Гри­ба­у­скай­те: ві­та­є­мо і че­ка­є­мо на вій­сько­ву те­хні­ку США

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ли­тва під­три­мує рі­ше­н­ня про дис­ло­ка­цію озбро­є­н­ня США в Схі­дній Єв­ро­пі, зокре­ма в кра­ї­нах Бал­тії, і че­кає на йо­го ре­а­лі­за­цію. Про це ска­за­ла пре­зи­дент Ли­тви Да­ля Гри­ба­у­скай­те, по­ві­дом­ляє Delfi. «Ці пла­ни бу­ло ого­ло­ше­но ще в лю­то­му в до­ку­мен­ті Се­на­ту, во­ни є ре­зуль­та­том зу­стрі­чі в Уель­сі. Ці рі­ше­н­ня бу­ло прийня­то ще рік то­му і в лю­то­му опри­лю­дне­но, за­раз про це ли­ше на­пи­са­ли в за­ру­бі­жних ЗМІ. Тоб­то це ні­яка не но­ви­на, нам ці рі­ше­н­ня ві­до­мі, ми їх під­три­му­є­мо і че­ка­є­мо», — ска­за­ла Гри­ба­у­скай­те. На­га­да­є­мо, ра­ні­ше ЗМІ по­ві­до­ми­ли, що Пен­та­гон мо­же від­пра­ви­ти до кіль­кох кра­їн Бал­тії і Схі­дної Єв­ро­пи тан­ки, бо­йо­ві машини пі­хо­ти й ін­шу важ­ку те­хні­ку, а та­кож до 5000 сол­да­тів. За ін­фор­ма­ці­єю га­зе­ти The New York Times, це бу­де пер­ший ви­па­док від ча­сів за­кін­че­н­ня хо­ло­дної вій­ни, ко­ли США дис­ло­ку­ють важ­ку вій­сько­ву те­хні­ку, вклю­ча­ю­чи тан­ки, на те­ри­то­рії ко­ли­шньо­го СРСР. Ви­да­н­ня за­зна­чає, що та­кий крок, на який ще не­об­хі­дне схва­ле­н­ня Бі­ло­го до­му і се­кре­та­ря з пи­тань обо­ро­ни, ста­не по­ту­жним си­гна­лом Ро­сії про те, що Ва­шинг­тон го­то­вий за­хи­ща­ти кра­ї­ни НАТО, які опи­ни­лись у ті­ні Мо­скви. Про­по­ну­ю­ться за­па­си «за­вча­сно дис­ло­ко­ва­ної» аму­ні­ції, яка збе­рі­га­ти­ме­ться на ба­зах со­ю­зни­ків і якої ви­ста­чить для за­без­пе­че­н­ня бри­га­ди з 3—5 тис. вій­сько­во­слу­жбов­ців, схо­жих на ті, які США вже по­над де­сять ро­ків три­ма­ють у Ку­вей­ті пі­сля втор­гне­н­ня до Іра­ку 1990 р., пи­ше The New York Times.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.