Три істо­рії про ко­ха­н­ня

Ко­ли­шній во­ли­ня­нин, ни­ні со­ліст «Ки­їв мо­дерн­ба­ле­ту» Ар­тем Шо­шин де­бю­тує як хо­ре­о­граф

Den (Ukrainian) - - День України - Алі­са АНТОНЕНКО

30 черв­ня на сце­ні Ки­їв­сько­го му­ні­ци­паль­но­го те­а­тру опе­ри та ба­ле­ту для ді­тей та юна­цтва від­бу­де­ться прем’єра одно­актно­го ба­ле­ту «Ближ­че, ніж ко­ха­н­ня» на му­зи­ку Па­хель­бе­ля, Ген­де­ля, Глю­ка, Ві­валь­ді, Бос­со та Марчелло. Хо­ре­о­гра­фію і по­ста­нов­ку здій­снив А.Шо­шин (со­ліст «Ки­їв мо­дерн-ба­ле­ту», фі­на­ліст те­ле­шоу «Тан­цю­ють усі-5»). До ре­чі Ар­тем є ху­до­жни­ком по ко­стю­мах.

Го­лов­на те­ма ви­ста­ви «Ближ­ча, ніж ко­ха­н­ня» — до­ро­га від за­ро­дже­н­ня сто­сун­ків між за­ко­ха­ни­ми, роз­кві­ту ко­ха­н­ня, че­рез роз­ста­ва­н­ня, до то­го, що за­ли­ша­є­ться пі­сля смер­ті — до спу­сто­ше­но­сті і стра­ху са­мо­ти. Три ста­дії ко­ха­н­ня сим­во­лі­зу­ють три па­ри акто­рів. Ко­жен етап — істо­рія, яка хви­лює, в чо­му си­ла і де зна­йти справ­жнє ко­ха­н­ня?

ФО­ТО ОЛЕ­НИ СКІДАН

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.