ГОЛОС IЗ FACEBOOK

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Ген­на­дій КОРБАН, по­лі­тик, бі­зне­смен, екс-за­сту­пник го­ло­ви — ке­рів­ник апа­ра­ту Дні­про­пе­тров­ської обла­сної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції:

« . .. Ми пам’ ята­є­мо всі по­дро­би­ці ці­єї тра­ге­дії, і як мо­гли на­ма­га­ли­ся її по­пе­ре­ди­ти. Так, я ро­зу­мію, що за ми­ну­лий рік за­ги­ну­ли ти­ся­чі лю­дей, і ко­жна смерть — це тра­ге­дія. Але рік то­му ще не бу­ло ти­сяч за­ги­блих, і цей те­ракт став пер­шим мас­шта­бним. Став­ся він че­рез по­мил­ку пев­них лю­дей із ген­шта­бу, які ра­но чи пі­зно бу­дуть від­по­від­а­ти за зло­чин­ні на­ка­зи. Від­крию одну де­таль: ми як вла­да на­по­ля­га­ли, що­бде­сан­тни­ки бу­ли від­прав­ле­ні пі­зні­ше, пі­сля то­го, як бу­дуть пе­ре­ві­ре­ні роз­від­да­ні, які бу­ли на той мо­мент і пі­сля то­го, як осо­бо­вий склад бу­де на­ле­жним чи­ном уком­пле­кто­ва­ний. Крім то­го, в лі­так із осо­бо­вим скла­дом за­ван­та­жи­ли бро­не­те­хні­ку, яка бу­ла пов­ні­стю за­би­та паль­ним. Але з цим, як і з ге­не­ра­лом Ві­кто­ром На­за­ро­вим, яко­го чо­мусь ви­пу­сти­ли під за­ста­ву і зно­ву пра­це­вла­шту­ва­ли в ген­штаб, не­хай роз­би­ра­є­ться вій­сько­ва про­ку­ра­ту­ра. Я знаю, там є по­ря­дні лю­ди, які вни­ка­ють у суть справ. Зна­є­те, це блю­знір­ство, що жо­дна сво­ло­та з ген­шта­бу і мі­ні­стер­ства обо­ро­ни не вша­ну­ва­ла пам’ять за­ги­блих. Ли­ше одне скром­не по­ві­дом­ле­н­ня з’ яви­ло­ся на сай­ті Мі­н­обо­ро­ни і те, з по­мил­ка­ми — що­до кіль­ко­сті за­ги­блих. Учо­ра спіл­ку­ва­ли­ся з ро­ди­ча­ми де­сан­тни­ків — жо­дна ро­ди­на до цих пір не отри­ма­ла ні одні­єї зе­мель­ної ді­лян­ки або обі­ця­ної квар­ти­ри. І вза­га­лі ні­чо­го з то­го, що по­вин­на бу­ла зро­би­ти дер­жа­ва. І на­віть про­стих люд­ських слів спів­чу­т­тя. Про­шу ви­ба­че­н­ня у ро­дин за­ги­блих за цих « пол­ко­вод­ців», і за те, що ми не змо­гли по­пе­ре­ди­ти тра­ге­дію. Ві­чна пам’ять де­сан­тни­кам 25-ї бри­га­ди і за­бу­т­тя тим, хто ви­нен у їхній смер­ті».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.