Ки­їв­ра­да шу­кає вла­сни­ків на­пів­зруй­но­ва­них пам’яток

Однак юри­сти не ба­чать у цьо­му сен­су без за­ко­но­дав­чих змін, які зо­бов’яза­ли б го­спо­да­рів здій­сни­ти ре­монт чи ре­став­ра­цію

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

УКи­їв­ра­ді ство­ри­ли ро­бо­чу гру­пу для по­шу­ку вла­сни­ків істо­ри­чних спо­руд, які по­во­лі руй­ну­ю­ться. Дав­но ві­до­ма схе­ма, ко­ли при­ва­тні осо­би бра­ли в орен­ду чи ви­ку­пля­ли якусь пам’ятку ар­хі­те­кту­ри чи куль­ту­ри, іно­ді ви­во­ди­ли її з ре­є­стру не­ру­хо­мих пам’яток Укра­ї­ни, ре­мон­та­ми і ре­став­ра­ці­я­ми ні­хто не пе­ре­ймав­ся, спо­ру­да по­во­лі руй­ну­ва­лась, а то­ді на її мі­сці по­ста­вав чер­го­вий тор­го­вель­ний центр, го­тель чи офі­сні при­мі­ще­н­ня. Що­би лі­кві­ду­ва­ти та­ку схе­му, де­пу­та­ти Ки­їв­ра­ди ви­рі­ши­ли зна­йти вла­сни­ків та­ких бу­дин­ків, уже на­віть скла­ли спи­сок пер­ших 26 бу­дин­ків, ко­трі тре­ба не­гай­но ря­ту­ва­ти.

Де­пу­тат Ки­їв­ра­ди Ві­кто­рія Ку­сто­ва, ко­тра іні­ці­ю­ва­ла ство­ре­н­ня ро­бо­чої гру­пи, одно­му з му­ні­ци­паль­них ви­дань сто­ли­ці по­я­сни­ла: «Лю­ди роз­ро­би­ли схе­му, ко­ли укла­да­ли охо­рон­ні до­го­во­ри, бра­ли бу­дин­ки під ре­кон­стру­кцію, але, по су­ті, руй­ну­ва­ли їх. У де­яких спо­руд до­сі не ви­яв­ле­но вла­сни­ків. При­мі­ром, у бу­дин­ку-му­зею ху­до­жни­ка Гри­го­рія Сві­тли­цько­го по ву­ли­ці Діг­тяр­ній, 30, ста­ро­вин­ної са­ди­би по ву­ли­ці Тро­пі­ні­на, 6, ве­ли­кої бу­дів­лі по ву­ли­ці Бо­г­да­на Хмельницького, 12/14, одно­по­вер­хів­ки по ву­ли­ці Бо­ри­чів Тік, 23/3, по­ро­хо­во­го льо­ху Ки­їв­ської фор­те­ці по ву­ли­ці Лавр­ській, 7-Б. Се­ред ста­ро­вин­них спо­руд, які на сьо­го­дні під за­гро­зою руй­ну­ва­н­ня, і кор­пус лі­кар­ні №16. Ке­рів­ни­цтво лі­кар­ні не ви­яв­ляє осо­бли­вої за­ці­кав­ле­но­сті у збе­ре­жен­ні спо­ру­ди, хоч на­віть бу­ло роз­ро­бле­но про­ект ре­став­ра­ції».

У ки­є­во­знав­ців є свій спи­сок із де­ся­тка­ми адрес, де ана­ло­гі­чна си­ту­а­ція. Однак що дає йо­го існу­ва­н­ня? Юрист та акти­віс­тка ГО «Ан­дрі­їв­сько-Пей­за­жна іні­ці­а­ти­ва» Іри­на НЕВМЕР- ЖИЦЬКА по­яснює, що в за­ко­ні про охо­ро­ну куль­тур­ної спад­щи­ни не про­пи­са­но ме­ха­ні­змів, які зму­си­ли бвла­сни­ка при­ве­сти орен­до­ва­ну чи ви­ку­пле­ну пам’ятку до на­ле­жних норм. То­му ство­ре­н­ня по­ді­бних спи­сків — це про­фа­на­ція. Без змін у за­ко­но­дав­стві не змі­ни­ться ні­чо­го аб­со­лю­тно. І що ва­жли­во, ра­ні­ше при Мі­ні­стер­стві куль­ту­ри ді­я­ла ро­бо­ча гру­па, ко­тра роз­ро­бля­ла змі­ни до за­ко­ну Укра­ї­ни «Про охо­ро­ну куль­тур­ної спад­щи­ни» — са­ме для по­ря­тун­ку пам’яток, які пе­ре­бу­ва­ють у при­ва­тній вла­сно­сті.

«На­віть хо­ті­ли пе­ре­йня­ти за­кор­дон­ний до­свід: якщо бу­ди­нок пе­ре­да­ють у при­ва­тну вла­сність, то має бу­ти під­пи­са­но до­го­вір, на­да­но від­по­від­ні піль­ги у ви­гля­ді спла­ти мен­ших по­да­тків, але є зо­бов’яза­н­ня — при­ве­сти пам’ятку до нор­маль­но­го ста­ну, ре­став­ру­ва­ти чи здій­сни­ти ре­кон­стру­кцію. У нас не­має та­ких ін­стру­кцій, на­віть якщо за­раз зна­йдуть вла­сни­ків, то я не ро­зу­мію, як ді­я­ти да­лі», — по­яснює Нев­мер­жи­цька.

Сам за­ко­но­про­ект до­сі на ста­дії обго­во­ре­н­ня. Ра­ні­ше в ін­терв’ю га­зе­ті «Хре­ща­тик» Ві­кто­рія Ку­сто­ва за­яв­ля­ла, що для по­ря­тун­ку пам’яток по­трі­бна ін­вен­та­ри­за­ція, роз­роб­ка ком­пле­ксної мі­ської про­гра­ми та по­шук ін­ве­сто­рів. Однак по­ки що все зве­ло­ся до ство­ре­н­ня ро­бо­чої гру­пи.

ФО­ТО БО­РИ­СА КОРПУСЕНКА

У СПИ­СКУ ПЕР­ШИХ 26 БУ­ДИН­КІВ, КО­ТРІ ТРЕ­БА НЕ­ГАЙ­НО РЯ­ТУ­ВА­ТИ, І ЦЯ БУ­ДІВ­ЛЯ ЗА АДРЕ­СОЮ БО­Г­ДА­НА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 12-14. У ЛЮ­ТО­МУ ЦЬО­ГО РО­КУ БУ­ДИ­НОК ПО­СТРА­ЖДАВ ВІД ПО­ЖЕ­ЖІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.