«На цій зем­лі нас не здо­лать!» — до­бро­чин­ний кон­церт у сто­ли­ці

Den (Ukrainian) - - Культура -

21 червня у На­ціо­наль­но­му му­зеї лі­те­ра­ту­ри Укра­ї­ни від­бу­де­ться бла­го­дій­на акція «На цій зем­лі нас не здо­лать!». Зби­ра­ти­муть ко­шти на під­трим­ку по­ра­не­них во­ї­нів АТО, по­ві­дом­ляє i-pro.kiev.ua. Ми­сте­цький бла­го­дій­ний за­хід від­бу­де­ться спіль­но з му­зи­кан­та­ми ан­сам­блю кла­си­чної му­зи­ки Weber Ensemble Kyiv, що виконує ви­клю­чно тво­ри ні­ме­цько­го ком­по­зи­то­ра-ро­ман­ти­ка Кар­ла Ма­рії фон Ве­бе­ра (1786 — 1826 рр.). На кон­цер­ті від­бу­де­ться прем’єр­не ви­ко­на­н­ня пі­сень із ци­клу «Лі­ра й меч». Ве­бер по­клав на му­зи­ку по­лум’яні вір­ші по­е­та Те­о­до­ра Кьор­не­ра, вби­то­го на фрон­ті у 21-рі­чно­му ві­ці. Впер­ше в Укра­ї­ні про­зву­чать ме­ло­дії, що два сто­лі­т­тя то­му об’єд­на­ли всю Ні­меч­чи­ну в єди­но­му па­трі­о­ти­чно­му по­ри­ві. «На­ра­зі ці пі­сні май­же за­бу­ті на Ба­тьків­щи­ні ком­по­зи­то­ра, але, зда­є­ться, при­йшов час са­ме нам, укра­їн­цям, ува­жно вди­ви­ти­ся в ці по­ту­жні па­трі­о­ти­чні ше­дев­ри», — роз­по­від­а­ють ор­га­ні­за­то­ри по­дії. Та­кож про­зву­чать кіль­ка світ­ських тво­рів ви­да­тно­го ні­ме­цько­го ком­по­зи­то­ра, чия твор­чість не ви­чер­пу­є­ться вій­сько­вою те­ма­ти­кою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.