Сті­вен ХЕДЛІ,

го­ло­ва Ін­сти­ту­ту ми­ру у США, екс-ра­дник пре­зи­ден­та США з пи­тань на­ціо­наль­ної без­пе­ки:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (www.atlanticcouncil.org)

Як тіль­ки зброя по­чне з’яв­ля­ти­ся в Укра­ї­ні із за­хі­дних дже­рел, то це ма­ти­ме най­біль­ший вплив на роз­ра­хун ки Пу ті на. Це ста не виз нан ням пра ва на ро ду ма ти за со би для за - хи­сту сво­єї кра­ї­ни, і во­дно­час це під­ви­щить пла­ту за ро­сій­ську по­лі­ти­ку. На­віть Пу­тін чу­тли­вий до мі­шків з ті­ла ми ро сійсь ких вби тих у цій ук ра - їн­ській аван­тю­рі сол­да­тів, які по­вер­та­ти­му­ться на ба­тьків­щи­ну

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.