Iсто­рія – по­за роз­кла­дом

В ін­фор­ма­цій­ній вій­ні укра­їн­ські ви­ші не за­ли­ша­ють май­бу­тнім гу­ма­ні­та­рі­ям шан­сів на пе­ре­мо­гу

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, «День»

Чи ви­вча­ти­муть укра­їн­ські сту­ден­ти істо­рію Укра­ї­ни, укра­їн­ську мо­ву та фі­ло­со­фію як обов’яз­ко­ві ди­сци­плі­ни? За­пе­клі дис­ку­сії, які ви­ни­кли що­до цьо­го пи­та­н­ня на по­ча­тку ро­ку й зна­йшли своє від­обра­же­н­ня зокре­ма й на сто­рін­ках «Дня», зда­є­ться, де­що зга­сли. Во­че­видь, пе­ред­усім по­с­при­я­ли цьо­му за­спо­кій­ли­ві сло­ва ві­це­прем’єр-мі­ні­стра — мі­ні­стра куль­ту­ри Укра­ї­ни В’яче­сла­ва Ки­ри­лен­ка, який пі­сля чи­слен­них звер­нень на­у­ков­ців та обу­ре­н­ня гро­мад­сько­сті по­обі­цяв збе­рег­ти гу­ма­ні­тар­ні та укра­ї­но­знав­чі ди­сци­плі­ни у на­вчаль­них про­гра­мах ву­зів. «Кіль­кість го­дин бу­де не змен­шу­ва­ти­ся, а збіль­шу­ва­ти­ся», — обі­цяв пан Ки­ри­лен­ко у лю­то­му. Сьо­го­дні ж на­дво­рі уже чер­вень, за два з по­ло­ви­ною мі­ся­ці роз­по­чне­ться но­вий на­вчаль­ний рік. Тож са­ме час по­ці­ка­ви­тись, яке мі­сце за­ймуть ці пре­дме­ти у на­вчаль­них пла­нах. Однак спер­шу кіль­ка слів пе­ре­д­істо­рії.

ІСТОРІЯ УКРА­Ї­НИ: ІСТОРІЯ ЗАБОРОН

Впер­ше про­бле­ма обов’яз­ко­во­го ви кла дан ня дис цип лін со ці аль но­гу ма ні тар но го цик лу по ста ла на - при кін ці ми ну ло го ро ку. То ді Мі - ні­стер­ство осві­ти Укра­ї­ни ска­су­ва - ло вла­сний на­каз №642 від 9 ли­пня 2009 ро ку. Цим ука зом то діш ній мі ністр Іван Ва кар чук вста но вив пе­ре­лік нор­ма­тив­них ди­сци­плін гу­ма ні тар ної під го тов ки, до яко го уві­йшли «Історія Укра­ї­ни», «Укра­їнсь ка мо ва » , « Іно зем на мо ва » , « Істо рія ук ра їнсь кої куль ту ри » та «Фі­ло­со­фія». До сло­ва, той указ та­кож був ви да ний під тис ком гро - мадсь кос ті та ви кла даць кої спіль - но ти. Як і сьо год ні, на ріж ним ка - ме нем ста ла са ме іс то рія Укра їни, яку сам же мі­ністр напередодні за­про по ну вав при бра ти з про гра ми ви­щої шко­ли.

