«ЗВАЖИЛИ НА СУСПІЛЬНИЙ РЕЗОНАНС»

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Оле­ксандр РОГАЧ, про­ре­ктор Ужго­род­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту, до­ктор юри­ди­чних на­ук:

— Зва­жа­ю­чи на суспільний резонанс, який ви­ник вна­слі­док ска­су ван ня на ка зу МОН Укра ї ни № 642 « Про ор га ні за цію ви вчен ня гу ма ні тар них дис цип лін за віль - ним ви­бо­ром сту­ден­та» від 9 ли­пня 2009 р., який вста­нов­лю­вав пе - ре лік нор ма тив них дис цип лін із гу­ма­ні­тар­ної під­го­тов­ки, на­у­ко­во­ме­то­ди­чна ра­да УжНУ ре­ко­мен­ду­ва ла ре кто ро ві уні вер си те ту за - твер­ди­ти пе­ре­лік ди­сци­плін гу­ма­ні­тар­но­го ци­клу. Від­по­від­ним на­ка­зом ре­ктор УжНУ вста­но­вив та­кі обов’яз­ко­ві ди­сци­плі­ни: фі­ло­со­фія ( три кре ди ти Єв­ро пейсь кої си­сте­ми трансфе­ру і на­ко­пи­че­н­ня кре­ди­тів (ЄКТС, 90 го­дин); ді­ло­ва ук ра їнсь ка мо ва ( три кре ди ти ЄКТС, 90 го дин); іс то рія та куль - ту ра Укра ї ни ( чо ти ри кре ди ти ЄКТС, 120 го дин), іно зем на мо ва (п’ять кре­ди­тів ЄКТС).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.