«НЕ МО­ЖЕ БУ­ТИ ВИПУСКНИК УНІ­ВЕР­СИ­ТЕ­ТУ АСОЦІАЛЬНОЮ ЛЮДИНОЮ»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Пі­дго­ту­ва­ли Ва­дим ЛУБЧАК, Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»; Ва­силь ІЛЬНИЦЬКИЙ, Ужго­род

Юрій КИШАКЕВИЧ, про­ре­ктор Дро­го­би­цько­го дер­жав­но­го пе­да­го­гі­чно­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Іва­на Фран­ка:

— Ми за ли ши ли всі чо ти ри дис цип лі ни: іс то рія Укра ї ни, ук - ра­їн­ська мо­ва про­фе­сій­но­го спря­му ван ня, фі ло со фія та іно зем на мо ва — як нор ма тив ні, і їх нє ви - кла­да­н­ня про­дов­жи­ться в то­му ж об ся зі, що й ра ні ше. Ко рис ту ю - чись пра­вом ав­то­но­мії ви­що­го на­вчаль но го за кла ду, ми ухва ли ли та­ке рі­ше­н­ня на ра­ді й за­твер­ди­ли свої на­вчаль­ні пла­ни. Наш ко­ле­ктив у цьо­му одно­стай­ний. Адже не мо­же бу­ти випускник уні­вер­си­те­ту асоціальною людиною — не зна­ти істо­рії, мо­ви... Лю­ди­на по­вин­на бу­ти справ­жнім гро­ма­дя­ни­ном, який до­бре орі­єн­ту ється в по­ді­ях і ми­ну­ло­го, і сьо­го­де­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.