­ров­ча пра­кти­ка з ко­жним ро­ком та­кож отри­мує де­да­лі біль­ше при­хиль­ни­ків. Для по­пу­ля­ри­за­ції йо­ги 21 червня у Льво­ві, Чер­ка­сах та ін­ших мі­стах про­тя­гом усьо­го дня в пар­ко­вих зо­нах та спор­тив­них клу­бах від­бу­ва­ти­му­ться без­ко­штов­ні май­стер-кла­си.

ФОТО РЕЙТЕР

НЬЮ-ДЕ­ЛІ. ІНДІЯ. 13 ЧЕРВНЯ 2015 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.