Ми ну ло п’ ять ро ків і ось уже но­вий мі­ністр но­во­го уря­ду й за но­во­го пре­зи­ден­та на­ма­га­є­ться зро­би­ти теж са ме. Ска су ван ня на ка зу у мі ніс тер ст ві по яс ни ли не об хід ніс - тю при­ве­сти нор­ма­тив­ну ба­зу у від­по від ність до по ло жень прий ня то - го у ли­пні За­ко­ну «Про ви­щу осві­ту», згі­дно яко­го пра­во вста­нов­лю­ва­ти пе­ре­лік обов’яз­ко­вих ди­сци­плін отри­му­ють са­мі ви­ші. Крім то­го, очіль­ни­ки ві­дом­ства мо­ти­ву­ва­ли своє рі­ше­н­ня... не­об­хі­дні­стю за­про вад жен ня єв ро пейсь ких норм осві­ти та низь­ким рів­нем ви­кла­да­н­ня су­спіль­но-гу­ма­ні­тар­них ди­сци­плін й від по від но від сут ніс тю за ці - кав ле нос ті ни ми сту ден тів. Зро зу - мі ло, що та кі су пе­ре­чли ві й не обґ - рун то ва ні по яс нен ня не мог ли не ви­кли­ка­ти різ­кої ре­а­кції в су­спіль­стві. Рі­ше­н­ня від­мо­ви­тись від істо­рії Укра­ї­ни, яка ни­ні чи не єди­на з обов’яз­ко­вих пре­дме­тів по­кли­ка­на фор­му­ва­ти на­ціо­наль­ну сві­до­мість сту­ден­тів, ви­да­ва­лось, м’яко ка­жу­чи, див­ним. І це в ча­си, ко­ли Ро­сія актив­но ви­ко­ри­сто­вує істо­ри­чні ви­крив лен ня з ме тою ви прав дан ня агре­сії та за­для про­па­ган­дист­ської ата ки про ти Укра ї ни й сві ту! До при кла ду, в Ні меч чи ні й до сі від - чу­т­тя ви­ни за Дру­гу сві­то­ву сто­су - ється пе­ред­усім Ро­сії, хо­ча Укра­ї­на по­стра­жда­ла зна­чно біль­ше. Зда­ва­ло ся б, са ме мо лодь, озбро є на су - час ни ми іс то рич ни ми знан ня ми, має спри я ти по ши рен ню у сві ті та влас не в ук ра їнсь ко му сус піль ст ві прав­ди­вих ві­до­мо­стей що­до істо­рії вза­є­мин Укра­ї­ни та Ро­сії, спад­щи­ни Ки ївсь кої Ру сі, Дру гої сві то вої вій ни та ба га тьох ін ших тем, без ви вчен ня та ро зу мін ня яких сьо - го­дні не мо­же­мо го­во­ри­ти про на­ціо­наль­не по­ро­зу­мі­н­ня та силь­ну укра їнсь ку дер жа ву. Тож не див но, що « но ва ції » від МОН спри чи ни - лись до по яви чис лен них лис тів, ви сту пів та пуб лі ка цій у пре сі. Одне зі звер нень під пи са ли по над 240 на уков ців та осві тян з різ них ре­гіо­нів Укра­ї­ни.

МІ­НІ­СТЕР­СТВО ОСВІ­ТИ ОБІЦЯЄ, АЛЕ НЕ ВИКОНУЄ

Уряд зму­ше­ний був ре­а­гу­ва­ти, при най м ні вер баль но. На по чат ку лю то го ві це- прем’ єр-мі ністр В’ я - че­слав Ки­ри­лен­ко про­вів на­ра­ду за уча­стю мі­ні­стра осві­ти і на­у­ки Сер­гія Кві­та, го­ло­ви пар­ла­мент­сько­го Ко мі те ту з пи тань на уки і осві ти Лі лії Гри не вич, ке рів ни ків на - вчаль них за кла дів, на уков ців та осві тян. Її учас ни ки за га лом по го - ди лись з ви мо га ми гро мадсь кос ті. Під су мо ву ю чи ре зуль та ти об го во - ре­н­ня на прес-кон­фе­рен­ції В’яче­слав Ки­ри­лен­ко кон­ста­ту­вав, що гу­ма­ні­тар­ні зна­н­ня « ста­ли го­стро не­об хід ни ми са ме за раз, ко ли у час ро сійсь кої агре сії фор му єть ся но - віт ня ук ра їнсь ка іден тич ність » . Він по обі цяв, що всі пра во ві ко лі - зії, пов’яза­ні із ухва­ле­н­ням но­во­го За­ко­ну «Про ви­щу осві­ту» і ска­су­ва­н­ням пе­ре­лі­ку обов’яз­ко­вих ди­сцип лін, бу дуть зня ті но вим на ка - зом Мі ніс тер ст ва осві ті і на уки. У до­ку­мен­ті, за йо­го сло­ва­ми, бу­дуть міс ти ти ся ре ко мен да ції ав то ном - ним уні­вер­си­те­там що­до збе­ре­же­н­ня обов’ яз ко во го ви кла дан ня іс то­рії, фі ло со фії, іс то рії ук ра їнсь кої куль­ту­ри і низ­ки ін­ших ди­сци­плін. Для на пра цю ван ня цьо го рі шен ня під егі­дою МОН ма­ли бу­ти ство­ре­ні спе ці аль ні ро бо чі гру пи за учас ті осві­тян та пред­став­ни­ків ака­де­мі­чної спіль­но­ти.

