Го­стрий сю­жет...

На­ро­дний де­пу­тат: «Пі­до­зрі­ло ви­гля­дає той факт, що го­ло­ву СБУ ви­кли­ка­ють у про­ку­ра­ту­ру одра­зу пі­сля то­го, як він про­вів мас­шта­бні чис­тки в управ­лін­ні «К»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Вя­ко­му ста­ні зна­хо­ди­лись укра­їн­ські спец­слу­жби в лю­то­му 2014го ро­ку, ко­ли за кер­мо СБУ став Ва­лен­тин На­ли­вай­чен­ко, ві­до­мо ба­га­тьом. Фа­кти­чно (і це не бу­де пе­ре­біль­ше­н­ням) СБУ бу­ла пе­ре­тво­ре­на си­сте­мою Ку­чми-Яну­ко­ви­ча у фі­лію ФСБ. Це той ви­па­док, ко­ли ри­ба гни­ла і з го­ло­ви, і з се­ре­ди­ни. Де­мо­ра­лі­за­ція СБУ по­ча­лась не вчо­ра. Ще за ча­сів Ле­о­ні­да Дер­ка­ча (кі­нець 90-х, по­ча­ток 2000-х) ор­га­ні­зо­ву­ва­лись спіль­ні ко­ле­гії СБУ і ФСБ, про­во­ди­лись ін­ші за­хо­ди, які ли­ше зов­ні де­мон­стру­ва­ли ін­те­гра­цію укра­їн­ських і ро­сій­ських спец­служб. Що по­ді­бне єд­на­н­ня озна­чає в та­кій тон­кій сфе­рі і хто в ньо­му до­мі­ну­вав зро­зу­мі­ти не важ­ко. Як на­слі­док Укра­ї­на не ли­ше втра­ти­ла вла­сні спец­слу­жби, а отри­ма­ла во­ро­га в ти­лу. СБУ фа­кти­чно пе­ре­тво­ри­лась на «кон­то­ру», що об­слу­го­ву­ва­ла по­тре­би сум­но­зві­сно­го пре­зи­ден­та Яну­ко­ви­ча по кон­вер­та­ції бі­зне­су під йо­го кон­троль, зби­ра­ла ком­про­ма­ти і за за­ли­шко­вим прин­ци­пом за­йма­лась пи­та­н­ня­ми на­ціо­наль­ної без­пе­ки. Бе­зу­мов­но, ви­рі­ши­ти ці про­бле­ми в одну мить не бу­ло мо­жли­во­сті. Про­те за пів­то­ра ро­ку зро­бле­на ве­ли­ка ро­бо­та і сам Ва­лен­тин На­ли­вай­чен­ко в ін­терв’ю «Дню» ще в лю­то­му до­по­від­ав, що близь­ко 80% ста­ро­го скла­ду слу­жби бу­ло звіль­не­но. Бу­кваль­но на днях го­ло­ва СБУ звіль­нив з по­сад всіх ке­рів­ни­ків так зва­но­го управ­лі­н­ня «К» — Го­лов­но­го управ­лі­н­ня по бо­роть­бі з ко­ру­пці­єю і ор­га­ні­зо­ва­ною зло­чин­ні­стю СБУ, чим яв­но при­му­сив за­не­по­ко­ї­тись низ­ку осіб. Зокре­ма, Ва­лен­тин На­ли­вай­чен­ко по­про­сив Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни звіль­ни­ти на­чаль­ни­ка УСБУ в Рів­нен­ській обла­сті і сво­го пер­шо­го за­сту­пни­ка, який очо­лює Го­лов­не управ­лі­н­ня із бо­роть­би з ко­ру­пці­єю СБУ. Прес-слу­жба СБУ в той же день по­ві­до­ми­ла, що за сло­ва­ми го­ло­ви СБУ ? це не остан­ні ка­дро­ві рі­ше­н­ня в цьо­му на­прям­ку.

