«Гро­ші, отри­ма­ні в Мо­скві, – пра­цю­ють»

Екс­пер­ти — про ство­ре­н­ня уль­тра­пра­вої фра­кції «дру­зів Пу­ті­на» в Єв­ро­пар­ла­мен­ті

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ігор САМОКИШ, «День»

ПРО­БЛЕ­МА

«Є вро­па на­цій і сво­бод» — так на­зва­ли сфор­мо­ва­не в Єв­ро­пар­ла­мен­ті но­ве об’єд­на­н­ня, до яко­го вві­йшли край­ні пра­ві і лі­ві де­пу­та­ти. Про ство­ре­н­ня цьо­го бло­ку за­яви­ла вчо­ра на прес-кон­фе­рен­ції пре­зи­дент фран­цузь­кої уль­тра­пра­вої пар­тії «На­ціо­наль­ний фронт» Ма­рін Ле Пен. На­га­да­є­мо, Ле Пен ві­до­ма сво­ї­ми зв’яз­ка­ми з Ро­сі­єю, і осо­бли­во їх не при­хо­вує. У ли­сто­па­ді 2014 ро­ку «На­ціо­наль­ний фронт» отри­мав у P ро­сій­сько­му бан­ку кре­дит на су­му 9 млн до­ла­рів, оскіль­ки бан­ки ЄС від-d мо­ви­ли­ся під­три­му­ва­ти фран­цузь­ки­хu b на­ціо­на­лі­стів. itrsi

Єв­ро­де­пу­тат від Ні­меч­чи­ниd Гер­берт Ройль вва­жає, що по­яваn d в Єв­ро­па­рa ла­мен­ті фра­кції «Єв­ро­па на­цій і сво

d бод» —«це по­га­ний день для Єв­ро­пи». n i

Як по­ві­дом­ляє Politico.eu, у «Єв­ро­пі на­цій і сво­бод» бу­де 36 де­пу­та­тів з край­нє пра­вих пар­тій. Во­ни ві­до­мі не ли­ше тим, що ви­сту­па­ють про­ти єв­ро­ін­те­гра­ції та мі­гра­ції, але й тим, що під­три­му­ють агре­сив­ну по­лі­ти­ку Ро­сії що- до Укра­ї­ни. Зокре­ма, це — Пар­тія не­за­ле­жно­сті Спо­лу­че­но­го Ко­ро­лів­ства (Бри­та­нія), Йоб­бік (Угор­щи­на), Пар­тія сво­бо­ди (Ні­дер­лан­ди), Лі­га Пів­но­чі (Іта­лія), Ав­стрій­ська пар­тія сво­бо­ди, а та­кож Фла­манд­ський ін­те­рес (Бель­гія).

По­ві­дом­ля­є­ться, що гру­пу пра­вих єв­ро­ске­пти­ків очо­ли­ла са­ма Ле Пен, а та­кож гол­лан­дець Мар­сель Де Гра­афф.

Ство­ре­н­ня цьо­го бло­ку, як за­зна­чає аме­ри­кан­ське ви­да­н­ня The Wall Street Journal, до­зво­лить ство­ри­ти Ма­рін Ле Пен хо­ро­шу пла­тфор­му пе­ред пре­зи­ден­тсь ки ми ви бо ра ми у Фран ції 2017-го ро­ку.

