Ка­те­ри­на Бі­ло­кур – но­ва зу­стріч

ПО­ДІЯ Учо­ра в Ми­сте­цько­му Ар­се­на­лі від­кри­ла­ся уні­каль­на ви­став­ка

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Це мас­шта­бна ре­тро­спе­кти­ва кар­тин ви­да­тної май­стри­ні, а та­кож у екс­по­зи­ції пред­став­ле­ні ро­бо­ти укра­їн­ських ху­до­жниць, які пра­цю­ють у жан­рі ві­део-ар­ту. Осо­бли­во ха­ра­ктер­ни­ми для твор­чо­сті Ка­те­ри­ни Бі­ло­кур бу­ли ве­ли­кі ком­по­зи­ції. Во­на ні­би аран­жує ста­ни при­ро­ди — при­смер­ки, сві­та­н­ня, спе­ко­тний по­лу­день... Ві­до­мий факт, три бі­ло­ку­рів­ські кар­ти­ни: « Цар- Колос » , « Бе­різ­ка » і « Кол­го­спне по­ле » бу­ли пред­став­ле­ні 1954 ро­ку на Між­на­ро­дній ви­став­ці у Па­ри­жі. Ко­ли їх по­ба­чив Па­бло Пі­ка­со, то у за­хва­ті ска­зав: «Як­би ми ма­ли ху­до­жни­цю та­ко­го рів­ня май­стер­но­сті, то зму­си­ли бза­го­во­ри­ти про неї ці­лий світ!». На від­крит­ті вер­ні­са­жу у Ми­сте­цько­му Ар­се­на­лі ком­по­зи­тор­ка Ал­ла За­гай­ке­вич пред­ста­ви­ла еле­ктро­аку­сти­чний пер­фор­манс «Лі­та­ти...» — ау­діо-ін­ста­ля­ція з ви­ко­ри­ста­н­ням при­йо­мів ал­го­ри­тмі­чної ком­по­зи­ції Concerto misterioso ком­по­зи­то­ра-аван­гар­ди­ста Л. Гра­бов­сько­го. Ви­став­ка три­ва­ти­ме до 19 ли­пня.

По­дро­би­ці — у на­сту­пно­му но­ме­рі «Дня».

ФО­ТО З САЙ­ТА WIKIPEDIA . ORG

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.