11 червня Мар­кі­ян Луб­ків­ський анон­су­вав по­їзд­ку го­ло­ви СБУ до США. Ві­зит, який без­пе­ре­чно мо­жна на­зва­ти зна­ко­вим, адже не се­крет, що дов­гий час укра­їн­ські спец­слу­жби асо­ці­ю­ва­лись зі слу­жба­ми на­шо­го пів­ні­чно­го су­сі­да, який зре­штою став агре­со­ром. Про­те вже на ви­хі­дних ре­чник СБУ не­спо­ді­ва­но по­ві­до­мив, що цей ві­зит від­мі­ня­є­ться. «Зму­ше­ний по­ві­до­ми­ти, що анон­со­ва­на і очі­ку­ва­на пре­зен­та­ція Го­ло­вою Слу­жби Без­пе­ки Укра­ї­ни Ва­лен­ти­ном На­ли­вай­чен­ком у Ва­шинг­то­ні 16-17 червня ц.р. аме­ри­кан­ській по­лі­ти­чній та екс­пер­тній елі­ті до­ка­зів зброй­ної ро­сій­ської агре­сії про­ти Укра­ї­ни не від­бу­де­ться...» — на­пи­сав Мар­кі­ян Луб­ків­ський на сво­їй сто­рін­ці в facebook. Ви­яв­ля­є­ться Ва­лен­тин На­ли­вай­чен­ко одер­жав по­віс­тку від слід­чо­го ген­про­ку­ра­ту­ри пі­сля то­го як зро­бив за­яву під час остан­ньо­го за­сі­да­н­ня Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів що­до при­че­тно­сті ко­ли­шньо­го ке­рів­ни­цтва ГПУ до Ва­силь­ків­ської ка­та­стро­фи на на­фто­на­лив­ній ба­зі БРСМ. 12 червня го­ло­ва СБУ по­ві­до­мив, що на­фто­ба­за, АЗС і БРСМ-На­фта на­ле­жа­ли ексмі­ні­стру енер­ге­ти­ки і ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті Еду­ар­ду Ста­ви­цько­му. «Дру­ге — ми го­то­ві ра­зом із МВС роз­слі­ду­ва­ти, як за­сту­пник Ген­про­ку­ро­ра зу­пи­нив роз­слі­ду­ва­н­ня мі­лі­ції, як він став спів­вла­сни­ком та­кої на­фто­ба­зи і по­ді­бних на­фто­баз», — за­явив На­ли­вай­чен­ко в Ка­бмі­ні. На­га­да­є­мо, що йде­ться мо­ва про одно­го із за­сту­пни­ків то­ді­шньо­го Ген­про­ку­ро­ра Яре­ми від­став­ки яко­го ви­ма­га­ла гро­мад­ськість і яко­го Пре­зи­дент не звіль­няв май­же рік.

В не­ді­лю го­ло­ва СБУ в ефі­рі те­ле­ка­на­лу «1+1» за­явив: «Ко­ли­шній за­сту­пник Ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра є осо­бою, яка мо­же об­ґрун­то­ва­но пі­до­зрю­ва­тись у ско­єн­ні осо­бли­во тяж­ко­го зло­чи­ну с на­слід­ка­ми еко­ци­ду для ме­шкан­ців Ки­їв­ської обла­сті... Зав­тра (15 червня) об11-тій го­ди­ні я з’яв­люсь в то­му при­мі­щен­ні (Ген­про­ку­ра­ту­ри — «День»)... бу­дуть на­да­ні до­ка­зи, і я бу­ду ви­ма­га­ти там, щобб ув за­три­ма­ний, а не втік із кра­ї­ни ко­ли­шній ви­со­ко­по­став­ле­ний чи­нов­ник, який при­че­тний до еко­ци­ду че­рез ко­ру­пцію». Вже в по­не­ді­лок На­ли­вай­чен­ко на­звав прі­зви­ще зга­да­но­го за­сту­пни­ка Яре­ми: «За­сту­пник ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра, який у жов­тні «кри­шу­вав» і фа­кти­чно спри­яв зло­чин­ній ді­яль­но­сті, є фі­гу­ран­том цьо­го кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня. Я на­зи­ваю це прі­зви­ще, це гро­ма­дя­нин Укра­ї­ни, 1963 р. н., йо­го прі­зви­ще Да­ни­лен­ко». На­га­да­є­мо, за­сту­пник Яре­ми Ана­то­лій Да­ни­лен­ко став фі­гу­ран­том скан­да­лу що­до при­сво­є­н­ня 140 га дер­жав­них во­дойм во­се­ни ми­ну­ло­го ро­ку. З ГПУ Да­ни­лен­ко був звіль­не­ний у лю­то­му ра­зом із сво­їм на­чаль­ни­ком. «Він на­зва­ний — ді­йте» — звер­нув­ся до Ген­про­ку­ра­ту­ри На­ли­вай­чен­ко в по­не­ді­лок.

Зда­ва­ло­ся, все ло­гі­чно, три­ває зви­чай­на ро­бо­та по ви­яв­лен­ню за­гроз держ­без­пе­ці. Ра­пто­ве ска­су­ва­н­ня ві­зи­ту до США че­рез тер­мі­но­вий до­пит На­ли­вай­чен­ка в Ген­про­ку­ра­ту­рі по­ро­ди­ло низ­ку пи­тань. Як мо­жна по­ясни­ти су­спіль­ству і на­шим пар­тне­рам ви­му­ше­не ска­су­ва­н­ня ві­зи­ту до Спо­лу­че­них Шта­тів? Що са­ме сто­їть за та­ки­ми кон­флі­ктни­ми па­сьян­са­ми? Адже ві­до­мо, що На­ли­вай­чен­ко за­ймає по­са­ду го­ло­ви СБУ по кво­ті пар­тії «УДАР», тоб­то вна­слі­док до­мов­ле­но­стей. Що ду­ма­ють в ко­а­лі­ції?

