Фе­сти­валь ко­ва­лів від­бу­де­ться у За­кар­пат­ті

Den (Ukrainian) - - Культура -

Тра­ди­цій­ний фе­сти­валь ко­ва­лів «Га­мо­ра-2015», пла­нує зі­бра­ти лю­би­те­лів га­ря­чої та хо­ло­дної оброб­ки ме­та­лу 27—28 червня у се­лі Ли­си­че­ве Ір­шав­сько­го ра­йо­ну За­кар­пат­ської обла­сті. У день від­кри­т­тя ко­жний охо­чий ма­ти­ме змо­гу по­ба­чи­ти ко­ва­лів, та на­жи­во по­ба­чи­ти й оці­ни­ти, як ство­рю­ю­ться ви­тво­ри ми­сте­цтва із за­лі­за. Все дій­ство від­бу­ва­ти­ме­ться під ви­сту­пи ко­ле­кти­вів жи­вої на­ро­дної му­зи­ки. У фо­ру­мі ві­зьмуть участь близь­ко 120 уча­сни­ків фоль­клор­них ко­ле­кти­вів. Пла­ну­є­ться під­йом на по­ло­ни­ну «Кук» (за спри­я­тли­вих по­го­дних умов), та­кож у рам­ках фе­сту на те­ри­то­рії на­ме­то­во­го мі­сте­чка від­бу­де­ться акція «Ко­валь­ське ба­га­т­тя», яка вклю­ча­ти­ме за­па­ле­н­ня во­гни­ща, ігри та роз­ва­ги. 28 червня від­бу­де­ться Га­ла-кон­церт, на­го­ро­дже­н­ня пе­ре­мож­ців фе­сти­ва­лю, а та­кож прой­де марш-па­рад ко­ва­лів.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.