Iз тва­ри­на­ми – в Страс­бург

Зо­о­за­хи­сни­ки та еко­ло­ги звер­ну­ли­ся до Ра­ди Єв­ро­пи з при­во­ду по­ру­шень в Укра­ї­ні еко­ло­гі­чних прав

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

До 1 ли­пня цьо­го ро­ку в Укра­ї­ні за­бо­ро­не­но пе­ре­ві­ря­ти під­при­єм­ства на пре­дмет до­три­ма­н­ня стан­дар­тів ви­ро­бни­цтва, еко­ло­гі­чної без­пе­ки про­ду­кції то­що. За­кон Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін та ви­зна­н­ня та­ки­ми, що втра­ти­ли чин­ність, де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни», який чин­ний в Укра­ї­ні із 1 сі­чня 2015 ро­ку, ввів цю за­бо­ро­ну для всіх кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів, крім Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби та Дер­жав­ної фі­нан­со­вої ін­спе­кції. Сан­стан­ція теж не має пра­ва здій­сню­ва­ти пе­ре­вір­ку.

Про це ба­га­то го­во­ри­ли гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції, які за­хи­ща­ють пра­ва спо­жи­ва­чів, а за­раз при­єд­на­ли­ся ще й еко­ло­ги та зо­о­за­хи­сни­ки — аби не допу­сти­ти про­дов­же­н­ня цьо­го мо­ра­то­рію пі­сля 1 ли­пня. З та­ким про­ха­н­ням до уря­ду звер­ну­ли­ся еко­ло­ги Ки­їв­сько­го еко­ло­го-куль­тур­но­го цен­тру та пред­став­ни­ки Асо­ці­а­ції зоо­за­хи­сних ор­га­ні­за­цій Укра­ї­ни. Та­кож еко­ло­ги та зо­о­за­хи­сни­ки зро­би­ли звер­не­н­ня до Ра­ди Єв­ро­пи: на­пи­са­ли скар­гу, що в Укра­ї­ні си­сте­ма­ти­чно по­ру­шу­ю­ться еко­ло­гі­чні пра­ва лю­ди­ни та прав тва­рин. «Ми вда­ли­ся до цьо­го кро­ку то­му, що до сьо­го­дні всі на­ші спро­би при­пи­ни­ти без­за­ко­н­ня в зоо­за­хи­сній й еко­ло­гі­чній сфе­рі впи­ра­ю­ться в за­бо­ро­ну на про­ве­де­н­ня пе­ре­ві­рок. По­ру­ше­н­ня не мо­жна при­пи­ни­ти, якщо не про­во­дя­ться пе­ре­вір­ки», — ска­за­ла пре­зи­дент Асо­ці­а­ції зоо­за­хи­сних ор­га­ні­за­цій Укра­ї­ни Ася СЕРПІНСЬКА.

За сло­ва­ми еко­ло­гів та зоо­за­хи­сни­ків, без ува­ги з бо­ку пра­во­охо­рон­них ор­га­нів за­ли­ша­ю­ться їхні за­яви сто­сов­но фа­ктів жор­сто­ко­го по­во­дже­н­ня з тва­ри­на­ми та отру­є­н­ня без­при­туль­них тва­рин.

Во­ло­ди­мир БОРЕЙКО, ди­ре­ктор Ки­їв­сько­го еко­ло­го-куль­тур­но­го цен­тру:

— Че­рез за­бо­ро­ну на про­ве­де­н­ня пе­ре­ві­рок Дер­жав­ною еко­ло­гі­чною ін­спе­кці­єю, Дер­жав­ною са­ні­тар­но-епі­де­міо­ло­гі­чною службою, Дер­жав­ною службою над­зви­чай­них си­ту­а­цій й ін­ши­ми кон­тро­лю­ю­чи­ми ор­га­на­ми, в Укра­ї­ні різ­ко зро­сла зро­стає кіль­кість по­ру­шень у сфе­рі еко­ло­гії. Один із при­кла­дів та­ких кри­чу­щих по­ру­шень — по­же­жа під Чор­но­би­лем, яка ста­ла­ся в кін­ці кві­тня, а та­кож отру­є­н­ня лю­дей во­до­про­від­ною во­дою в ра­йо­ні Бор­тни­цько­го мі­кро­ра­йо­ну в сі­чні цьо­го ро­ку. На­га­даю, що то­ді у во­до­гін мі­кро­ра­йо­ну Бор­тни­чі по­тра­пи­ли ка­на­лі­за­цій­ні сто­ки, че­рез що кіль­кість не­без­пе­чних мі­кро­бів у во­ді бу­ли ви­щі за нор­му в 7— 9 ра­зів. Я не пе­ре­біль­шу, ко­ли ска­жу, що ска­су­ва­н­ня пе­ре­ві­рок — це справ­жній зло­чин про­ти лю­ди­ни та еко­ло­гії. На жаль, усі звер­не­н­ня, спря­мо­ва­ні ра­ні­ше до Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів, так і за­ли­ши­ли­ся без від­по­віді.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.