По при обі цян ки ві це- прем’ єр­мі­ні­стра, пе­ред­ба­че­ний під­сум­ка­ми на­ра­ди на­каз так і не по­ба­чив світ. На­то­мість аж че­рез п’ять ти­жнів у бе рез ні, ко ли пла­ни на на ступ ний на­вчаль­ний рік уже не­об­хі­дно бу­ло за твер д жу ва ти, Мі ніс тер ст во осві - ти та на­у­ки під­го­ту­ва­ло ре­ко­мен­да­цій ний лист об’ ємом в три аб за ци про ор га ні за цію ви вчен ня гу ма ні - тар них дис цип лін. Про жод не за - твер д жен ня іс то рії Укра ї ни та ук - ра їнсь кої мо ви як нор ма тив них ди­сци­плін у ньо­му не йшло­ся. Нато мість Мі ніс тер ст во про по нує ву - зам «за­без­пе­чи­ти ви­кла­да­н­ня ди­сцип лін, що фор му ють ком пе тен т - но­сті з істо­рії та куль­ту­ри Укра­ї­ни, фі ло со фії, ук ра їнсь кої мо ви із за - галь­ним об­ся­гом не мен­ше 12 кре­ди тів ЄКТС, як що від по від ні дис - цип лі ни не є про філь ни ми » . При цьо­му пре­ро­га­ти­ву ви­зна­ча­ти фор - ми і ме то ди ви кла да­н­ня цих пред - ме тів про по ну єть ся за ли ши ти са - мим ви шам. Фак тич но во ни от ри - му ють мож ли вість ко ри гу ва ти, об’ єд ну ва ти та « оп ти мі зу ва ти » їх за вла­сним ба­жа­н­ням. За­галь­на ж кіль кість го дин для сус піль но- гу - ма­ні­тар­них ди­сци­плін ско­ро­чу­є­ться май­же на­по­ло­ви­ну.

ЯКИЙ ПРИ­КЛАД ПОКАЗУЄ УНІВЕРСИТЕТ ШЕВЧЕНКА?

