«ВІДМОВА ВІД ІСТО­РІЇ В УНІВЕРСИТЕТАХ — ДУ­ЖЕ ТРИВОЖНИЙ СИГНАЛ»

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Во­ло­ди­мир СЕРГІЙЧУК, до­ктор істо­ри­чних на­ук, про­фе­сор Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Та­ра­са Шевченка:

— Но вий За кон « Про ви щу осві ту » на дав ве ли ку ав то но мію уні­вер­си­те­там. Як на­слі­док, ба­га­то вче них рад фа куль те тів, для яких історія Укра­ї­ни не є про­філь­ною дис цип лі ною, вва жа ють, що їхні сту­ден­ти мо­жуть обі­йти­ся без ква­лі­фі­ко­ва­но­го зна­н­ня сво го ми­ну­ло­го, а то­му про­сто ви­кре­сли­ли цю ди­сци­плі­ну з на­вчаль но­го пла­ну. Із цьо­го на­вчаль­но­го ро­ку, як ме­ні роз­по­ві­ли в Ін­сти­ту­ті жур­на­лі­сти­ки на­шо­го уні­вер­си­те­ту іме - ні Та ра са Шев чен ка, біль ше ви - кла­да­н­ня істо­рії Укра­ї­ни не бу­де. Ра ні ше цей пред мет чи тав ся сту - ден там упро довж двох се мес т рів, остан­нім ча­сом — про­тя­гом одно­го, а те­пер про­по­ну­ва­ти­муть тіль­ки фа куль та тив, тоб то, на вчан ня за ба­жа­н­ням.

Як на ме­не, це не зов­сім зро­зумі­ло, оскіль­ки і за ра­дян­ських ча­сів для сту­ден­тів-жур­на­лі­стів, по­ряд з істо­рі­єю КПРС, яка то­ді бу­ла обов’яз­ко­ва для всіх, чи­та­ли до­да­тко­во та­кож істо­рію Укра­ї­ни. А сьо год ні, ко ли в Ро сії за яв ля ють, що князь Во ло ди мир Ве ли кий — ро­сій­ський, на­ша кра­ї­на ви­пу­ска­ти ме за бюд жет ний кошт жур на - лі­стів, яким ні­хто не по­яснить, що він — ки ївсь кий, тоб то русь кий (український).

Чо­му укра­їн­ські сту­ден­ти, зокре­ма май­бу­тні жур­на­лі­сти, по­вин­ні зна­ти істо­рію? Від­по­відь оче­ви­дна: для глиб­шо­го усві­дом­ле­н­ня са­мих се­бе та кра­ї­ни, в якій во­ни жи­вуть. Зно­ву ж та­ки, ко­ли на­ші су­сі ди за яв ля ють пе ред усім сві том про те, що та­ка дер­жа­ва, як Укра­ї­на, не від­бу­ла­ся, то са­ме укра­їн­ським жур­на­лі­стам тре­ба зна­ти, най­пер­ше, пе­рі­о­ди ста­нов­ле­н­ня укра­їнсь кої дер жав нос ті. Ми про се бе ду­же ма­ло зна­є­мо і май­же не пра­кти ку є мо цих знань. Взя ти хо ча б пе­рі­од Ки­їв­ської Ру­сі, — це та сто­рін ка іс то рії, з якої ук ра їнсь кий на­род за­явив про се­бе на увесь світ, біль­ше то­го — утвер­див се­бе. То­му це один із го лов них пе рі о дів, які сту­ден­ти по­вин­ні зна­ти як абе­тку.

Да лі — Га лиць ко- Во линсь ка сто­рін­ка на­шої дер­жав­но­сті. Це — іс то рія, ко ли ми по збу ли ся ім - персь ких ам бі цій, про дов жу ва ли тво­ри­ти вла­сну дер­жа­ву на вла­сне ет ніч них зем лях. До ба Ко заць кої Ге­тьман­щи­ни — пер­ший су­то український про­ект дер­жав­но­сті, пи­то мий ви твір схе ми управ лін ня ук ра їнсь ко го на ро ду, який, на жаль, по- справ ж ньо му ще не ви - ко­ри­ста­ний. Та­кож сту­ден­ти до­бре по вин ні зна ти і пе рі од 1917 — 1920- х ро ків, який по ка зав, що ук ра їнсь ка ре во лю цій на енер гія не зни кає, во на на ко пи чу єть ся й ви­бу­хає, ко­ли утво­рю­є­ться її кри­тич на ма са. А з ін шо го бо ку, цей пе рі од по ка зав, що над зви чай но акту­аль­но для сьо­го­де­н­ня, ота­ма­нія зно­ву мо­же зав­да­ти шко­ди від­ро­дже­ній дер­жа­ві.

Без умов но, сту ден ти по вин ні та­кож гли­бо­ко орі­єн­ту­ва­ти­ся в пе­рі­о­дах Пер­шої та Дру­гої сві то­вих во­єн. Чи ж дає їм ці зна­н­ня су­ча­сна шко­ла, ко­ли пев­на ча­сти­на на­ших ви пус к ни ків і до сі вва жає, що Дру­га сві­то­ва вій­на роз­по­ча­ла­ся для укра­їн­сько­го на­ро­ду 22 червня 1941 ро­ку?

От­же, чи по­трі­бна ни­ні­шньо­му сту ден то ві-жур на ліс ту іс то рія Укра­ї­ни? Я мо­жу від­по­від­аль­но за­яви­ти, що за 25 ро­ків, ко­ли я чи­тав істо­рію Укра­ї­ни в Ін­сти­ту­ті жур­на­лі­сти­ки, йо­го сту­ден­ти ці­ка­ви­лись іс то рі­єю. За пи тай те у ві до мих жур­на­лі­стів, які ста­ли те­пер і по­лі­ти­ка­ми — хо­ча б Ан­дрія Шев - чен ка, Іри ни Ге ра щен ко, ви пус к - ни­ків Ін­сти­ту­ту жур­на­лі­сти­ки, чи зна­до­би­ли­ся їм зна­н­ня з істо­рії.

На жаль, і укра­їн­ська вла­да не ці ка вить ся іс то рі­єю Укра ї ни. Та - ке вра­же­н­ня, що во­на її про­сто бо­їть ся. Бо як би вла да ці ка ви ла ся на шим ми ну лим, то мог ла б про - гно­зу­ва­ти по­дії, гра­ти на ви­пе­ре­дже­н­ня. І в цьо­му клю­чі відмова від іс то рії в уні вер си те тах — ду же тривожний сигнал.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.