Остан­ній шанс... дель­фі­нам

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Два мі­ся­ці то­му де­пу­та­ти за­бо­ро­ни­ли утри­му­ва­ти тва­рин без мор­ської во­ди, те­пер роз­гля­да­ють за­ко­но­про­ект, який ска­со­вує за­бо­ро­ну

Укві­тні у Вер­хов­ній Ра­ді про­го­ло­су­ва­ли за змі­ни до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про за­хист тва­рин від жор­сто­ко­го по­во­дже­н­ня». Еко­ло­ги то­ді ті­ши­ли­ся, що Укра­ї­на зро­би­ла сут­тє­вий крок до гу­ма­ні­за­ції за­ко­но­дав­ства що­до за­хи­сту тва­рин. Еко­лог Ка­те­ри­на По­лян­ська на­га­дує, що бу­ло змі­не­но ча­сти­ну п’яту стат­ті 25, за якою «за­бо­ро­ня­є­ться ви­ко­ри­ста­н­ня тва­рин у ко­ри­ді, ство­ре­н­ня та ді­яль­ність пе­ре­сув­них зві­рин­ців, пе­ре­сув­них зоо­пар­ків та пе­ре­сув­них ви­ста­вок ди­ких тва­рин, а та­кож ді­яль­ність дель­фі­на­рі­їв, що не ма­ють при­ро­дної мор­ської во­ди». За­кон став ще одним ар­гу­мен­том, чо­му ча­сти­ну дель­фі­на­рі­їв в Укра­ї­ні вза­га­лі тре­ба за­кри­ти. Бо яка мо­же бу­ти мор­ська во­да у Ки­є­ві чи, ска­жі­мо, Хар­ко­ві?

Однак на се­ре­ду, 17 червня, за­пла­но­ва­но за­сі­да­н­ня Ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди з пи­тань еко­ло­гі­чної по­лі­ти­ки, при­ро­до­ко­ри­сту­ва­н­ня та лі­кві­да­ції на­слід­ків Чор­но­биль­ської ка­та­стро­фи, на яко­му де­пу­та­ти ма­ють роз­гля­да­ти зно­ву змі­ни до За­ко­ну «Про за­хист тва­рин від жор­сто­ко­го по­во­дже­н­ня». Змі­ни сто­су­ю­ться... мор­ської во­ди, ці сло­ва про­по­ну­є­ться ви­лу­чи­ти, а в ре­а­лі­ях — до­зво­ли­ти існу­ва­н­ня не­за­кон­них дель­фі­на­рі­їв на­да­лі.

Тож за­мість чер­во­но­го сві­тла для та­ких за­кла­дів мо­же за­го­рі­ти­ся зе­ле­не. Адже за­ко­но­про­ект із до­зво­лом на утри­ма­н­ня дель­фі­на­рі­їв з будь-якою во­дою під­три­мує Мі­ні­стер­ство еко­ло­гії. Ви­хо­дить, екс­пер­ти дар­ма спо­ді­ва­ли­ся, що вре­шті за­кри­ють хло­ро­ва­ні в’ язни­ці для дель­фі­нів, як між со­бою на­зи­ва­ють дель­фі­на­рії. Вар­то зга­да­ти, скіль­ки ча­су бо­рю­ться ки­їв­ські еко­ло­ги за за­кри­т­тя дель­фі­на­рію « Не­мо», є на­віть рі­ше­н­ня су­ду, що мі­ні­мум рік то­му йо­го ма­ли за­кри­ти для від­ві­ду­ва­чів, але він пра­цює, мі­стом кур­су­ють мар­шру­тки з йо­го ре­кла­мою.

За­сту­пник го­ло­ви На­ціо­наль­но­го еко­ло­гі­чно­го цен­тру Оле­ксій Ва­си­люк на­га­дує, що утри­ма­н­ня дель­фі­нів у дель­фі­на­рі­ях су­пе­ре­чить ста­т­тям 7, 8 та 25 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про за­хист тва­рин від жор­сто­ко­го по­во­дже­н­ня», згі­дно з яки­ми умо­ви утри­ма­н­ня тва­рин по­вин­ні за­до­воль­ня­ти їхні при­ро­дні по­тре­би в їжі, во­ді, сні, ру­хах, а утри­ма­н­ня ди­ких тва­рин у не­во­лі до­пу­ска­є­ться, якщо ство­ре­но на­ле­жні умо­ви: є не­об­хі­дний про­стір, тем­пе­ра­тур­ний ре­жим, во­ло­гість, при­ро­дне осві­тле­н­ня то­що.

Однак де­хто з при­ро­до­охо­рон­ців вва­жає, що спра­ва не ли­ше в дель­фі­нах, ай у то­му, що се­ред нар­де­пів є ті, хто від­кри­то ло­бі­ює ді­яль­ність не­за­кон­но­го бі­зне­су. Аби не допу­сти­ти чер­го­вих змін до за­ко­ну, еко­ло­ги го­ту­ю­ться до пі­ке­ту під ко­мі­те­том, та­кож спо­ді­ва­ю­ться на роз­го­лос про­бле­ми і під­трим­ку гро­мад­сько­сті.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.