«Єв­ро­пей­ська му­зи­ка в Осман­сько­му па­ла­ці»

Під та­кою на­звою 16 червня в Ки­є­ві від­бу­де­ться ве­чір в НМАУ

Den (Ukrainian) - - Культура -

Зна­ме­ни­тий ту­ре­цький ди­ри­гент Ем­ре Ара­джі (на фото) ви­сту­пить із укра­їн­ським ор­ке­стром. Кон­церт «Єв­ро­пей­ська му­зи­ка в Осман­сько­му па­ла­ці» від­бу­де­ться за під­трим­ки По­соль­ства Ту­ре­цької ре­спу­блі­ки в Укра­ї­ні, Офі­су з пи­тань куль­ту­ри та ін­фор­ма­ції По­соль­ства Ту­реч­чи­ни в Укра­ї­ні, а та­кож ту­ри­сти­чно­го опе­ра­то­ра Coral Travel.

До­ктор Ем­ре Ара­джі спе­ці­а­лі­зу­є­ться на єв­ро­пей­ській му­зи­чній тра- ди­ції Осман­ської ім­пе­рії XIX ст., ко­ли стар­ший брат ві­до­мо­го ком­по­зи­то­ра Га­е­та­но До­ні­цет­ті Джу­зеп­пе став кон­церт­мей­сте­ром при сул­тан­сько­му дво­рі. Більш ві­до­мий як До­ні­цет­ті Па­ша, Джу­зеп­пе став за­ко­но­дав­цем мо­ди на іта­лій­ську опе­ру і єв­ро­пей­ську по­пу­ляр­ну му­зи­ку в сті­нах па­ла­ців на убе­реж­жі Бо­сфо­ру. Са­ме під йо­го впли­вом сул­тан­ські вій­сько­ві ор­ке­стри гра­ли мар­ші Рос­сі­ні та бра­тів До­ні­цет­ті.

Ди­ско­гра­фія Е.Ара­джі вклю­чає та­кі кон­цер­ти, як «Єв­ро­пей­ська му­зи­ка в Осман­сько­му па­ла­ці», «Вій­на і мир: Крим 1853—56», «Бо­сфор у мі­ся­чно­му сві­тлі» і «Зі Стам­бу­ла до Лон­до­на», які та­кож ви­да­ва­ли­ся у ви­гля­ді збі­рок за на­зва­ми «За­про­ше­н­ня до се­ра­лю» (Warner Classics) і «Єв­ро-Ото­ма­нія» (Brilliant Classics). Ара­джі та­кож є ав­то­ром ше­сти книг. 2012 ро­ку Дер­жав­ний те­атр ба­ле­ту в Ан­ка­рі пред­ста­вив по­ста­нов­ку Му­рад V, в осно­ві якої ле­жить лі­бре­то ав­тор­ства Ара­джі. Цей ба­лет у двох актах роз­по­від­ає про жи­т­тя і му­зи­чну спад­щи­ну одно­го з най­про­ду­ктив­ні­ших сул­та­нів-ком­по­зи­то­рів в Осман­ській ім­пе­рії. Ни­ні Ара­джі, який ме­шкає у Ве­ли­кій Бри­та­нії, про­дов­жує до­слі­дже­н­ня ту­ре­цько-єв­ро­пей­ських му­зи­чних тра­ди­цій.

ФОТО НАДАНЕ ПОСОЛЬСТВОМ ТУ­РЕЧ­ЧИ­НИ В УКРА­Ї­НІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.