Кіль­кість за­ра­же­них ві­ру­сом MERS в Ко­реї до­ся­гло 150 осіб

Den (Ukrainian) - - День Планети -

У Ре­спу­блі­ці Ко­рея за ми­ну­лу до­бу від ускла­днень, ви­кли­ка­них ко­ро­на­ві­ру­сом близь­ко­схі­дно­го ре­спі­ра­тор­но­го син­дро­му MERS, по­мер­ли ще дві лю­ди­ни. Та­ким чи­ном, чи­сло по­мер­лих від цьо­го за­хво­рю­ва­н­ня в кра­ї­ні до­ся­гло 16, по­ві­дом­ляє Мі­ні­стер­ство охо­ро­ни здо­ров’я і со­ці­аль­но­го роз­ви­тку РК. У Пів­ден­ній Ко­реї та­кож за­ре­є­стро­ва­но п’ять но­вих ви­пад­ків за­ра­же­н­ня ко­ро­на­ві­ру­сів. За­галь­на кіль­кість хво­рих до­ся­гла 150 чо­ло­вік. Ра­ні­ше по­ві­дом­ля­ло­ся про 14 по­мер­лих і 138 ін­фі­ко­ва­них. Тим ча­сом уряд Японії вжи­ває екс­тре­них за­хо­дів на ви­па­док по­ши­ре­н­ня хво­ро­би на те­ри­то­рію кра­ї­ни. Про це за­явив у по­не­ді­лок на прес-кон­фе­рен­ції в То­кіо ге­не­раль­ний се­кре­тар ка­бі­не­ту мі­ні­стрів Йо­сі­хі­де Су­га. «До мі­сце­вих ор­га­нів са­мов­ря­ду­ва­н­ня від­прав­ле­ні екс­тре­ні вка­зів­ки на ви­па­док по­яви пер­ших хво­рих», — по­ві­до­мив ген­сек. Він вка­зав на ви­со­ку ймо­вір­ність то­го, що хво­ро­ба по­ши­рю­ва­ти­ме­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.