Як ско­ри­ста­ю­ться та­кою сво­бо­дою дій не над­то па­трі­о­ти­чні адмі­ніс т ра ції ву зів на схо ді та пів дні Укра їни, або ж ті на вчаль ні за кла - ди, для яких гу­ма­ні­тар­ні ди­сци­плі­ни не є про­філь­ни­ми, спро­гно­зу­ва­ти склад но. Втім, їм вже є з ко го бра ти « при клад » . Один з най біль - ших в Укра ї ні Ки ївсь кий на ці о - наль ний уні вер си тет ім. Та ра са Шевченка рі­ше­н­ня про ска­су­ва­н­ня обов’ яз ко во го ви кла дан ня іс то рії Укра­ї­ни та укра­їн­ської мо­ви прийняв ще на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку. Від по від ний на каз про під го тов ку на вчаль них пла нів на 2015 рік ре - ктор Ле­о­нід Гу­бер­ський з вра­ху­ва­н­ням ре­ко­мен­да­цій вче­ної ра­ди під­пи сав у груд ні. На міс це ук ра їно - знав чих сту дій на ба ка лаврсь ких про­гра­мах у ньо­му, во­че­видь, пре­тен­ду­ють ди­сци­плі­ни «Укра­їн­ська та за­ру­бі­жна куль­ту­ра», «Вступ до уні­вер­си­тет­ських сту­дій» та «Со­ці­аль­но-по­лі­ти­чні сту­дії». Фі­ло­со­фія збе­ре­же­на у ви­гля­ді окре­мо­го пре­дме ту. « Істо рія Укра ї ни ра ні ше ви - кла­да­ла­ся за про­гра­ма­ми, які ду­блю­ва­ли шкіль­ний курс. У цій фор­мі во­на не зна­хо­ди­ла від­гу­ку ні се­ред сту дент ст ва, ні се ред ви кла - даць ко го скла ду, — по яс нює в ко - мен­та­рі «Дню» по­зи­цію уні­вер­си­те­ту про­ре­ктор з на­у­ко­во-пе­да­го­гі­чної ро­бо­ти, кан­ди­дат фі­ло­соф­ських на­ук Во­ло­ди­мир Бу­гров. — Са­ме то­му ми орі­єн­ту­є­мо­ся на ін­те­гра­цію істо­рії Укра ї ни та ук ра їнсь кої мо ви у про­фе­сій­ні ди­сци­плі­ни. Ко­жний фа­куль­тет чи на­вчаль­ний під­роз­діл за до по мо гою ко лег з іс то рич но го фа куль те ту транс фор му ва ти ме їх від по від ним чи ном. Так, на прик - лад, йде­ться про «Істо­рію укра­їн­ської ма­те­ма­ти­ки» та «Істо­рію ма­те­ма­ти­ки в уні­вер­си­те­ті» для сту­ден­тів ма те ма тич них спе ці аль нос тей або ж про «Істо­рію на­у­ки» для со­ціо­ло­гів. Укра­їн­ська ж мо­ва ви­вча­ти­меть ся в кон тек с ті про фе сій но го спіл ку ван ня. Вод но час те пер ці пре­дмет бу­дуть ви­кла­да­ти­ся, не на пер­шо­му кур­сі, як зде­біль­шо­го бу­ло до цьо­го, а пі­зні­ше». Та­кий під­хід, на дум­ку Во­ло­ди­ми­ра Бу­гро­ва, ли ше під ви щить здат ність сту ден - тів про ти сто я ти во ро жій ін фор ма - цій­ній агре­сії. «При­му­со­вий» курс « Істо рії Укра ї ни » нав ряд чи міг ефе­ктив­но ви­ко­ну­ва­ти цю функ - цію, — вва­жає осві­тя­нин. — На­то­мість йде­ться про при­ще­пле­н­ня сту­ден­там на­ви­чок вдум­ли­во­го чи­та­н­ня та кри­ти­чно­го ми­сле­н­ня. За­раз ми на ма га є мо ся зо рі єн ту ва ти ви - кла да чів усіх сус піль ст воз нав чих ди­сци­плін на те, щоб во­ни вчи­ли сту ден тів са мо стій но ана лі зу ва ти про­па­ган­ду й за­охо­чу­ва­ли їх до гро­ма дянсь кої по зи ції й до сві до мо го за хис ту Бать ків щи ни та ук ра їнсь - ких цін нос тей. І я маю на ува зі не ли­ше на­вчаль­ні ди­сци­плі­ни, а й за­га­лом «ланд­шафт» університет — спорт, до­зві­л­ля, куль­ту­ру то­що».

