«КУРС ІСТО­РІЇ МАЄ БУ­ТИ ОБОВ’ЯЗКОВИМ ДЛЯ ВСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Ла­ри­са ЦИБУЛЕНКО, кан­ди­дат істо­ри­чних на­ук, за­ві­ду­ва­чка ка­фе­дри істо­рії Укра­ї­ни та ме­то­ди­ки ви­кла­да­н­ня Хер­сон­сько­го дер­жав­но­го уні­вер­си­те­ту:

— Курс іс то рії має бу ти обов’язковим для всіх спеціальностей ви­щої шко­ли. І це пи­та­н­ня не по вин но на віть об го во рю ва тись. Біль­ше то­го, ва­жли­вою є фор­ма конт ро лю. Це має бу ти не про­сто за лік, а ек за мен. Ко ли ка жуть про фа куль та тив, ар гу мен ту ють шкіль­ною ба­зою. Але ж у шко­лі істо­рію по­чи­на­ють ви­вча­ти з сьо­мо­го кла­су. Ві­ко­ві осо­бли­во­сті учнів не да ють змо ги за сво ї ти важ ли ві знан ня пе рі о ду Ки ївсь кої Ру сі та Се­ре­дньо­віч­чя, дис­ку­сій­ні пи­та­н­ня спіль­ної спад­щи­ни укра­їн­сько­го, ро сійсь ко го і бі ло русь ко го на - ро­дів та ін­ше. А вже у ви­ші сту­ден­ти є більш сві­до­ми­ми, сфор­мо­ва­ни­ми осо­би­сто­стя­ми, во­ни зда­тні кра­ще за сво ю ва ти на уко ві знан ня, роз­гля­да­ти про­блем­ні пи­та­н­ня істо­рії. То­му — ли­ше обов’яз­ко­вий курс.

Я пе ре ко на на, як би ми зов сім по га но вчи ли іс то рію в шко лах і ви­шах, у нас би бу­ло зна­чно мен­ше сві­до­мої мо­ло­ді, яка пер­шою за­пи­са ла ся в доб ро воль чі ба таль йо ни для за­хи­сту Укра­ї­ни на Дон­ба­сі.

У нас по­стій­но дис­ку­ту­є­ться пи­та­н­ня ре­лі­кто­вих кор­до­нів між за­хо­дом і схо­дом кра­ї­ни. Пи­та­н­ня про­блем­не, кор­дон є, але це тре­ба до­слі­джу­ва­ти, а не спе­ку­лю­ва­ти на цьо­му, як ро­би­ло­ся за­зви­чай для роз’єд­на­н­ня укра­їн­ців на во­ро­гів. Якщо ми бу­де­мо зна­ти, ро­зу­мі­ти це, ми не до­зво­ли­мо ро­зі­гру­ва­ти цю кар­ту, а, нав­па­ки, го­во­ри­ти­ме­мо про осо­бли­во­сті на­ро­ду, аде­ква­тно спри­йма­ти­ме­мо як рі­зни­цю, так і те, що нас усіх по­єд­нує. Так са­мо ва­жли­вим є пи­та­н­ня ци­ві­лі­за­цій­них кор­до­нів, ве­кто­ра Укра­ї­ни. За­хід чи Схід? Єв­ро­па чи Азія? Я ча­сто сту­ден­там на­во­джу при­клад гре­ко-пер­ських війн. То­ді гре­ки, бу­ду­чи роз­рі­зне­ни­ми по­лі­са­ми, пе­ре­мо­гли ім­пе­рію Пер­сію. Чо­му? Бо во­ни за­хи­ща­ли своє гро­ма­дян­ство, свою осо­би­сту сво­бо­ду. Це бу­ло у V ст. до н. е, а ни­ні вже XXI ст., але прин­цип по­вто­рю­є­ться. Ми бо­ре­мось за свою сво­бо­ду про­ти ім­пе­рії й, по­при рі­зні про­ти­річ­чя, ма­є­мо пе­ре­мог­ти. Са­ме то­му в нас так ба­га­то во­лон­те­рів, до­бро­воль­ців, зро­сла са­мо­по­жер­тва. Ра­зом із тим, як­би істо­рію ми зна­ли кра­ще, то й па­трі­о­тизм у вій­ську та в ін­ших си­ло­вих стру­кту­рах був би ви­щий. Са­мо­і­ден­ти­фі­ка­ція, на­ціо­наль­на сві­до­мість, мен­таль­ні за­са­ди — це те, що по­ви­нен да­ти шкіль­ний і ви­шів­ський курс істо­рії в ком­пле­ксі. Однак пи­та­н­ня яко­сті ви­кла­да­н­ня тут ду­же ва­жли­ве. Ма­ють бу­ти ква­лі­фі­ко­ва­ні ка­дри, які пе­ре­жи­ва­ють і від­по­від­аль­но став­ля­ться до сво­го пре­дме­та.

Що до по пе ред ніх на вчаль них пла нів у на шо му ви ші, то кіль - кість го­дин і роз­клад кур­су істо­рії на рі­зних фа­куль­те­тах не змі­нив­ся. Курс за ли ша єть ся обов’ яз ко - вим. Але що бу де у ве рес ні, по ки ска­за­ти не мо­жу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.