Ра­ду пі­ке­ту­ва­ли проф­спіл­ки та «кре­ди­тний май­дан»

На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Den (Ukrainian) - - День України -

З-під ку­по­лу від­по­ві­ли: Ін­де­кса­ція пен­сій — не ра­ні­ше гру­дня, а ва­лю­тний за­кон галь­мує спі­кер

Учо­ра близь­ко 1,5 ти­ся­чі осіб про­ве­ли акцію про­те­сту бі­ля бу­дів­лі пар­ла­мен­ту. Збо­ри від­бу­ва­лись мир­но. Пе­ред бу­дів­лею пар­ла­мен­ту ви­ши­ку­вав­ся кор­дон пра­во­охо­рон­ців.

Се­ред мі­тин­гу валь­ни­ків бу­ли пред­став­ни­ки «кре­ди­тно­го май­да­ну», які ви­ма­га­ли від нар­де­пів і при­су­тньо­го в Ра­ді мі­ні­стра фі­нан­сів На­та­лії Яре­сько ви­рі­ши­ти про­бле­му ва­лю­тних і грив­не­вих вкла­дів і по­зик.

Акти­ві­сти від проф­спі­лок ви­ма­га­ли пе­ре­ін­де­кса­ції за­ро­бі­тних плат і пен­сій, зни­же­н­ня вдві­чі ці­ни на газ для на­се­ле­н­ня, за­без­пе­чи­ти ро­бо­чи- ми мі­сця­ми без­ро­бі­тних і мо­лодь. У по­не­ді­лок ці ж умо­ви во­ни пе­ре­да­ли ке­рів­ни­цтву Ра­ди й КМУ. «До уря­ду ми ви­су­ну­ли уль­ти­ма­тум: якщо уряд не від­ре­а­гує не­гай­но... то­ді проф­спіл­ки за­кли­ка­ти­муть усе на­се­ле­н­ня Укра­ї­ни, всі со­ці­аль­ні про­шар­ки до за­галь­но­укра­їн­сько­го страй­ку», — по­яснив го­ло­ва Кон­фе­де­ра­ції віль­них проф­спі­лок Ми­хай­ло Во­ли­нець.

Пер­ши­ми від­по­відь отри­ма­ли проф­спіл­ки. Ін­де­кса­ція мо­жли­ва не ра­ні­ше 1 гру­дня, за­яви­ла з пар­ла­мент­ської три­бу­ни Яре­сько.

По­яснень для бан­ків­ських клі­єн­тів ви­я­ви­ло­ся ще мен­ше. Про їхню про­бле­му «за­бу­ли» в Ра­ді, як і про обі­цян­ку ви­не­сти на роз­гляд пар­ла­мен­ту на тре­тє чи­та­н­ня за­ко­но­про­ект про ре­стру­кту­ри­за­цію ва­лю­тних кре­ди­тів. Чо­му так ви­йшло, «День» по­ці­ка­вив­ся у се­кре­та­ря пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань фі­нан­со­вої по­лі­ти­ки й бан­ків­ської ді­яль­но­сті Ма­кси­ма Полякова. «Це осо­би­ста від­по­від­аль­ність спі­ке­ра Грой­сма­на. Бан­ків­ський ко­мі­тет за­ко­но­про­ект під­три­мав і пе­ре­дав спі­ке­ро­ві...» — по­яснив він. За йо­го сло­ва­ми, у вла­ди не­має ба­жа­н­ня розв’язу­ва­ти цю про­бле­му. Хо­ча мас­шта­би її не та­кі вже й ве­ли­кі, впев­не­ний де­пу­тат. За­раз не рес-тру­кту­ри­зо­ва­ни­ми є всьо­го 15% усіх ва­лю­тних вкла­дів, го­во­рить він. Що­бза­кри­ти це пи­та­н­ня, не­об­хі­дно, за­пев­няє Поляков, за рі­зни­ми оцін­ка­ми до 7 мі­льяр­дів гри­вень. Для розв’яза­н­ня де­по­зи­тної про­бле­ми най­ближ­чим ча­сом де­пу­тат обі­цяє по­да­ти в Ра­ду за­ко­но­про­ект, що до­зво­ляє ви­ку­пля­ти з пев­ним дис­кон­том про­блем­ні де­по­зи­ти й га­си­ти ни­ми кре­ди­ти.

На­ро­дний де­пу­тат, член пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань фі­нан­со­вої по­лі­ти­ки й бан­ків­ської ді­яль­но­сті Пав­ло Рі­за­нен­ко в роз­мо­ві з «Днем» за­зна­чає, що зго­ден з мі­тин­гу­вальн-ика­ми й про­бле­ми бан­ків­ських вкла­дни­ків тре­ба розв’язу­ва­ти. Про­те слід ро­зу­мі­ти, го­во­рить він, що про­по­но­ва­ні ва­рі­ан­ти не ре­а­лі­сти­чні. «Ва­лю­тні кре­ди­ти ви­да­ні з гро­шей вкла­дни­ків. Зміна вар­то­сті по­зик, будь-яка їх ре­стру­кту­ри­за­ція або кон­вер­та­ція пе­ред­ба­чає змі­ну вар­то­сті», — по­яснює нар­деп. Це при­зве­де до то­го, що рі­зни­цю ма­ють спла­ти­ти бан­ки, але у них за­раз зби­тки. От­же, роз­пла­чу­ва­ти­му­ться вкла­дни­ки. «Во­ни вже пла­тять тим, що близь­ко 60 бан­ків за два ро­ки ви­ве­де­но з рин­ку й клі­єн­ти не мо­жуть отри­ма­ти свої гро­ші. То­му ви­мо­ги вкла­дни­ків і по­зи­чаль­ни­ків вза­є­мо-кон­флі­ктні», — по­яснив Рі­за­нен­ко. Як ком­про­міс він про­по­нує да­ти кре­ди­тну від­стро­чку по­зи­чаль­ни­кам (до мо­мен­ту ста­бі­лі­за­ції бан­ків­ської си­сте­ми), при цьо­му зна­йшов­ши ва­рі­ант для вкла­дни­ків, що­бво­ни не ква­пи­ли­ся зні­ма­ти свої гро­ші.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.