Єв­ро­де­пу­тат від Ли­тви Пя­трас Ау­штря­ві­чюс у коментарі «Дню» за­зна­чив, що «Єв­ро па на цій і сво бод» — «зов сім не­по­трі­бна структура» в Єв­ро­пар­ла­мен­ті, яку «ні­хто не че­кав». «Жо­дних на­дій на те, що во­ни бу­дуть кон­стру­ктив­ною гру­пою. Нав­па­ки, во­ни вно­си­ти­муть де­кон­стру­ктив, і вся дис­ку­сія зво­ди­ти­ме­ться до їхньо­го про­ти­сто­я­н­ня єв­ро­пей­ській ін­те­гра­ції. Те, що па­ні Ле Пен бу­ла не­що­дав­но в Мо­скві з при­во­ду кре­ди­тів, і на­віть зу­стрі­ча­ла­ся з ро­сій­ськи­ми ви­со­ко­по­са­дов­ця­ми, пі­сля чо­го з’яви- ла­ся та­ка фра­кція, — го­во­рить про одне. Гро­ші, отри­ма­ні в Мо­скві, — пра­цю­ють. Ці кре­ди­ти пе­ре­тво­рю­ю­ться на по­лі­ти­чний ло­бізм. По­при по­яву ці­єї мар­гі­наль­ної по­лі­ти­чної си­ли, це не змі­нить на­ших по­гля­дів на Ле Пен та її дру­зів. Ми їх кри­ти­ку­ва­ти­ме­мо і ро­би­ти­ме­мо те, що ро­би­ли ра­ні­ше. Го­лос ці­єї фра­кції не бу­де чу­ти, і во­на не ре­пре­зен­ту­ва­ти­ме Єв­ро­пей­ський пар­ла­мент», — ска­зав пан Ау­штря­ві­чюс.

«День» та­кож по­про­хав про­ко­мен­ту­ва­ти по­яву уль­тра­пра­вої фра­кції в Єв­ро­пар­ла­мен­ті ні­ме­цько­го по­лі­то­ло­га, до­цен­та ка­фе­дри по­лі­то­ло­гії Ки­є­во­Мо ги лянсь кої ака де мії Ан­дре а са УМЛАНДА:

— Ство­ре­н­ня та­кої фра­кції очі­ку­ва­ло­ся пі­сля ви­бо­рів до Єв­ро­пей­сько­го пар­ла­мен­ту ми­ну­ло­го ро­ку. На них ра­ди­каль­ні пра­ві і пра­во­по­пу­ліст­ські пар­тії до­мо­гли­ся вра­жа­ю­чо­го успі­ху. Якщо ра­ні­ше ви­ни­ка­ло пи­та­н­ня про те, як на­бра­ти до­ста­тню кіль­кість де­пу­та­тів для ста­ту­су фра­кції, то за­раз Ле Пен це вда­ло­ся.

Ця фра­кція під­ви­щить ва­гу про­пу­тін­ських пра­во­ра­ди­ка­лів у Єв­ро­пейсь- ко­му пар­ла­мен­ті. У них бу­де біль­ше ре­сур­сів і впли­ву на йо­го ро­бо­ту.

Про­те це бу­де ма­лень­ка гру­па, яка під­ри­ва­ти­ме ро­бо­ту Єв­ро­пар­ла­мен­ту що­до єв­ро­ін­те­гра­ції або що­до санкцій про­ти Ро­сії, або що­до ін­те­гра­ції Укра­ї­ни до ЄС. Во­ни пра­гну­ти­муть за­ва­жа­ти цьо­му. Але не ду­маю, що їм це вда­сться, і що це — при­чи­на для па­ні­ки.

Успіх пра­во­ра­ди­ка­лів на остан­ніх ви­бо­рах до Єв­ро­пар­ла­мен­ту — ви­ра­же­н­ня не си­ли цих пар­тій, а ре­зуль­тат по­ми­лок цен­трист­ських го­лов­них пар­тій, які не зумі­ли до­бре по­ясни­ти сво­їм ви­бор­цям, що та­ке Єв­ро­пей­ський про­ект, а та­кож ви­го­ди і сенс єв­ро­пей­ської ін­те­гра­ції. Ви­со­кий успіх пра­во­ра­ди­ка­лів, осо­бли­во в та­ких кра­ї­нах, як Ве­ли­ко­бри­та­нія, Франція, Да­нія, Угор­щи­на, — ре­зуль­тат то­го, що пі­ар Єв­ро­пей­сько­го про­е­кту не спра­цю­вав. Хо­ча якраз ці кра­ї­ни, в яких ви­гра­ли пра­во­ра­ди­ка­лы, отри­му­ють ве­ли­кі ви­го­ди від єв­ро­ін­те­гра­ції. На жаль, зви­чай­ні ви­бор­ці на­ра­зі не зна­ють і не ро­зу­мі­ють цьо­го.

МА­ЛЮ­НОК ВІ­КТО­РА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.