У Ін­сти­ту­ті жур­на­лі­сти­ки КНУ ім. Шев чен ка, ро зу мі ю чи важ ли - вість фак тич но ска со ва них мі ніс - тер­ством та вче­ною ра­дою уні­вер­си­те­ту ди­сци­плін, ви­рі­ши­ли роз­ро­би­ти влас ний під хід. Як роз по вів у ко мен та рі « Дню » ди рек тор Ін­сти - ту ту жур на ліс ти ки Во ло ди мир Рі - зун, з йо го іні ці а ти ви в пла нах на на ступ ний на вчаль ний рік з’ явив - ся пре­дмет «Історія Укра­ї­ни: су­ча­сний по гляд » . Й хо ча він ви вча ти - меть ся ли ше фа куль та тив но, сту - ден­тів має за­охо­ти­ти той факт, що пи­та­н­ня з істо­рії Укра­ї­ни від­те­пер з’ яви ли ся у про гра мі дер жав ної під сум ко вої атес та ції. Вже цьо го ро ку ви пус к ни ки ба ка лав ра ту Ін­сти ту ту жур на ліс ти ки скла да ли тест з іс то рії Укра ї ни та пи са ли ди­ктант з укра­їн­ської мо­ви. «Зна­н­ня іс то рії Укра ї ни — над зви чай но важ ли ве для май бут ніх жур на ліс - тів, — вва­жає Во­ло­ди­мир Рі­зун. — Ро­зу­мі­ю­чи це, ми на­віть за­про­ва­ди­ли окре му спе ці а лі за цію — « жур - на ліс ти ка на іс то рич ну проб ле ма - ти­ку», в рам­ках якої, до ре­чі, спів - пра цю ва ли, зок ре ма, й з га зе тою « День » . Що прав да, на бра ти не об - хі­дну кіль­кість сту­ден­тів на цей на­прям завжди не­про­сто — всі йдуть на між­на­ро­дну жур­на­лі­сти­ку. Во­дно­час за укра­їн­ську мо­ву ми не пе­ре­жи­ва­є­мо, оскіль­ки во­на ши­ро­ко пред­став­ле­на в про­фе­сій­но­му бло­ці пред ме тів. Йдеть ся, зок ре ма, про «Пра­во­пис», «По­ста­нов­ку го­ло­су», « Сти ліс ти ку » то що » . За га лом же Во ло ди мир Рі зун до во лі кри тич но оці нює іні ці а ти ву Мі ніс тер ст ва осві­ти та на­у­ки. «Вва­жаю, що на­ше сус піль ст во за раз не го то ве до та - ких форм ро бо ти, — го во рить він. — Змі ни до на вчаль них про грам вар то бу ло б по пе ред ньо го об го во - ри ти з про фе сій ною гро ма дою. Укра ї на за раз не в то му ста ні, йде вій­на. Ни­ні нав­па­ки вар­то по­си­лю­ва­ти дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня в ба­га­тьох сфе­рах — до­по­ки не ви­же­не­мо во­ро­га й на­віть в Кри­му укра­їн­ське ми­сле­н­ня не по­чне до­мі­ну­ва­ти».

Ма­буть, з по­зи­ці­єю Во­ло­ди­ми­ра Рі­зу­на мо­жна бу­ло б по­го­ди­тись. Шко­да, що час для дис­ку­сій ми­нув, адже на­вчаль­ні пла­ни на на­сту­пний рік уже скла­де­ні. Однак без від­по­віді за­ли­ша­є­ться пи­та­н­ня, яку ж са­ме істо­рію Укра­ї­ни ви­вча­ти­муть укра­їн­ські сту­ден­ти на­сту­пно­го ро­ку і які на­слід­ки це ма­ти­ме, зокре­ма, й для на­ціо­наль­ної без­пе­ки кра­ї­ни? Ми не по­вин­ні ви­гля­да­ти як без­не­вин­ні вів­ці, на яких на­пав злий су­сід, — роз­по­від­ає під час не­що­дав­ньої зу­стрі­чі зі сту­ден­та­ми «Львів­ської по­лі­те­хні­ки» го­лов­ний ре­да­ктор га­зе­ти «День» Ла­ри­са Ів­ши­на. Ми са­мі не­ма­ло до­кла­ли­ся до сво­їх криз. Бо­роть­ба три­ває не ли­ше за на­фту й газ. Ро­сія бо­ре­ться за на­ше мі­сце в істо­рії. Історія — мо­гу­тній фер­мент. Пра­виль­но роз­ка­за­на історія мо­ло­дим пра­виль­ною мо­вою че­рез жи­ві обра­зи й по­ко­лі­н­ня лі­кує і дає ве­ли­кі си­ли».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

МАЛЮНОК ВІКТОРА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.