« Фор­маль­но всі ці кон­флі­кти тра­пля­ю­ться в ме­жах пре­зи­дент­ської вер­ти­ка­лі, — ко­мен­тує « Дню » на­ро­дний де­пу­тат від фра­кції « На­ро­дний фронт » Сер­гій Ви­со­цький. — Це не є гло­баль­ним кон­флі­ктом все­ре­ди­ні вла­ди. Ми мо­же­мо дов­го го­во­ри­ти про не­за­ле­жність про­ку­ра­ту­ри, але всі зна­ють, що Ген­про­ку­рор — це лю­ди­на, яка на­пря­му за­ле­жить від Пре­зи­ден­та. Пі­до­зрі­ло ви­гля­дає той факт, що го­ло­ву СБУ ви­кли­ка­ють в про­ку­ра­ту­ру одра­зу пі­сля то­го, як він про­вів мас­шта­бні чис­тки в управ­лін­ні «К». На це управ­лі­н­ня по бо­роть­бі із ко­ру­пці­єю бу­ло ба­га­то на­рі­кань. Пі­сля цьо­го по­ча­лись роз­мо­ви про те чо­му На­ли­вай­чен­ко не по­го­див з Пре­зи­ден­том ці звіль­не­н­ня, хо­ча са­ма по­ста­нов­ка пи­та­н­ня в та­ко­му ра­кур­сі не­вір­на. Див­ним є те, що На­ли­вай­чен­ко ви­кли­ка­ють в Ген­про­ку­ра­ту­ру пі­сля то­го як він зви­ну­ва­тив за­сту­пни­ків екс-про­ку­ро­ра. Бе­зу­мов­но все це ви­гля­дає не­до­бре, ко­ли си­ло­ви­ки по­чи­на­ють роз­би­ра­тись один з одним че­рез до­пи­ти. Оче­ви­дно втра­че­ний якийсь кон­такт в під­ві­дом­чий Пре­зи­ден­ту вер­ти­ка­лі. В той час, як СБУ і Ген­про­ку­ра­ту­ра ма­ють пра­цю­ва­ти син­хрон­но для ви­яв­ле­н­ня зло­чи­нів, ми спо­сте­рі­га­є­мо зво­ро­тне. Ба­чи­мо, як ГПУ за­би­рає до се­бе спра­ви і ці спра­ви там по­ми­ра­ють. До Ген­про­ку­ра­ту­ри не­о­дно­ра­зо­во до­во­ди­лась ін­фор­ма­ція про зло­чи­ни пред­став­ни­ків ре­жи­му Яну­ко­ви­ча і які за­раз зна­хо­дя­ться в Вер­хов­ній Ра­ді, але ре­а­кції на це не бу­ло. Га­даю, та­кі фа­кти го­во­рять са­мі за се­бе».

На­ра­зі важ­ко уяви­ти аль­тер­на­ти­ву На­ли­вай­чен­ку на по­сту го­ло­ви Слу­жби без­пе­ки. Але якщо го­ту­є­ться йо­го за­мі­на, то чи не на ло­яль­ну до Пре­зи­ден­та пер­со­ну? То­ді як Пре­зи­дент по­яснить су­спіль­ству від­став­ку го­ло­ви СБУ одра­зу пі­сля ре­аль­них кро­ків остан­ньо­го по бо­роть­бі з ко­ру­пці­єю в слу­жбі? Де­я­кі пред­став­ни­ки « Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка » як, на­при­клад, Сер­гій Ле­щен­ко, вже пря­мо зви­ну­ва­чу­ють На­ли­вай­чен­ка у то­му що він є кре­а­ту­рою Фір­та­ша чо­мусь за­бу­ва­ю­чи про не­дав­ній скан­дал з від­вер­ти­ми спо­від­я­ми остан­ньо­го про зу­стріч з По­ро­шен­ком в Ав­стрії.

