В очі­ку­ван­ні на Бі­ло­русь

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут\ - Пі­дго­ту­вав Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

На­ціо­наль­на збір­на Укра­ї­ни з фут­бо­лу пе­ре­мо­гла Лю­ксем­бург і збе­рі­гає шан­си на ви­хід в Єв­ро-2016

біль­ше за­до­во­ле­ний ре­зуль­та­том, аніж грою. Ду­же скла­дно бу­ло від­но­ви­ти емо­ції грав­цям, во­ни при­їха­ли «по­ро­жні­ми» до роз­та­шу­ва­н­ня на­ціо­наль­ної ко­ман­ди. Ми спо­ді­ва­ли­ся й не сум­ні­ва­ли­ся, що в нас бу­де чи­сель­на пе­ре­ва­га, адже гра­ли вдо­ма, де львів­ські вбо­лі­валь­ни­ки ста­ли на­шим два­над­ця­тим грав­цем і ду­же під­три­му­ва­ли ко­ман­ду».

Не­зва­жа­ю­чи на пе­ре­мо­гу, укра­їн­ська збір­на з 12 за­лі­ко­ви­ми пун­кта­ми за­ли­ша­є­ться на тре­тьо­му мі­сці у від­бір­ко­вій гру­пі «С». Пі­сля пе­ре­мо­ги ко­ман­ди Ма­ке­до­нії з ра­хун­ком 2:1 у на­шій гру­пі про­дов­жує лі­ди­ру­ва­ти збір­на Сло­вач­чи­ни (18 ба­лів), а на дру­гій схо­дин­ці — Іспа­нія, ко­тра в не­ді­лю пе­ре­мо­гла Бі­ло­русь із ра­хун­ком 1:0 (15 ба­лів). На­га­да­є­мо, що ко­ман­ди, які по­ся­дуть пер­ші два мі­сця в гру­пах, ав­то­ма­ти­чно по­тра­пля­ють на Єв­ро-2016, який від­бу­де­ться у Фран­ції. На­сту­пну гру укра­їн­ці зі­гра­ють 5 ве­ре­сня про­ти збір­ної Бі­ло­ру­сі.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.