Яким бу­де но­ве облич­чя Май­да­ну

У Ки­є­ві ого­ло­си­ли ре­зуль­та­ти кон­кур­су на ство­ре­н­ня «Те­ри­то­рії гі­дно­сті»

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­на БЕРЕЖНЮК, «День»

Кон­курс про­е­ктів ре­кон­стру­кції май­да­ну Не­за­ле­жно­сті по­чав­ся близь­ко ро­ку то­му. То­ді під час гро­мад­сько­го обго­во­ре­н­ня всі не­бай­ду­жі мо­гли ви­сло­ви­ти­ся що­до то­го, яким во­ни ба­жа­ють ба­чи­ти центр сто­ли­ці та мо­ну­мент, що уві­ко­ві­чить пам’ять Ге­ро­їв Не­бе­сної Со­тні. Обго­во­ре­н­ня три­ва­ло про­тя­гом ше­сти мі­ся­ців, і за йо­го ре­зуль­та­та­ми акти­ві­сти ви­зна­чи­ли ви­мо­ги, яким ма­ють від­по­від­а­ти кон­кур­сні ро­бо­ти. На адре­су жу­рі на­ді­йшло 149 ро­біт у чо­ти­рьох но­мі­на­ці­ях: гро­мад­ський про­стір Май­да­ну та цен­траль­но­го ядра мі­ста Ки­є­ва; ме­мо­рі­а­лі­за­ція по­дій Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті та уві­чне­н­ня пам’яті Ге­ро­їв Не­бе­сної Со­тні; між­на­ро­дний куль­тур­ний центр «Укра­їн­ський дім на Єв­ро­пей­ській пло­щі»; ба­га­то­фун­кціо­наль­ний му­зей­ний ком­плекс «Му­зей Май­да­ну/Му­зей Сво­бо­ди». У го­ло­су­ван­ні на сай­ті кон­кур­су взя­ло участь близь­ко 10 ти­сяч лю­дей. Про­фе­сій­не жу­рі з 8 екс­пер- тів пра­цю­ва­ло над ви­зна­че­н­ням ре­зуль­та­тів про­тя­гом трьох днів.

«Ко­мі­сія обра­ла ті про­е­кти, які, на на­шу дум­ку, най­кра­ще пі­ді­йдуть для вті­ле­н­ня в жи­т­тя, —роз­по­вів го­лов­ний ар­хі­те­ктор Ки­є­ва, член жу­рі Сер­гій Це­ло­валь­ник. —Не­зва­жа­ю­чи на це, про­е­кти, які пе­ре­мо­гли, ма­ють по­втор­но прой­ти че­рез гро­мад­ське обго­во­ре­н­ня. Лю­ди му­сять ви­рі­ши­ти, що во­ни хо­чуть ба­чи­ти на ву­ли­цях рі­дно­го мі­ста».

До скла­ду жу­рі уві­йшли іме­ни­ті ар­хі­те­кто­ри, про­фе­сор Те­хні­чно­го уні­вер­си­те­ту у Дарм­штад­ті (Швей­ца­рія) Карл Фін­гер­хут, а та­кож не­бай­ду­жі гро­ма­дя­ни: жур­на­ліст Ми­ко­ла Ве­ре­сень, ав­тор са­ти­ри­чних п’єс Лесь Подерв’ян­ський та пред­став­ник ГО «Ро­ди­на Ге­ро­їв Не­бе­сної Со­тні» Ігор Куль­чи­цький. «Жу­рі скла­да­ло­ся з пред­став­ни­ків рі­зних фа­хо­вих рів­нів, що ста­но­ви­ло пев­ну не­без­пе­ку, —роз­по­від­ає член ра­ди гро­мад­ських екс­пер­тів Вла­ди­сла­ва Осьмак. —Утім, вда­ло­ся ор­га­ні­зу­ва­ти ефе­ктив­ну ро­бо­ту, і у під­сум­ку при­йма­ли якщо не єди­но пра­виль­не, то одне з най­кра­щих рі­шень. Екс­пер­ти обра­ли те, що не на­шко­дить лю­дям, не при­зве­де до роз­ко­лу в су­спіль­стві й не бу­де роз­дря­пу­ва­ти душевні ра­ни. А нав­па­ки —бу­де го­ї­ти, лі­ку­ва­ти та ро­би­ти мі­сто кра­щим».

Пер­шу пре­мію за ство­ре­н­ня про­е­кту гро­мад­сько­го про­сто­ру сто­ли­ці здо­був ко­ле­ктив із Тай­ва­ню. Їхня ідея вклю­чає міст, що спо­лу­чає два боки Май­да­ну, а та­кож галь­ку, якою має бу­ти за­си­па­ний весь Май­дан на знак єд­но­сті на­ро­ду. Ав­то­ра­ми кра­щої ідеї з уві­чне­н­ня пам’яті ге­ро­їв став ко­ле­ктив з Іта­лії, який за­про­по­ну­вав ви­са­ди­ти алею з де­рев. Пер­ше мі­сце у но- мі­на­ції, що сто­су­ва­ла­ся ре­кон­стру­кції Укра­їн­сько­го до­му, ви­бо­ро­ли ки­я­ни: Ан­тон Олійник, Ан­дрій Шу­ляр, Ма­рія Па­хо­мо­ва, Сер­гій Фер­лей, Оле­на Орап, Оле­ксій Па­хо­мов, Дми­тро Спє­сів­цев, Де­нис Ма­тві­єн­ко та Юрій Ігна­тен­ко. Ав­то­ри зо­се­ре­ди­ли свою ува­гу на за­пов­нен­ні віль­но­го про­сто­ру бу­дів­лі ко­ли­шньо­го Му­зею Ле­ні­на все­ре­ди­ні та ззов­ні. Най­скла­дні­ша си­ту­а­ція з му­зе­єм Май­да­ну. У цій но­мі­на­ції жу­рі не від­зна­чи­ло жо­дно­го ав­то­ра пер­шим чи дру­гим при­зом, але ви­ді­ли­ли два тре­тіх мі­сця, що ді­ста­ли­ся ав­то­рам із Ро­сії та Ір­лан­дії. До сло­ва, жу­рі на­го­ло­шує, що вті­ли­ти у жит­ті мо­жуть і про­е­кти, що по­сі­ли дру­гі та тре­ті мі­сця. Все за­ле­жить від мо­жли­во­стей фі­нан­су­ва­н­ня та спон­со­рів, по­шу­ка­ми яких за­йму­ться най­ближ­чим ча­сом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.