Слу­жба без­пе­ки має бу­ти не­за­ле­жною від всіх гі­лок вла­ди. В цьо­му осо­бли­вість і скла­дність її ро­бо­ти. Са­ме то­му во­на не мо­же бу­ти до впо­до­би ко­му-не­будь. Її роль — бу­ти ді­є­вою, іні­ці­а­тив­ною си­лою по ви­яв­лен­ню за­гроз на­ціо­наль­ній без­пе­ці. «Ситуація, яка ста­ла­ся го­во­рить про те, що про­цес ре­ор­га­ні­за­ції пра­во­охо­рон­них та спе­ці­аль­них ор­га­нів да­ле­ко не за­вер­ше­ний і зна­хо­ди­ться ли­ше на ран­ній ста­дії, — ко­мен­тує ге­не­рал­пол­ков­ник у від­став­ці, ве­те­ран зов­ні­шньої роз­від­ки Оле­ксандр Шар­ков. — Не зов­сім зро­зумі­ло, чо­му той же ві­зит в Ген­про­ку­ра­ту­ру Ва­лен­ти­на На­ли­вай­чен­ко не був пе­ре­не­се­ний, якщо на­мі­ча­ла­ся по­їзд­ка в США? Є дер­жав­ний ме­ха­нізм і в цьо­му ме­ха­ні­змі спе­ці­аль­ні слу­жби за­йма­ють осо­бли­ве мі­сце. За­раз ми спо­сте­рі­га­є­мо не­узго­дже­ність слу­жб­та ін­ших дер­жав­них ор­га­нів. Не­має єди­но­го ме­ха­ні­зму управ­лі­н­ня. Остан­нім ча­сом це ви­дно по ря­ду мо­мен­тів. Ми ба­чи­мо, що є ча­сті ви­пад­ки, ко­ли ви­да­ю­ться сан­кції на арешт, а пі­до­зрю­ва­ні при­хо­ву­ю­ться. Зна­чить, до­зво­ли­ли схо­ва­ти­ся. Хтось десь не­до­пра­цю­вав. Чи то МВС, чи то СБУ, чи то про­ку­ра­ту­ра. Си­сте­ма пра­во­охо­рон­них ор­га­нів дає збій. Не­має і пов­но­цін­но­го за­ко­но­дав­чо­го за­без­пе­че­н­ня ор­га­нів, що до­зво­ляє уни­ка­ти від­по­від­аль­но­сті, пе­ре­ки­да­ти її на ін­ших».

Під час вій­ни і не­ймо­вір­ній, як зов­ні­шній так і вну­трі­шній за­гро­зі, по­ді­бні си­ту­а­ції не­без­пе­чні для кра­ї­ни. Зро­зумі­ло, що Ро­сія бу­де би­ти не ли­ше по тан­кам та бу­дів­лям. Во­на бу­де би­ти і по спец­слу­жбі на­ма­га­ю­чись її дис­кре­ди­ту­ва­ти, осо­бли­во пі­сля то­го, як го­ло­ва СБУ пря­мо зви­ну­ва­тив в при­че­тно­сті до тра­ге­дій на Май­да­ні ба­га­то­ли­ко­го по­мі­чни­ка Пу­ті­на Сур­ко­ва. По­стій­ним ба­жа­н­ням Крем­ля бу­ло ви­ті­сни­ти про­фе­сіо­на­лів із вла­ди, а осо­бли­во із си­ло­вих стру­ктур. Мо­жли­во ро­зі­бра­тись в тих по­ді­ях хтось нав­ми­сне не хо­че і з на­шо­го бо­ку, адже не се­крет, що ру­ки Крем­ля не пе­ре­ста­ють ни­шпо­ри­ти зокре­ма в Ки­є­ві. «Опо­зи­цій­ний блок » пред­став­ле­ний у Пар­ла­мен­ті і по всьо­му ви­дно, що схи­ля­ти го­ло­ву не зби­ра­є­ться. Ко­му­ні­сти за­мість то­го, щоб­си­ді­ти у в’язни­ці за від­вер­ту і плі­дну ро­бо­ту на оку­пан­та, об’єд­ну­ю­ться на­ма­га­ю­чись збе­рег­ти свій вплив на пев­ну (в основ­но­му ан­ти­укра­їн­ську) ча­сти­ну еле­кто­ра­ту. На тлі еко­но­мі­чної кри­зи і від­чу­тної вто­ми від втрат і ви­про­бу­вань, про­ро­сій­ські си­ли роз­гой­ду­ють в кра­ї­ні єд­ність. В цей же час ЗМІ на­си­че­не спе­ку­ля­тив­ни­ми за­ява­ми по­лі­ти­ків і рі­зно­го ро­ду по­лі­то­ло­гів. Не за­бу­ва­є­мо про си­стем­ні ди­вер­сії, які не вщу­ха­ють в кра­ї­ні. Остан­ні по­дії на на­фто­ба­зі на дум­ку низ­ки екс­пер­тів пов’яза­ні са­ме з нав­ми­сним під­па­лом. Якщо СБУ ста­не роз­мін­ною мо­не­тою в по­лі­ти­чних ба­та­лі­ях або пе­ре­тво­ри­ться на сто­ро­ну у вну­трі­шніх кон­флі­ктах, мо­жна ска­за­ти, що від­бу­де­ться по­ча­ток кін­ця ле­две від­ро­дже­ної си­сте­мі нац­без­пе­ки.

ФОТО ОЛЕКСАНДРА КОСАРЄВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.