СБУ зви­ну­ва­чує го­ло­ву Кон­сти­ту­цій­но­го Су­ду у зло­вжи­ван­ні вла­дою

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Екс­перт: «Рі­ше­н­ня КС у 2010-му бу­ло ін­стру­мен­том для кон­сти­ту­цій­но­го пе­ре­во­ро­ту. Та до­ве­сти це бу­де вель­ми не­про­сто»

Вре­зуль­та­ті слід­чих дій СБУ зна­йшла до­ка­зи уча­сті суд­дів Кон­сти­ту­цій­но­го Су­ду в зло­чин­ній змо­ві з ме­тою за­хо­пле­н­ня вла­ди і на­пра­ви­ла їх до ГПУ для ого­ло­ше­н­ня пі­до­зри го­ло­ві су­ду Юрію Ба­у­лі­ну. Про це 16 черв­ня по­ві­до­мив ре­чник СБУ Мар­кі­ян Луб­ків­ський, який зокре­ма на­пи­сав:

«Го­ло­ва Слу­жби Без­пе­ки Укра­ї­ни Ва­лен­тин Наливайченко під­пи­сав та на­пра­вив до Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри Укра­ї­ни до­ка­зи для здій­сне­н­ня пі­до­зри го­ло­ві Кон­сти­ту­цій­но­го Су­ду Укра­ї­ни Юрію Ба­у­лі­ну у вчи­нен­ні зло­чи­ну, пе­ред­ба­че­но­го ч.2 ст. 364 КК Укра­ї­ни (зло­вжи­ва­н­ня вла­дою, або слу­жбо­вим ста­но­ви­щем, що при­зве­ло до тяж­ких на­слід­ків). Що, вла­сне, при­зве­ло до узур­па­ції вла­ди Яну­ко­ви­чем...»

В свою чер­гу, член Гро­мад­сько­го лю­стра­цій­но­го ко­мі­те­ту, член Гро­мад­ської ра­ди з пи­тань лю­стра­ції при Мі­ні­стер­стві юсти­ції Укра­ї­ни Карл Во­лох по­ві­до­мив: «За під­сум­ка­ми про­ве­де­н­ня слід­чих дій, до­пи­ту свід­ків, вив­че­н­ня до­ку­мен­тів, сте­но­грам су­до­вих за­сі­дань зі­бра­но не­об­хі­дну кіль­кість ін­фор­ма­ції що­до при­че­тно­сті суд­дів КСУ до про­ти­прав­них дій та прийнят­ті незаконних рі­шень у ча­си Пре­зи­дент­ства Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча». При­тя­гне­н­ня ж суд­дів Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду до від­по­від­аль­но­сті ле­жить в ком­пе­тен­ції Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри.

До ре­чі, ще 8 кві­тня цьо­го ро­ку на під­ста­ві звер­не­н­ня Гро­мад­сько­го лю­стра­цій­но­го ко­мі­те­ту Слу­жба Без­пе­ки Укра­ї­ни за­ре­є­стру­ва­ла кри­мі­наль­ну спра­ву сто­сов­но зло­чин­ної змо­ви ко­ли­шньо­го Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча, суд­дів Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду Укра­ї­ни та ви­со­ко­по­са­дов­ців з ме­тою змі­ни кон­сти­ту­цій­но­го ла­ду та узур­па­ції вла­ди в кра­ї­ні.

« Спра­ва тор­ка­є­ться по­дій 30 ве­ре­сня 2010-го ро­ку, ко­ли суд­ді ви­не­сли ві­до­мий вер­дикт про по­вер­не­н­ня Кон­сти­ту­ції 1996 ро­ку, — ко­мен­тує «Дню» про­фе­сор пра­ва, один з ав­то­рів укра­їн­ської Кон­сти­ту­ції Ві­ктор Мусіяка. — Тре­ба ува­жно до­слі­ди­ти яким чи­ном СБУ об­ґрун­то­вує ці пі­до­зри. Це не так про­сто бу­де до­ве­сти. То­ді­шнє рі­ше­н­ня Кон­сти­ту­цій­но­го Су­ду бу­ло фа­кти­чно ін­стру­мен­том для кон­сти­ту­цій­но­го пе­ре­во­ро­ту, який був здій­сне­ний в дер­жа­ві. І всі суд­ді, які бра­ли участь в то­му дій­стві зви­чай­но ста­ли уча­сни­ка­ми цьо­го про­це­су».

«Фор­маль­ні озна­ки скла­ду зло­чи­ну у ді­ях суд­дів Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду є — там ма­ло мі­сце зло­вжи­ва­н­ня вла­дою, — ко­мен­тує «Дню» го­ло­ва гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції « Укра­їн­ське юри­ди­чне то­ва­ри­ство» Олег Бе­ре­зюк. — Суд­ді КС не ма­ли пра­ва при­йма­ти по­ді­бні рі­ше­н­ня, то­му він пе­ре­ви­щив на­да­ні йо­му за­ко­ном пов­но­ва­же­н­ня. Я вза­га­лі вва­жаю, що Кон­сти­ту­цій­ний Суд має бу­ти лі­кві­до­ва­ний. На сьо­го­дні­шній день він вчи­нив дві про­во­ка­цій­ні дії. В 2004 ро­ці ним бу­ло прийня­то рі­ше­н­ня що­до то­го, що Ле­о­нід Ку­чма мо­же ба­ло­ту­ва­ти­ся на тре­тій пре­зи­дент­ський тер­мін. Це при­зве­ло до то­го, що лю­ди ви­йшли на ву­ли­цю і від­бу­лась По­ма­ран­че­ва ре­во­лю­ція. Вже в 2010 ро­ці рі­ше­н­ням КС Ві­кто­ру Яну­ко­ви­чу по­вер­ну­ли вла­дні пов­но­ва­же­н­ня, пе­ред­ба­че­ні Кон­сти­ту­ці­єю 1996 ро­ку, хо­ча він ба­ло­ту­вав­ся по Кон­сти­ту­ції 2004 ро­ку. По­вер­не­н­ня пов­но­ва­жень не­пра­во­вим шля­хом да­ло мо­жли­вість узур­пу­ва­ти вла­ду. На­слі­док цьо­го — Ре­во­лю­ція Гі­дно­сті та люд­ські жер­тви. То­му ко­ли ми го­во­ри­мо про кон­сти­ту­цій­ний кон­троль, я пе­ре­ко­на­ний, що він має бу­ти по­кла­де­ний на Вер­хов­ний Суд Укра­ї­ни».

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.