«Три ви­мі­ри Ва­си­ля Кри­чев­сько­го»

Den (Ukrainian) - - Культура -

До дня пам’яті Іва­на Гон­ча­ра На­ціо­наль­ний центр на­ро­дної куль­ту­ри «Му­зей Іва­на Гон­ча­ра» за­про­шує на від­кри­т­тя між­му­зей­ної ін­те­р­актив­ної, муль­ти­ме­дій­ної, екс­пе­ри­мен­таль­ної ви­став­ки « Три ви­мі­ри Ва­си­ля Кри­чев­сько­го: від на­ро­дної ор­на­мен­ти­ки до на­ціо­наль­но­го сти­лю». За­хід від­бу­де­ться 18 червня в ме­жах про­е­ктів «Акту­аль­ний Му­зей» і «Го­ло­си від­ві­ду­ва­чів» за під­трим­ки Фон­ду «Роз­ви­ток Укра­ї­ни», Бла­го­дій­но­го фон­ду «ДАР» та По­соль­ства США в Укра­ї­ні. Кон­це­пту­аль­на ідея полягає в су­ча­сно­му тра­кту­ван­ні де­ся­ти­лі­т­тя­ми за­мов­чу­ва­них ра­дян­ською си­сте­мою сві­то­гля­дних ба­чень, но­ва­тор­ських по­туг і ми­сте­цьких здо­бу­тків ви­зна­чно­го укра­їн­сько­го ма­ля­ра, ар­хі­те­кто­ра і гра­фі­ка, твор­ця укра­їн­сько­го дер­жав­но­го гер­ба і но­во­го укра­їн­сько­го сти­лю в ар­хі­те­кту­рі — Ва­си­ля Гри­го­ро­ви­ча Кри­чев­сько­го. На ви­став­ці те­ма­ти­чно пред­став­ле­но умов­ні ви­мі­ри укра­їн­ської куль­ту­ри в кон­текс­ті ор­на­мен­ти­ки: на­ро­дна тра­ди­ція — аван­гар­дне ми­сте­цтво — су­ча­сна сти­лі­сти­ка, які у по­єд­нан­ні да­ють син­тез і но­вий ба­га­то­ви­мір­ний фе­но­мен, акту­аль­ний для роз­ви­тку су­ча­сно­го укра­їн­сько­го су­спіль­ства і ствер­дже­н­ня етно­куль­тур­ної са­мо­бу­тно­сті на­ції. Дав­ня ор­на­мен­таль­на тра­ди­ція, яка на­ди­ха­ла ака­де­мі­ка Кри­чев­сько­го на ми­сте­цькі екс­пе­ри­мен­ти і ство­ре­н­ня ше­дев­рів ма­ляр­ства і ар­хі­те­кту­ри, ви­яв­ле­на у роз­ма­їт­ті тво­рів на­ро­дно­го ми­сте­цтва: від гон­чар­но­го по­су­ду, зем­ської ке­ра­мі­ки, ка­хлів і пря­ни­чних до­щок до тра­ди­цій­но­го вбра­н­ня, ру­шни­ків, при­крас і ки­ли­мів зокре­ма зі збір­ки ро­ди­ни Кри­чев­ських. Аван­гар­дне по­тра­кту­ва­н­ня на­ро­дної ор­на­мен­ти­ки В.Г. Кри­чев­ським пред­став­ле­но на ви­став­ці в йо­го сти­лі­зо­ва­них ескі­зах ор­на­мен­тів та етно­гра­фі­чних за­ри­со­вок, еле­мен­тах ар­хі­те­ктур­но­го оздо­бле­н­ня бу­ді­вель Пол­тав­сько­го зем­ства та Шев­чен­ків­сько­го на­ціо­наль­но­го за­по­від­ни­ка, де­ко­ра­ці­ях до ігро­вих філь­мів, книж­ко­вих ілю­стра­ці­ях зі збі­рок ці­лої низ­ки му­зе­їв Укра­ї­ни. Ата­кож до­пов­ню­є­ться ескі­за­ми, ви­бій­ка­ми та ке­ра­мі­чни­ми тво­ра­ми йо­го учня і по­слі­дов­ни­ка Олександра Са­єн­ка. Ви­став­ка «Три ви­мі­ри Ва­си­ля Кри­чев­сько­го: від на­ро­дної ор­на­мен­ти­ки до на­ціо­наль­но­го сти­лю » три­ва­ти­ме до 30 сер­пня. http:// i- pro. kiev. ua/ http://i-pro.kiev.ua/

ФОТО З САЙТА KPI.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.